Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament regulador del carnet professional


Exposició de motius

El Decret d’estructuració del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, del 29 d’abril del 2015, incorpora, dins la Direcció General de Medi Ambient i Sostenibilitat, l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic, així com l’Àrea de Gestió i Control Ambiental i Seguretat Industrial.

Actualment, la Direcció General de Medi Ambient i Sostenibilitat expedeix diferents carnets professionals, creats per diversos reglaments tècnics de seguretat industrial i de medi ambient, que capaciten el seu titular per a l’exercici de la professió associada.

Els carnets són el d’instal·lador elèctric de baixa tensió, el d’instal·lador de gas, el de manipulador d’explosius, el d’instal·lador d’instal·lacions petrolíferes, el d’instal·lador energètic, així com el de manipulador de substàncies que esgoten la capa d’ozó i determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle.

A més d’aquests carnets, es vol expedir una nova categoria de carnet professional per a instal·ladors de molt baixa tensió, que inclou les instal·lacions de telecomunicacions realitzades amb fibra òptica. Aquesta categoria es podrà obtenir a comptar de l’entrada en vigor del reglament corresponent.

Així doncs, amb una clara voluntat de simplificació, aquest Reglament preveu la creació d’un únic carnet que cobreixi totes les categories professionals esmentades anteriorment.

La validesa del carnet únic passa a ser de cinc anys independentment de les dates en què el titular hagi obtingut les categories de les quals disposa.

El titular queda igualment sotmès a les obligacions de formació i reciclatge o mèdiques quan estiguin previstes als reglaments corresponents a les categories de les quals disposa.

Així mateix, s’estableix un preu públic únic per al carnet, tant per a noves expedicions com per a renovacions, duplicats, canvis d’empresa o baixes parcials, que correspon a la tarifa T11 vigent dels preus públics de les tramitacions administratives.

Vist el Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió, del 2 de novembre de 1988, i les modificacions posteriors;

Vist el Decret de modificació i ampliació del Reglament per a la conservació, venda i importació de substàncies explosives, del 4 de juliol de 1990;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament per al subministrament de gasos combustibles, del 12 de juny del 2002;

Vist el Reglament relatiu a la utilització d’explosius per al desencadenament preventiu d’allaus, aprovat per decret el 25 d’octubre del 2006;

Vist el Reglament sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó i determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle, aprovat per decret el 10 de setembre del 2010;

Vist el Reglament energètic en l’edificació,aprovat per decret l’1 d’octubre del 2010;

Vist el Reglament d’emmagatzematge i subministrament d’hidrocarburs, aprovat per decret del 3 de novembre del 2010 i posteriors modificacions;

Vist el Reglament d’infraestructures de telecomunicacions del Principat d’Andorra, aprovat per decret el 3 de novembre del 2010;

En conseqüència, a fi de regular aquest nou carnet professional, el Govern, en la sessió del 4 de novembre del 2015, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del carnet professional, el qual entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador del carnet professional

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest Reglament és regular l’expedició del carnet professional únic. Els carnets són expedits per la Direcció General de Medi Ambient i Sostenibilitat als professionals del país en els àmbits de l’energia, de la seguretat industrial i del medi ambient.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.