Carregant...
 


Decret


La Llei 6/2014, del 4 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris defineix els serveis sociosanitaris com els serveis que formen part de les branques de la protecció social que s’adrecen a les persones i als grups que necessiten simultàniament atenció sanitària i dels serveis socials, de manera coordinada i/o integrada. Així mateix, aquesta norma configura el model sociosanitari i estableix els serveis d’aquesta naturalesa, de manera que per al desenvolupament i la implantació ordenats i adequats de l’espai sociosanitari, és necessari que les prestacions, els programes, els protocols i les accions dels serveis sociosanitaris es coordinin amb els de l’àmbit de la salut.
LesLleis.com

En virtut del Decret de reestructuració del Govern, del 3 de gener del 2016, corregit el 8 de gener següent, i del Decret de reestructuració del Govern, del 27 de gener del 2016, s’han modificat els àmbits competencials del Ministeri de Justícia i Interior, i del Ministeri de Salut, Afers Socials i Ocupació, en el sentit que part de les competències atribuïdes a aquest darrer Ministeri han passat a formar part del nou Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, la qual cosa ha comportat, d’altra banda, que els àmbits competencials dels afers socials i de la salut s’hagin escindit en dos ministeris diferents.

A més, del Decret d’estructuració del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, del 27 de gener del 2016, en ressurt que aquest Ministeri, mitjançant la Secretaria d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, té atribuïdes les competències en matèria general d’atenció social i sociosanitària, que ha d’exercir en coordinació i col·laboració amb el Ministeri de Salut, mitjançant una comissió interministerial. Així mateix, per exercir degudament les competències en l’àmbit sociosanitari, el Decret esmentat anteriorment crea, dins el Departament d’Afers Socials, l’Àrea de Serveis Sociosanitaris, les funcions de la qual consisteixen a planificar, programar, concertar i fer el seguiment dels serveis sociosanitaris establerts a la Llei 6/2014, i a col·laborar i coordinar-se amb el Ministeri de Salut en les accions sociosanitàries que s’hi prevegin, d’acord amb les directrius i les prioritats fixades en la comissió interministerial.

D’altra banda, el Decret d’estructuració del Ministeri de Salut, del 24 de febrer del 2016, estableix un únic Departament de Salut i, dins aquest Departament, crea l’Àrea de Planificació, Regulació i Finançament, les funcions de la qual consisteixen a planificar, regular i definir els models de finançament de les prestacions i serveis assistencials del sistema públic de salut, inclosos els de l’àmbit assistencial sociosanitari, i l’Àrea d’Inspecció i Control Sanitari i Sociosanitari, que vetlla per la qualitat de les estructures i les institucions que presten serveis assistencials sanitaris i sociosanitaris. Tot plegat de forma coordinada amb el Departament d’Afers Socials i l’Àrea de Serveis Sociosanitaris que en forma part.

És per aquests motius que mitjançant aquest Reglament es crea i es regula el funcionament de la Comissió Interministerial de Serveis Sociosanitaris, en què s’ha considerat necessària i oportuna la participació, a banda dels ministeris competents en matèria d’afers socials i de salut, del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària i de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, ateses les funcions en matèria sanitària i de protecció social que els atribueixen la Llei del 23 de desembre de 1986, per la qual s’aprova la creació del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, i el Decret legislatiu del 16 de setembre del 2015, de publicació del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, respectivament.

Aquest Reglament es desglossa en cinc articles que en defineixen l’objecte i regulen la naturalesa, l’objectiu i l’adscripció de la Comissió Interministerial de Serveis Sociosanitaris, com també les funcions, la composició i el funcionament intern.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, i del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 23 de març del 2016,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de la Comissió Interministerial de Serveis Sociosanitaris, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de la Comissió Interministerial de Serveis Sociosanitaris

Article 1. Objecte del Reglament

1. Aquest Reglament té com a objecte crear i regular la Comissió Interministerial de Serveis Sociosanitaris (d’ara endavant, “la CISS”).

2. Aquest Reglament regula, en concret, la naturalesa, l’objectiu i l’adscripció, les funcions, la composició i el funcionament de la CISS.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.