Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de recaptació dels tributs


Exposició de motius

La Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari regula l’extinció del deute tributari, en particular pel que fa al pagament, i els procediments d’aplicació dels tributs, entre els quals destaca el procediment de recaptació. La novetat més destacada d’aquesta Llei consisteix a definir el procediment de constrenyiment com a administratiu, motiu pel qual es faculta l’Administració tributària per procedir a l’embargament de béns i drets que, en termes generals, han de poder ser subhastats a la fi del procediment, en cas de ser necessari, per garantir el pagament dels deutes.
LesLleis.com

Aquest Reglament complementa alguns articles de la Llei que necessiten un desplegament reglamentari, en matèria de gestió recaptadora dels deutes i sancions tributaris i altres drets econòmics de les finances públiques. En particular s’ocupa d’aspectes relacionats amb l’extinció del deute i la gestió dels ajornaments i fraccionaments, detalla el procediment de recaptació en període executiu, tot referint-se a les normes sobre els embargaments, i també inclou el procediment davant responsables i successors.

El títol I comprèn les disposicions generals, en què es defineix l’àmbit objectiu i subjectiu de la gestió recaptadora i es remarquen les facultats dels òrgans de recaptació.

El títol II tracta de l’extinció del deute i de les sancions tributàries i sobre les garanties del deute. Es regulen els mitjans de pagament i la possibilitat de pagament en espècie, es desplega la tramitació de les sol·licituds d’ajornament i el fraccionament, l’oferiment de garanties i les actuacions en cas d’impagament. Així mateix, es preveu l’extinció dels deutes a favor de l’Administració per compensació amb crèdits reconeguts a favor del deutor, així com la baixa provisional per insolvència.

El títol III s’ocupa de la recaptació tant en període voluntari, com especialment en període executiu en referir-se a l’inici del procediment, mitjançant la provisió de constrenyiment, i al seu desenvolupament, en què es regula la suspensió del procediment de constrenyiment i l’execució de garanties. La part central està destinada a les disposicions sobre els embargaments, d’acord amb els principis de subordinació, desenvolupament i complementarietat del que es preveu tant a la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, com a la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament. S’estableixen normes sobre la pràctica dels embargaments en funció de la tipologia dels elements embargats, el dipòsit dels mateixos elements embargats i la seva alienació o adjudicació. També es regulen els tràmits vinculats a la finalització del procediment de constrenyiment i les actuacions de l’Administració tributària en altres procediments d’execució.

Finalment, el títol IV es refereix a la declaració de responsabilitat i al procediment de recaptació davant els successors.

A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 21 d’octubre del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de recaptació, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de recaptació dels tributs

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Àmbit d’aplicació

Aquest Reglament regula la gestió recaptadora dels recursos de naturalesa pública en desplegament de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei general de les finances públiques; de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament, i de les altres lleis que els estableixin.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.