Carregant...
 

Decret de modificació del Decret del 19-11-2014 d’aprovació del Reglament regulador del port i l’ús de les armes de foc i dels mitjans coercitius autoritzats al Centre Penitenciari


El dia 19 de novembre del 2004, el Govern va aprovar el Reglament regulador del port i l’ús de les armes de foc i dels mitjans coercitius autoritzats al Centre Penitenciari, amb l’objectiu d’acomplir les recomanacions de l’informe del Comitè Europeu per a Prevenció de la Tortura i de les Penes o dels Tractaments Inhumans o Degradants del 15 d’octubre del 2012, emès arran de la tercera visita efectuada a Andorra del 28 de novembre a l’1 de desembre del 2011, i les observacions finals derivades de l’informe inicial sobre Andorra i emeses el 21 de novembre del 2013 pel Comitè contra la Tortura. D’altra banda, el Reglament esmentat també pretén executar el mandat reglamentari contingut als articles 41 i 44 de la Llei 3/2007, del 22 de març, del Cos Penitenciari.

De llavors ençà, aquest Reglament ha assolit amb escreix la finalitat cercada amb la seva aprovació. Aquesta finalitat consisteix a regular de forma detallada i limitada l’ús de les armes de foc i dels mitjans coercitius autoritzats per evitar de lesionar els drets i les garanties que emparen les persones recluses, malgrat que el recurs a aquestes armes i a aquests mitjans coercitius pot esdevenir a vegades imprescindible i ineludible per garantir la seguretat i la integritat del mateix intern concernit, dels altres interns o del personal que treballa al Centre Penitenciari.

No obstant això, l’experiència pràctica derivada de l’aplicació del Reglament ha palesat que calia precisar la redacció dels articles 4, 8 i 11. En efecte, pel que fa a l’apartat 3 de l’article 4, la redacció inicial podia fer concloure raonablement que el port de les armes de foc per part dels membres del Cos Penitenciari només tenia lloc quan estaven de servei i, a més, dins les zones autoritzades del Centre Penitenciari ressenyades a l’article 5. En canvi, una interpretació lògica i sistemàtica dels articles 5, 41 i 43 de la Llei 3/2007 evidencia que el port de les armes de foc s’esdevé quan estan de servei i en tots els casos, a excepció de si els membres del Cos es troben dins el perímetre del Centre Penitenciari, en què només poden dur l’arma en unes zones determinades per motius de seguretat que el Reglament ja defineix.

En relació amb l’article 8, convé promoure en primer lloc la modificació de l’apartat 1 per esmenar un error de transcripció. D’altra banda, cal modificar l’apartat 2 a l’efecte d’establir una excepció a la prohibició del port permanent i quotidià dels mitjans coercitius de defensa pels membres del Cos Penitenciari. En efecte, les defenses rígides i telescòpiques s’han de poder dur amb aquesta freqüència només en els perímetres d’entrada i de sortida del Centre Penitenciari per garantir la seguretat d’aquestes zones, i també dels membres del Cos i de les terceres persones que hi transiten.

D’altra banda, pel que fa a l’apartat 1 de l’article 11 del Reglament, la redacció vigent obliga a realitzar una revisió mèdica i a elaborar un informe mèdic cada cop que es faci ús de qualsevol mitjà coercitiu, inclosos els mitjans coercitius de control i seguretat que consisteixen en les manilles metàl·liques rígides. Tanmateix, en ressurt del número iii de la lletra a de l’article 7 del text reglamentari que aquest mitjà no només està indicat per immobilitzar els interns en cas de resistència activa o passiva, com s’esdevé amb altres mitjans coercitius, sinó que també s’empra per desplaçar-los individualment dins les instal·lacions del Centre Penitenciari. En conseqüència, aquesta actuació habitual i que no comporta un risc de lesionar els interns no fa necessari procedir a la revisió mèdica ni a l’informe mèdic esmentats.

És per aquests motius que es promou la modificació dels articles 4, 8 i 11 del Reglament regulador del port i l’ús de les armes de foc i dels mitjans coercitius autoritzats al Centre Penitenciari.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió de l’11 de març del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova la modificació dels articles 4, 8 i 11 del Reglament regulador del port i l’ús de les armes de foc i dels mitjans coercitius autoritzats al Centre Penitenciari, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Els articles esmentats queden redactats de la forma següent:

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.