Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament regulador de la Unitat de Prevenció i Lluita contra la Corrupció


El 16 de gener del 2008 es va aprovar el Decret de funcionament de la Unitat de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, en virtut del qual es creava aquesta Unitat amb l’objectiu d’impulsar i coordinar les actuacions del Govern en aquesta matèria, i de representar el Principat d’Andorra davant els organismes internacionals competents en aquest àmbit.
LesLleis.com

La Unitat de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, els membres de la qual han participat periòdicament en les reunions del Grup d’Estats contra la Corrupció (GRECO) del Consell d’Europa, es va adscriure inicialment al Ministeri de Presidència i, posteriorment, al Ministeri de Finances. No obstant això, s’ha considerat oportú que a partir d’ara la promoció i el desenvolupament de les polítiques en l’àmbit de la prevenció i la lluita contra la corrupció, i la coordinació de les actuacions que calgui endegar en aquesta matèria amb les institucions andorranes i els organismes internacionals, es facin des del ministeri competent en matèria de justícia. En efecte, les competències pròpies de la Unitat de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, especialment en tot allò que fa referència a la cooperació jurídica internacional i a la implementació de reformes normatives per incorporar les recomanacions internacionals fetes pel GRECO, estan estretament vinculades amb l’àmbit competencial atribuït al ministeri encarregat de la justícia.

És per aquest motiu que calia promoure la modificació del Decret del 16 de gener del 2008. Tanmateix, el temps transcorregut d’aleshores ençà aconsellava una reforma profunda del seu contingut, i és en aquest sentit que s’ha optat per impulsar l’aprovació d’una norma reglamentària, moderna i actualitzada, que reguli totes les vicissituds relatives a la Unitat de Prevenció i Lluita contra la Corrupció.

Aquest Reglament, que crea i regula el funcionament i l’estructura de la Unitat de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, es divideix en cinc articles que en disposen l’objecte, i que en defineixen l’adscripció; la missió i l’àmbit d’actuació, tant des d’una perspectiva nacional com internacional; les funcions detallades, i l’estructura organitzativa i funcional de la Unitat. En concret, es distingeixen els membres de la Unitat de Prevenció i Lluita contra la Corrupció i els que, sent-ne membres, desenvolupen a més funcions de representació internacional, els quals són nomenats com a membres titular i suplent pel Govern. Finalment, el Reglament es clou amb una disposició derogatòria del Decret del 16 de gener del 2008.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior el Govern, en la sessió del 28 d’octubre del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de la Unitat de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de la Unitat de Prevenció i Lluita contra la Corrupció

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular el funcionament i l’estructura de la Unitat de Prevenció i Lluita contra la Corrupció.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.