Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de les prestacions d’invalidesa de la seguretat social


Exposició de motius

La Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, modifica el règim de les prestacions d’invalidesa, regulades al capítol cinquè del títol II del llibre tercer d’aquesta darrera Llei i fa necessari adaptar el Reglament regulador de les prestacions d’invalidesa de la seguretat social del 12 de gener del 2011 i la seva modificació de 2 de febrer del 2011.

Reglamentàriament s’ha de desenvolupar el nou règim de prestacions econòmiques per raó d’invalidesa, tant si deriven d’accident laboral o malaltia professional com si porten causa d’un accident no laboral o una malaltia comuna, així com el règim aplicable en el cas de concurrència de diverses invalideses i la compatibilitat de la pensió d’invalidesa amb el treball.

També s’ha de desenvolupar per reglament altres aspectes relacionats amb el procediment per accedir a les prestacions d’invalidesa.

Per facilitar la consulta i per a una millor seguretat jurídica, s’aprova un nou text íntegre del Reglament, que substitueix l’anterior.

A proposta de la ministra de Salut, Afers Socials i Ocupació, el Govern, en la sessió del 27 de maig del 2015, aprova aquest Decret.
Article únic

S’aprova el Reglament de les prestacions d’invalidesa de la seguretat social que entra en vigor al dia següent de la seva publicació al BOPA.

Reglament de les prestacions d’invalidesa de la seguretat social

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquest Reglament concreta els requisits, determina els barems tècnics per a l’avaluació i regula el procediment per accedir a les prestacions d’invalidesa de la seguretat social.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.