Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

La Llei 21/2013, del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables ha establert el marc normatiu que ha permès ampliar l’aplicació del programa Renova a tot tipus d’edificis existents. Aquest programa, d’una durada de cinc anys, s’ha instrumentalitzat fins ara mitjançant el Reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, del 23 d’abril del 2014, modificat posteriorment l’11 de febrer del 2015 i el 16 de setembre del 2015, amb la finalitat d’afavorir i potenciar l’accés al programa.

Al llarg de les diverses convocatòries, el programa Renova s’ha convertit en l’instrument principal per desenvolupar bona part de la política de millora de l’eficiència i l’estalvi energètic en les edificacions, així com per fomentar l’ús i l’aplicació d’energies renovables, en coherència amb la necessitat de potenciar polítiques que permetin la limitació de l’augment de les temperatures globals per sota de 2 ºC. En són una prova els percentatges d’acollida dels conceptes d’eficiència energètica i d’implantació d’energies renovables de les darreres convocatòries, que han superat el 80% en relació amb el total de sol·licituds.

L’entrada en vigor, el dia 4 d’octubre, de la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic aporta, a través de les cinc primeres disposicions finals, diverses modificacions a la Llei 21/2013 abans esmentada. Per tant, esdevé necessari adaptar aquest Reglament a les previsions de les disposicions finals primera, segona, tercera, quarta i cinquena de la Llei 21/2018.

Així, les adaptacions de la reglamentació al nou marc legal són relatives als punts següents: (1) que qualsevol tipus de sol·licitant pugui accedir al programa d’ajuts sempre que disposi d’un dret o de la corresponent autorització que li permeti dur a terme les actuacions; (2) que es faciliti l’accés al programa per mitjà de la flexibilització de les garanties que permeten al sol·licitant respondre legalment del deute i de les obligacions que contrau en ser-li atorgat l’aval del Govern sobre un préstec preferent; (3) que l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic assumeix la gestió del programa Renova, i que pot delegar a la Comissió Tècnica de Rehabilitació les funcions consultives, d’avaluació, de seguiment i de control, tenint en compte el caràcter pluridisciplinari del programa; i (4) la definició, en el marc del programa Renova, de les responsabilitats, les infraccions i el règim sancionador, amb l’objectiu d’afavorir la protecció dels usuaris.

Altres modificacions aportades, i que es revelen convenients, pretenen clarificar alguns punts de la redacció a fi de limitar-ne les interpretacions, aportant més i millors garanties al conjunt d’actors. Així, es defineixen, als efectes d’aquest Reglament, els edificis de baixa demanda energètica.

Com en la modificació anterior, els canvis en el Reglament afecten exclusivament els capítols primer i segon, que regulen les bases del programa i la seva gestió, respectivament, i adapten alhora els annexos al context actual. Per a una millor comprensió i seguretat jurídica del text, es publiquen íntegrament els capítols primer i segon i els annexos. Per tant, queda inalterat el capítol tercer.

Pels motius exposats, i a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 12 de desembre del 2018, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova la modificació dels capítols primer i segon i dels annexos del Reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, que entraran en vigor l’endemà de ser publicats al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Els capítols primer i segon i els annexos del Reglament esmentat queden redactats com segueix:

Reglament de modificació del Reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables

Capítol primer. Bases del programa

Article 1. Objecte del programa

L’objecte d’aquest programa, anomenat Renova, és establir les bases que regulin l’accés als ajuts públics per rehabilitar els edificis existents situats en el territori nacional, atorgats pel Govern per incentivar i promoure la millora de les condicions d’habitabilitat, d’accessibilitat, de seguretat industrial i de seguretat general de l’edifici, de les façanes, de la sostenibilitat i de l’eficiència energètica, així com la implantació d’energies renovables tant en els edificis existents com en els de nova construcció.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.