Carregant...
 


Decret


L’apartat 1 de l’article 37 de la Llei 8/2004, del 27 de maig, del Cos de Policia, estableix que el Cos de Policia s’estructura en diferents serveis en funció de les missions que té encomanades, i que el Govern aprova l’estructura presentada pel ministre titular d’interior a proposta del director del Cos, d’acord amb les facultats organitzatives que li corresponen. Pel que fa a la creació dels òrgans i els serveis necessaris per al desenvolupament i la millora de les tasques policials referides a la coordinació, la informació, la consulta i l’assessorament del Cos de Policia, malgrat que l’article 35 de la Llei esmentada atribueix aquesta competència al ministeri encarregat d’interior, també fa palès que aquesta creació s’ha de fer per la via reglamentària.

És per aquest motiu, en ocasió de la nova estructuració del Govern i del Ministeri de Justícia i Interior que s’ha aprovat en virtut dels decrets de l’1 d’abril del 2015 i del 6 de maig del 2015, respectivament, i per dotar el Cos de Policia d’una seguretat jurídica més gran, que es promou el Reglament regulador de l’estructura orgànica del Cos de Policia. Aquest Reglament té com a objectiu, en primer lloc i mitjançant el capítol primer, del qual formen part els articles 1 a 3, assenyalar quina és la naturalesa del Cos de Policia, d’acord amb la Llei reguladora pròpia i la Llei de la funció pública, i establir les disposicions relatives a l’adscripció del Cos de Policia i del Departament de Policia al qual es troba afectat, i a la integració en aquest Cos i en aquest Departament dels funcionaris i agents de l’Administració que hi treballen.

El capítol segon, que es desglossa en els articles 4 a 8, fa referència als serveis i les estructures funcionals en què s’estructura orgànicament el Cos de Policia, precisa que es tracta de divisions, àrees, unitats i grups o seccions, i en determina la finalitat. També relaciona de forma concreta les divisions, les àrees, les unitats i els grups o les seccions esmentades, estableix les disposicions relatives al comandament i la responsabilitat en relació amb cadascuna d’aquestes estructures funcionals, i defineix les funcions principals i la composició de les unitats en què es divideixen les àrees del Cos de Policia.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 6 de maig del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de l’estructura orgànica del Cos de Policia, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de l’estructura orgànica del Cos de Policia

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1
Objecte del Reglament
Aquest Reglament té per objecte regular l’estructura orgànica del Cos de Policia.
Article 2
Naturalesa
1. D’acord amb el que estableix l’apartat 2 de l’article 16 de la Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000, el Cos de Policia és un cos especial dins l’àmbit de l’Administració general, amb una estructura, una organització i unes funcions específiques i pròpies.

2. D’acord amb el que estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 3 de la Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia, el Cos de Policia és un òrgan de suport de l’Administració pública i una institució armada de naturalesa civil, amb una estructura i una organització jerarquitzades.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.