Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament del càlcul de prestacions de la seguretat social


El Decret del 20 de gener del 2010 va aprovar el Reglament regulador del càlcul de prestacions de la seguretat social.

La Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social ha introduït modificacions a l’article 121 de la Llei en relació a la base de càlcul de les prestacions que fan necessària l’aprovació d’un nou Reglament del càlcul de prestacions de la seguretat social que derogui l’anterior.

A proposta de la ministra de Salut, Afers Socials i Ocupació, el Govern, en la sessió del 27 de maig del 2015, aprova aquest Decret.
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del càlcul de prestacions, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament del càlcul de prestacions de la seguretat social

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular la base de càlcul de les prestacions econòmiques de la branca general, d’acord amb el que disposa l’article 121 de la Llei 17/2008, modificat per la Llei 18/2014, del 24 de juliol, de la seguretat social.
Article 2. Disposicions comunes

1. A l’efecte de determinar la base de càlcul a què es refereix l’article 121 de la Llei de la seguretat social, els períodes d’atur de treball indemnitzats per la Caixa Andorrana de Seguretat Social s’assimilen a períodes treballats al Principat d’Andorra.

2. Les situacions d’atur de treball que es produeixen durant el període de referència es prenen en consideració per l’import corresponent a la base de càlcul tinguda en compte per indemnitzar l’atur de treball.

3. En cas que sigui necessari determinar-la, la base de càlcul diària s’obté dividint per trenta la base de càlcul mensual.

4. El període de referència és el temps de cotització que es pren en consideració per determinar la base de càlcul de les prestacions econòmiques de la branca general.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.