Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de revisió en via administrativa dels actes d’aplicació dels tributs


Exposició de motius

La Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari regula en el títol V les vies d’impugnació dels actes d’aplicació dels tributs i d’imposició de sancions tributàries, alhora que crea la Comissió Tècnica Tributària,que es faculta, principalment, per resoldre els recursos administratius que s’interposin.

Aquest Reglament desplega alguns articles de la Llei que requereixen una regulació reglamentària relatius a la Comissió Tècnica Tributària, al recurs en via administrativa, a les garanties que suspenen la seva execució i als procediments especials de revisió, en particular al procediment per al reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts. També s’ocupa del reemborsament per part de l’Administració del cost de les garanties aportades per suspendre l’execució d’un acte no ajustat a dret.

El capítol primer comprèn les disposicions generals, entre les quals destaquen l’inici del procediment a instància de part, la condició de persona interessada i les regles d’acumulació de recursos.

El capítol segon inclou el règim de la Comissió Tècnica Tributària i les seves competències per conèixer de diferents assumptes.

El capítol tercer regula les fases del recurs administratiu que es presenta contra els actes d’aplicació dels tributs i d’imposició de sancions, la vista de l’expedient i l’assistència a la Comissió Tècnica Tributària.

El capítol quart desplega els procediments especials de revisió previstos a la Llei de bases de l’ordenament tributari: el procediment de rectificació d’errors, el procediment de devolució d’ingressos indeguts, amb especial referència a la tramitació del procediment per al reconeixement del dret a la devolució, i el procediment de revocació.

El capítol cinquè, d’un sol article, tracta sobre la suspensió dels actes revisats en via administrativa, com també sobre la regulació dels tipus de garanties, el seu oferiment i la formalització.

El capítol sisè s’ocupa de l’execució de resolucions administratives i judicials, tot regulant el procediment per reemborsar el cost de les garanties que l’obligat tributari presenti en els procediments administratius o judicials per tal de suspendre l’execució d’un acte, quan aquest acte és declarat improcedent per sentència o resolució administrativa ferma.

A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 22 d’abril del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de revisió en via administrativa dels actes d’aplicació dels tributs, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de revisió en via administrativa dels actes d’aplicació dels tributs

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1
Àmbit d’aplicació
1.Aquest Reglament regula la revisió en via administrativa dels actes d’aplicació dels tributs en desplegament de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, en l’àmbit de l’Administració general, així com el reemborsament per part de l’Administració dels costos de les garanties aportades per suspendre l’execució d’un acte, si aquest acte és declarat com a no ajustat a dret per sentència o resolució administrativa fermes.

2.El que disposa aquest Reglament s’entén sense perju­dici del que preveu la normativa pròpia de cada tribut.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.