Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de les rifes itinerants presencials


Exposició de motius

La disposició final novena de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar encomana al Govern el desplegament reglamentari de la norma legal esmentada.

La Llei 37/2014 preveu, entre les modalitats de jocs d’atzar, la de les rifes itinerants. Aquesta modalitat queda definida a l’article 4.1 de la dita norma, l’exercici de la qual obliga que els operadors que vulguin portar-la a terme disposin de la preceptiva llicència de la categoria E.

Així, i per tal d’adequar la pràctica actual de les rifes itinerants presencials que tradicionalment es duen a terme durant les festes de les parròquies del Principat d’Andorra, l’entitat reguladora del control del joc ha de fer-ne el desplegament reglamentari a fi de determinar amb detall i precisió les condicions i els procediments per obtenir la preceptiva llicencia d’explotació d’aquesta modalitat de joc d’atzar.

Si bé l’article 43 de la Llei preveu que la llicència de l’operador permeti l’explotació d’aquesta modalitat de joc d’atzar, tant en forma presencial com en línia, en espera del desplegament de la legislació relativa als jocs d’atzar en línia, les pautes generals dels quals es troben establertes en el capítol setè del títol II de la Llei, és aconsellable, per a una major seguretat jurídica, regular inicialment la forma presencial i deixar per més endavant la regulació de la modalitat en línia.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió de l’1 de juliol del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de les rifes itinerants presencials, que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial el Principat d’Andorra.

Reglament de les rifes itinerants

Article 1. Objecte

El Reglament té per objecte la regulació de les rifes itinerants presencials, definides al segon paràgraf de l’apartat d) de l’article 4.1 de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar (d’ara endavant, la Llei), que la llicència de la classe E permet explotar als operadors de la categoria 5.
Article 2. Àmbit d’aplicació
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.