Carregant...
 


Decret


L’any 1985 el Govern va decidir instal·lar un cable aeri de transport d’explosius, denominat CATEX, al costat esquerre de la carretera general número 2, a la sortida de Soldeu en direcció al Pas de la Casa, en una zona on el risc d’allaus és molt elevat. Aquesta infraestructura permet provocar allaus de manera controlada mitjançant l’ús d’explosius, i purgar la zona perillosa, per evitar així que les allaus puguin arribar de manera natural fins a la carretera i per garantir alhora la seguretat viària durant la temporada d’hivern.
LesLleis.com

En un inici es va preveure que el personal encarregat de llevar la neu de les carreteres fes ús del CATEX, però a causa del risc que comporta la manipulació d’explosius, i de l’especificitat tècnica i la responsabilitat que se’n deriva, es va concloure que era impossible que s’encarreguessin també d’aquesta tasca. A més, tot plegat comportava una càrrega de feina excessiva per a aquest personal, atès que la seva funció principal i prioritària consisteix a treure la neu de les carreteres i deixar-les en condicions de ser transitades en els millors terminis possibles. És per aquest motiu que l’any 1986, la Conselleria de Serveis Públics, de la qual depenien tant el Servei de Carreteres com el Cos de Bombers, va encomanar a quatre bombers de fer-se càrrec d’aquesta tasca, i els va formar a aquest efecte.

Posteriorment, el nombre de bombers encarregats de fer ús del CATEX es va reduir fins a tres, als quals sempre s’ha remunerat amb una prima no consolidable durant els sis mesos de la temporada d’hivern. En els darrers anys, aquesta prima ha estat de 290 euros mensuals, més una quantitat variable en funció dels tirs amb explosius que es fessin de forma efectiva. No obstant això, l’absència d’un marc normatiu que regulés no solament la percepció d’aquesta prima, sinó també les funcions concretes i les obligacions que hi són associades, feia necessari de promoure un reglament en aquest sentit.

Així, s’ha considerat oportú d’emmarcar la tasca que ens ocupa en un nou àmbit organitzatiu adscrit al Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, denominat Equip de Manipuladors d’Explosius per al Desencadenament d’Allaus, o EMEDA. I és per aquesta raó que la regulació relativa a l’EMEDA es porta a terme en virtut d’una modificació del Reglament regulador de les funcions, l’estructura i l’organització del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, que el Govern va aprovar el 14 de gener d’enguany, i en concret mitjançant l’addició d’un nou article 44 al capítol sisè del Reglament esmentat, dedicat a l’estructura orgànica del Cos.

Per tant, el nou article 44 relaciona i detalla les funcions de l’EMEDA i dels membres que hi són adscrits; el procediment de provisió de les places vacants que hi pertanyen i de nomenament dels seus membres, en concret pel que fa als períodes de formació i de prova; les obligacions específiques a càrrec d’aquests membres; les condicions per a la permanència i els motius de cessament de l’EMEDA, i la retribució corresponent. En aquest sentit, s’opta per eliminar la part variable de la prima i es fixa una prima fixa única de 370 euros mensuals durant el període comprès entre el 15 de novembre i el 15 de maig de cada any, amb un cost anyal global equivalent al cost actual.

Finalment, en virtut d’aquesta norma també s’addiciona una nova disposició final cinquena al Reglament regulador de les funcions, l’estructura i l’organització del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, amb l’objectiu d’establir el procediment i les condicions perquè els membres del Cos que actualment desenvolupen les funcions atribuïdes novament a l’EMEDA puguin ser-hi adscrits.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 20 de gener del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.