Carregant...
 

Decret que aprova el Reglament regulador del procés de nomenament, substitució, remoció i renovació dels membres de la Comissió de Seguiment del Pla de Pensions de la Funció Pública


La Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del Pla de pensions de la funció pública disposa la creació de la Comissió de Seguiment, que és l’òrgan decisori que ha de resoldre totes les qüestions entorn del Pla de pensions que li atribueix la dita Llei.
LesLleis.com

La Comissió de Seguiment està composta per dotze membres, vuit dels quals són representants dels partícips.

L’article 15.1 de la Llei 23/2014 preveu que tots els aspectes relacionats amb el procés de nomenament, substitució, remoció i renovació dels membres de la Comissió de Seguiment representants dels partícips s’han de regular reglamentàriament.

L’objecte d’aquest Reglament és regular aquest procés de nomenament, substitució, remoció i renovació dels membres de la Comissió de Seguiment representants dels partícips.

A proposta de la Secretaria d’Estat de la Funció Pública, el Govern, en la sessió del 25 de novembre del 2015, aprova el Reglament regulador del procés de nomenament, substitució, remoció i renovació dels membres representants dels partícips en la Comissió de Seguiment del Pla de Pensions de la Funció Pública, amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del procés de nomenament, substitució, remoció i renovació dels membres representants dels partícips en la Comissió de Seguiment del Pla de Pensions de la Funció Pública, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador del procés de nomenament, substitució, remoció i renovació dels membres de la comissió de seguiment del pla de pensions de la Funció Pública

Capítol primer. Elecció dels membres representants dels partícips

Article 1

1. L’elecció dels membres representants dels partícips en la Comissió de Seguiment del Pla de Pensions de la Funció Pública s’ha de fer considerant com a circumscripció cadascun dels col·lectius establerts a l’apartat 1 de l’article 15 de la Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del Pla de pensions de la funció pública.

2. La Comissió de Seguiment del Pla de Pensions de la Funció Pública convocarà les eleccions per elegir la totalitat o part dels representants de cada col·lectiu amb una anticipació mínima de dos mesos abans que finalitzi el mandat o la pròrroga de 6 mesos establerta en l’apartat 2 de l’article 15 de la Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del Pla de pensions de la funció pública.

3. Posat cas que en el decurs d’un mandat un o diversos membres titulars de la Comissió de Seguiment causessin baixa de ple dret, sigui per la causa que sigui, els substituiran les persones elegides i, si no n’hi ha, la plaça o les places es dotaran d’acord amb el que preveu l’apartat 2 de l’article 15 de la Llei 23/2014.

En cas que no hi hagi substituts per cobrir la baixa dels membres designats en virtut del que preveu l’apartat 2 de l’article 15 de la Llei 23/2014, perquè es tracta de membres de la Comissió Consultiva de la Funció Pública o perquè es tracta de la persona de més edat del col·lectiu, i en virtut de l’apartat 2 de l’article 11 d’aquest Reglament, dos terceres parts dels partícips adscrits al col·lectiu afectat podran demanar la convocatòria d’eleccions per cobrir aquestes places.

La Comissió de Seguiment convoca les eleccions en un termini màxim de trenta dies hàbils a comptar del moment en què es constati la concurrència dels requisits exigits, subsegüentment a la recepció de la petició.

4. En el supòsit de l’apartat 3 precedent, la petició de convocatòria d’eleccions s’ha d’acompanyar d’una declaració signada pels candidats que hi pretenen concórrer, sense perjudici que després se’n puguin afegir d’altres.

A manca de cap candidat, no hi haurà convocatòria d’eleccions, i els membres quedaran prorrogats en el seu càrrec, segons disposa l’apartat 2 de l’article 15 de la Llei 23/2014. El mateix col·lectiu pot demanar novament la convocatòria d’eleccions en els termes de l’apartat 3 precedent quan hi hagi candidats.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.