Carregant...
 

Reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables (Text refós per LesLleis.com)

Tot i que les modificacions de l’11 de febrer del 2015, del 16 de setembre del 2015 i del 12 de desembre del 2018 afecten els capítols primer, segon i annexos, que s’hi publiquen íntegrament, en aquest text només hem modificat els articles que són diferents.


Capítol primer. Bases del programa

Article 1. Objecte del programa Image

L’objecte d’aquest programa, anomenat Renova, és establir les bases que regulin l’accés als ajuts públics per rehabilitar els edificis existents situats en el territori nacional, atorgats pel Govern per incentivar i promoure la millora de les condicions d’habitabilitat, d’accessibilitat, de seguretat industrial i de seguretat general de l’edifici, de les façanes, de la sostenibilitat i de l’eficiència energètica, així com la implantació d’energies renovables tant en els edificis existents com en els de nova construcció.

Mostra redacció anterior, vigent del 02/05/2014 al 19/12/2018
Article 1. Objecte del programa

L’objecte d’aquest programa, anomenat Renova, és establir les bases que regulin l’accés als ajuts públics per a la rehabilitació dels edificis existents situats en el territori nacional, atorgats pel Govern per incentivar i promoure la millora de les condicions d’habitabilitat, d’accessibilitat, de seguretat industrial i de seguretat general de l’edifici, de les façanes, de sostenibilitat i d’eficiència energètica, així com la implantació d’energies renovables tant en els edificis existents com en els de nova construcció.

Modificat pel Reglament, del 12 de desembre del 2018, de modificació del Reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables.


Article 2. Règim de concessió dels ajuts Image Image

1. Els ajuts que es regulen per mitjà del programa Renova revesteixen la modalitat de subvenció directa i préstec preferent, segons la tipologia d’actuacions inclosa a l’article 3. En qualsevol cas, aquests ajuts estan subjectes al compliment, l’execució i la realització dels objectius, les activitats i les condicions establerts per aquest Reglament.
LesLleis.com

2. Les actuacions objecte d’ajut se seleccionen en règim de concurrència simple, de manera que s’atorguen els ajuts a les que compleixin tots i cadascun dels requisits establerts, per ordre d’entrada de les sol·licituds estimades fins a esgotar l’import disponible en la convocatòria anual del programa Renova. Les actuacions que es vulguin acollir als ajuts objecte d’aquest Reglament han de tenir l’autorització comunal preceptiva i s’han d’ajustar a la legalitat urbanística vigent.

3. Les actuacions compromeses s’efectuen en béns immobles en què els promotors o les entitats promotores de les actuacions contingudes en el programa encaixin en algun dels supòsits de l’article 9.1 d’aquest Reglament.

4. Tots els ajuts previstos en el programa Renova són compatibles entre si i amb els que puguin establir altres administracions públiques o entitats privades, nacionals o internacionals, sempre que, en modalitat de subvenció directa, no superin el 40% dels costos de les actuacions protegibles. A aquest efecte, i en cas que n’hi hagi, el sol·licitant declara la quantia dels ajuts percebuts en la seva sol·licitud.

5. En cas d’obtenir altres ajuts públics o privats, els ajuts acordats en el marc del programa Renova tenen un caràcter subsidiari.

Mostra redacció anterior, vigent del 24/09/2015 al 19/12/2018
Article 2. Règim de concessió dels ajuts

1. Els ajuts que es regulen per mitjà del programa Renova revesteixen la modalitat de subvenció directa i préstec preferent, segons la tipologia d’actuacions inclosa a l’article 3. En qualsevol cas, aquests ajuts estan subjectes al compliment, l’execució i la realització dels objectius, les activitats i les condicions establerts per aquest Reglament.

2. Les actuacions objecte d’ajut se seleccionen en règim de concurrència simple, de manera que s’atorguen els ajuts a les que compleixin tots i cadascun dels requisits establerts, per ordre d’entrada de les sol·licituds estimades fins a esgotar l’import disponible en la convocatòria anual del programa Renova. Les actuacions que es vulguin acollir als ajuts objecte del present reglament hauran de tenir l’autorització comunal preceptiva i s’han d’ajustar a la legalitat urbanística vigent.

3. Les actuacions compromeses s’efectuen en béns immobles de titularitat del beneficiari dels ajuts, sense perjudici del que prevegi la Llei 21/2013, del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables.

4. Tots els ajuts previstos en el programa Renova són compatibles entre si i amb els que puguin establir altres administracions públiques o entitats privades, nacionals o internacionals, sempre que no superin el 40% dels costos de les actuacions protegibles. A tal efecte, i en cas d’existir, el sol·licitant declara la quantia dels ajuts percebuts en la seva sol·licitud.

5. En cas d’obtenir altres ajuts públics o privats, els ajuts acordats en el marc del programa Renova tenen un caràcter subsidiari.

Modificat pel Reglament, del 12 de desembre del 2018, de modificació del Reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables.


Mostra redacció anterior, vigent del 02/05/2014 al 23/09/2015
Article 2. Règim de concessió dels ajuts

1. Els ajuts que es regulen per mitjà del programa Renova revesteixen la modalitat de subvenció directa i préstec preferent, segons la tipologia d’actuacions inclosa a l’article 3. En qualsevol cas, aquests ajuts estan subjectes al compliment, l’execució i la realització dels objectius, les activitats i les condicions establerts per aquest Reglament.

2. Les actuacions objecte d’ajut se seleccionen en règim de concurrència simple, de manera que s’atorguen els ajuts a les que compleixin tots i cadascun dels requisits establerts, per ordre de la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut, fins a esgotar el pressupost disponible en la convocatòria anual del programa Renova.

3. Les actuacions compromeses s’efectuen en béns immobles de titularitat del beneficiari dels ajuts.

4. Tots els ajuts previstos en el programa Renova són compatibles entre si i amb els que puguin establir altres administracions públiques o entitats privades, nacionals o internacionals, sempre que no superin el 40% dels costos de les actuacions protegibles.

5. En cas d’obtenir d’altres ajuts públics o privats, els ajuts acordats en el marc del programa Renova tenen un caràcter subsidiari.

Modificat pel Reglament, del 16 de setembre del 2015, de modificació del reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.