Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el reglament de modificació del reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables


Exposició de motius

La Llei 21/2013, del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables ha establert el marc normatiu que ha permès ampliar l’aplicació del programa Renova a tot tipus d’edificis existents. Aquest programa, d’una durada de cinc anys, s’ha instrumentalitzat mitjançant el Reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, del 23 d’abril del 2014, i s’ha consolidat amb la primera convocatòria d’ajuts públics del programa Renova per a l’any 2014.

L’àmplia acceptació d’aquesta convocatòria, que en només vuit mesos de vigència ha esgotat el 93% dels recursos destinats per al 2014 a subvencions directes, i el 25% dels fons destinats al finançament preferent per al període 2014-2018, ha evidenciat, però, la necessitat de millorar determinats aspectes de la regulació reglamentària del programa Renova per tal d’augmentar l’eficiència d’aquests ajuts de conformitat amb els objectius fixats per la llei i, especialment, amb la normativa existent en matèria d’eficiència energètica.

Aquestes modificacions consisteixen en precisions de tipus conceptual (a la relació d’actuacions no protegibles pel programa Renova i a la definició d’actuacions importants en matèria d’eficiència energètica), de tipus econòmic (s’estableix un import màxim de subvencions directes per edifici al llarg de tot el programa Renova) i tendents a la consecució racional dels objectius en eficiència energètica (la implantació de sistemes d’energies renovables en els edificis existents no ha de ser indiscriminada i ha de comportar la disminució del consum d’energia).

També s’efectuen modificacions en la tramitació administrativa (s’introdueix una excepció per a actuacions urgents en matèria d’accessibilitat, s’aclareix la forma com es pot demostrar que els edificis compleixen la normativa tècnica vigent, s’indiquen les obligacions de registre que han de complir els projectes tècnics, i s’assenyala quina documentació justificativa s’ha d’aportar en cas d’actuacions importants en eficiència energètica, abans i després de realitzar-les), i es modifica la composició de la Comissió Tècnica de Rehabilitació per donar cabuda a un representant dels arquitectes tècnics.

Totes aquestes modificacions del reglament afecten exclusivament els capítols primer i segon, que regulen les bases del programa i la Comissió Tècnica de Rehabilitació, respectivament, i es publiquen íntegrament per a una millor comprensió i seguretat jurídica del text.

Pels motius exposats, i a proposta dels ministres d’Economia i Territori i de Finances i Funció Pública, en funcions, el Govern, en la sessió de l’11 de febrer del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de modificació del reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.