Carregant...
 


Decret


El 16 de setembre del 2015, el Govern va aprovar el Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Benestar Social (CONBS), amb l’objectiu de desenvolupar les disposicions establertes a l’article 36 de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, i, en concret, de completar i concretar la composició, les funcions, l’organització i el funcionament d’aquesta Comissió, que constitueix l’òrgan bàsic per a la coordinació i la cooperació interadministrativa del Govern i els comuns sobre els aspectes d’interès comú en matèria de serveis socials.
LesLleis.com

Posteriorment, en virtut del Decret de reestructuració del Govern, del 3 de gener del 2016, corregit el 8 de gener següent, i del Decret de reestructuració del Govern, del 27 de gener del 2016, s’han modificat els àmbits competencials del Ministeri de Justícia i Interior i del Ministeri de Salut, Afers Socials i Ocupació, en el sentit que part de les competències atribuïdes a aquest darrer Ministeri han passat a formar part del nou Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, la qual cosa requereix modificar puntualment o precisar els membres que representen el Govern prop de la CONBS.

A més, el Decret esmentat del 27 de gener del 2016 crea la Secretaria d’Estat de Relacions Institucionals, i s’ha considerat oportú i necessari que la titular d’aquesta Secretaria pugui participar com a membre de ple dret de la CONBS, ateses les competències que té atribuïdes, les quals estan vinculades a la missió i les funcions de la CONBS, i tenint en compte que l’apartat 2 de l’article 36 de la Llei 6/2014 relaciona els representants del Govern només a títol enunciatiu. En aquest sentit, la supressió del Departament d’Habitatge, en virtut del Decret d’estructuració del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, del 27 de gener d’enguany, l’àmbit competencial del qual ha estat assumit pel Departament d’Afers Socials, ja representat degudament prop de la CONBS, fa possible que el seu representant sigui substituït pel secretari d’Estat de Relacions Institucionals, sense detriment de la composició paritària que exigeix l’apartat 2 de l’article 36 de la Llei 6/2014.

És per aquests motius que es promou una modificació de l’article 2 del Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Benestar Social, dedicat a l’adscripció i la composició de la CONBS.

Ateses les consideracions esmentades, i després d’haver-ho sotmès a la consideració i haver rebut la conformitat dels comuns, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 9 de març del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.