Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova la modificació del reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables


Exposició de motius

La Llei 21/2013, del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables ha establert el marc normatiu que ha permès ampliar l’aplicació del programa Renova a tot tipus d’edificis existents. Aquest programa, d’una durada de cinc anys, s’ha instrumentalitzat fins ara mitjançant el Reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, del 23 d’abril del 2014, modificat posteriorment l’11 de febrer de 2015.
LesLleis.com

Al llarg de les diferents convocatòries, el programa Renova s’ha anat convertint en el instrument principal per desenvolupar bona part de la política de millora de l’eficiència i l’estalvi energètic en les edificacions, així com per fomentar l’ús i l’aplicació d’energies renovables. En el marc de la convocatòria 2015, i fins a la data, 97% de les sol·licituds han tingut per objecte la millora de l’eficiència energètica o la implantació d’energies renovables. Amb l’estructuració del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del 29 d’abril de 2015, s’assigna el programa Renova a aquest ministeri, i s’atribueix la gestió del mateix a l’Oficina de l’energia i del canvi climàtic, creada mitjançant Decret de mateixa data. Aquesta nova estructura pretén afavorir el desplegament i el foment de la política energètica nacional, en coherència amb les previsions del Llibre blanc de l’energia presentat pel Govern al juliol del 2012, i la reducció progressiva de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un marc internacional cada cop més sensible al canvi climàtic i a la necessitat de potenciar polítiques que permetin la limitació de l’augment de temperatures globals per sota dels 2ºC en relació a finals del segle XIX.

En aquest marc general, i amb la finalitat d’afavorir i potenciar l’accés al programa, l’experiència adquirida pel Govern en el marc de les diferents convocatòries, permet ara aportar una sèrie de modificacions al reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables. Entre aquestes modificacions, es destaquen aquelles que tenen per objectiu donar una continuïtat al programa més enllà de les dates d’obertura i de tancament de les convocatòries anuals, facilitant l’accés als ajuts compte tingut de la voluntat continuista i duradora d’aquests. Així, les modificacions introduïdes permeten ara considerar les actuacions que es vulguin acollir als ajuts del programa Renova de l’any corrent, i iniciades amb posterioritat a la data de tancament de la convocatòria de l’any anterior, sempre que no hagin finalitzat. Igualment, es possibilita que aquelles sol·licituds presentades en una convocatòria i que no hagin pogut ser ateses perquè s’hagi exhaurit la disponibilitat pressupostària, puguin integrar-se en una següent convocatòria tot i haver finalitzat les obres.

En relació a la Comissió Tècnica de Rehabilitació (CTR), les modificacions aportades en el capítol segon, pretenen agilitzar la valoració tècnica i la proposta de resolució de les sol·licituds més senzilles i per les quals existeixen criteris clars de valoració, ja sigui perquè existeix normativa específica com ara el Reglament d’eficiència energètica en l’edificació, o bé per la tipologia d’actuació protegible. Així, per a les sol·licituds d’ajuts per a actuacions protegibles d’un import inferior o igual a 100.000 euros, per a sol·licituds d’ajuts en què no és obligatori presentar la certificació de l’eficiència energètica de l’edifici (etiqueta energètica), el President de la CTR en representació d’aquesta, per mitjà dels recursos assignats a l’Oficina de l’energia i del canvi climàtic avalua les sol·licituds i proposa al Govern la resolució de les mateixes. La resta de sol·licituds, segueixen sent avaluades pel ple de la CTR d’acord al procediment actual.

Altres modificacions aportades persegueixen igualment alleugerir el procediment de sol·licitud dels ajuts, i en concret la documentació i la informació que fins a la data calia aportar per part del sol·licitant. Bona part d’aquesta documentació i informació es substitueix ara per una declaració jurada de conformitat, per la qual s’entén que el sol·licitant i el be pel qual se sol·licita l’ajut compleixen amb la normativa establerta a l’annex 1 del reglament, també modificat.

Finalment, altres modificacions aportades, i que es revelen convenients, pretenen clarificar alguns punts del redactat a fi de limitar-ne les interpretacions possibles, aportant millors i majors garanties al conjunt d’actors.

Com en l’anterior modificació, les modificacions del reglament afecten exclusivament els capítols primer i segon, que regulen les bases del programa i la Comissió Tècnica de Rehabilitació, respectivament, tot i que en aquesta ocasió els annexes també queden modificats. Per una millor comprensió i seguretat jurídica del text, es publiquen íntegrament, els capítols primer, segon i els annexes, quedant per tant inalterat el capítol tercer.

Pels motius exposats, i a proposta de la ministra de medi ambient, agricultura i sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 16 de setembre del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el la modificació del reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de modificació del reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables

Capítol primer. Bases del programa

Article 1. Objecte del programa

L’objecte d’aquest programa, anomenat Renova, és establir les bases que regulin l’accés als ajuts públics per a la rehabilitació dels edificis existents situats en el territori nacional, atorgats pel Govern per incentivar i promoure la millora de les condicions d’habitabilitat, d’accessibilitat, de seguretat industrial i de seguretat general de l’edifici, de les façanes, de sostenibilitat i d’eficiència energètica, així com la implantació d’energies renovables tant en els edificis existents com en els de nova construcció.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.