Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament del Registre de Partits Polítics


L’article 8 i següents de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral, creen el Registre de Partits Polítics, la inscripció prop del qual permet a aquests partits d’adquirir personalitat jurídica, i en regulen l’adscripció al ministeri competent en matèria d’interior, el procediment d’inscripció i les causes de denegació de la inscripció. D’altra banda, la disposició transitòria primera de la Llei esmentada concedeix a les formacions polítiques existents a Andorra el termini d’un any per adaptar els seus estatuts i inscriure’s al Registre de Partits Polítics, i la disposició final tercera remet a la via reglamentària l’establiment de les normes necessàries per aplicar les disposicions legals en relació amb el Registre de Partits Polítics.

En conseqüència, en compliment de les normes de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral ressenyades, i d’acord amb l’habilitació que conté la disposició final tercera, es promou aquest Reglament, que es desglossa en trenta-cinc articles.

Aquest Reglament incideix en primer lloc en les disposicions d’abast general i, en concret, en el règim jurídic, l’objecte i la finalitat, i l’àmbit territorial i l’adscripció del Registre de Partits Polítics, tot regulant també les figures del responsable i el responsable suplent del Registre, i enumerant les funcions que exerceixen.

A continuació, es defineix l’estructura del Registre, que consta d’un llibre principal i un arxiu annex. La creació d’aquest arxiu té com a objectiu que només s’inscriguin al llibre principal els actes cabdals i necessaris per raons d’agilitat i simplificació. D’acord amb aquesta premissa, també s’enumeren i precisen els actes inscriptibles al llibre principal, i es fa possible la conservació en format electrònic i la creació de fitxers interns.

Seguidament es defineixen els tres tipus d’assentaments que es poden practicar, a saber, els assentaments d’inscripció, les notes marginals i els assentaments de rectificació, i es detallen els actes que es poden fer constar en relació amb els mateixos assentaments. Al mateix temps es desglossen les tres classes d’assentaments d’inscripció, que són l’assentament inicial, els assentaments complementaris i l’assentament de cancel·lació, i es defineix cadascun i les dades que s’hi fan constar.

El Reglament també fa referència a la documentació i, en concret, als documents en virtut dels quals es fan constar les tres classes d’assentaments d’inscripció en cadascuna de les seccions.

D’altra banda, es regula de forma detallada el procediment d’inscripció dels tres tipus d’assentaments i els motius que fonamenten la denegació de la inscripció, des d’una perspectiva d’agilització d’aquest procediment tot preservant-ne les garanties necessàries, i d’acord amb les premisses legals existents. I es detalla el procediment d’esmena dels assentaments d’inscripció, així com les actuacions que duu a terme el responsable del Registre si s’esdevenen indicis d’il·licitud penal i a l’efecte de practicar les comunicacions i les notificacions escaients.

Igualment, es desenvolupen els principis registrals de tracte successiu i de publicitat, que en aquest darrer cas es materialitza en l’expedició de certificacions dels assentaments i de notes informatives simples. En aquest ordre d’idees, es regulen aquestes dos modalitats d’expedició, se n’estableix el termini d’expedició i s’habilita el Govern per establir un preu públic a aquest efecte. També es fa possible la informació i la difusió electrònica, així com l’elaboració d’estadístiques de les dades inscrites al Registre.

Finalment, el Reglament regula el procediment de legalització dels llibres dels partits polítics per part del responsable del Registre.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 4 de març del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament del Registre de Partits Polítics, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.