Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de les pensions de viduïtat de la seguretat social


La Llei 18/2014, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social introdueix la possibilitat que les persones vídues d’entre 50 i 55 anys i que compleixin determinats requisits puguin escollir entre una pensió de viduïtat temporal o vitalícia. Aquest benefici, en virtut del règim transitori de la Llei, s’estén també a les persones d’aquestes edats a les quals s’havia reconegut una pensió vitalícia temporal abans de l’entrada en vigor de la nova Llei.

Per reglament s’ha de regular el procediment per a la sol·licitud i l’obtenció de la pensió de viduïtat i dels complements no contributius, així com el canvi de pensió temporal a vitalícia.

Igualment escau derogar el Reglament regulador dels complements no contributius de les pensions de viduïtat vitalícies i de jubilació, del 17 de febrer del 2010, publicat al BOPA núm. 10, any 22, de data 24 de febrer del 2010, per adaptar-lo a les modificacions legislatives esmentades i a la supressió, per part de la mateixa Llei 18/2014, del complement no contributiu de les pensions de jubilació.

A proposta de la ministra de Salut, Afers Socials i Ocupació, el Govern, en la sessió del 27 de maig del 2015, aprova aquest Decret.
Article únic

S’aprova el Reglament de les pensions de viduïtat de la seguretat social, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de les pensions de viduïtat de la seguretat social

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquest Reglament regula el procediment per a la sol·licitud i l’obtenció de la pensió de viduïtat i dels complements no contributius de les pensions de viduïtat vitalícies regulades a l’article 184 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, així com el canvi de pensió temporal a vitalícia.
Article 2. Tramitació dels expedients

1. La tramitació dels expedients de viduïtat s’inicia a instància de la persona interessada, que ha de presentar una sol·licitud d’acord amb el model que fa públic la Caixa Andorrana de Seguretat Social, i aportar la documentació relativa a la defunció i el certificat de matrimoni, el certificat d’unió civil o el certificat d’unió estable de parella.

2. El procés de tramitació segueix el que disposa el Reglament del procediment administratiu.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.