Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament d’infraestructura per a la càrrega de vehicles elèctrics


Exposició de motius

El Principat d’Andorra, per les seves característiques geogràfiques i d’acord amb els usos dels vehicles per part de la població (la meitat dels trajectes diaris efectuats amb vehicles lleugers dins el Principat d’Andorra són de menys de 5 quilòmetres i el 90% són trajectes de menys de 15 quilòmetres), és un territori que compleix les condicions per introduir-hi l’ús dels vehicles elèctrics d’acord amb la tecnologia actual.
LesLleis.com

Aquestes condicions i la voluntat del Govern, juntament amb els comuns, FEDA, les empreses distribuïdores d’energia elèctrica, l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) i l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA), d’impulsar polítiques en favor de la mobilitat sostenible i en particular de la mobilitat elèctrica, s’han emmarcat en el Conveni de col·laboració per a la implantació del vehicle elèctric i híbrid endollable a Andorra, el 17 de setembre del 2015, entre tots els agents públics i privats.

L’aprovació de la Llei de foment del vehicle elèctric, del 10 de març del 2016, identifica i proposa eliminar barreres respecte a la legislació vigent per facilitar la circulació i la implantació d’aquests vehicles.

Amb l’aprovació de la Llei de qualitat i seguretat industrial, del 22 de juny del 2000, es dóna al Govern la potestat de regular reglamentàriament, amb la finalitat de prevenir i limitar els riscos, les instal·lacions susceptibles de produir danys o perjudicis a les persones o als béns.

Aquest Reglament es basa en el Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i regula la instal·lació de punts de càrrega tant en la via pública com en els aparcaments, ja sigui en edificis d’habitatges o bé en locals de concurrència pública.

L’article 1 d’aquesta norma modifica l’àmbit d’aplicació del Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió vigent, amb la inclusió de les instal·lacions de càrrega dels vehicles elèctrics.

D’acord amb aquestes consideracions, el Govern, en la sessió del 6 d’abril del 2016, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament d’infraestructura per a la càrrega de vehicles elèctrics, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament d’infraestructura per a la càrrega de vehicles elèctrics

Article 1. Objecte

Constitueix l’objecte d’aquest Reglament l’establiment de les prescripcions aplicables a les instal·lacions per a la càrrega de vehicles elèctrics.

Les disposicions d’aquest Reglament s’apliquen a les instal·lacions elèctriques incloses en l’àmbit del Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió vigent en endavant RIEBT, de data 2 de novembre del 1988, i posteriors modificacions, amb independència de si la titularitat d’aquestes instal·lacions és individual, col·lectiva o correspon a un gestor de càrregues, necessàries per a la càrrega dels vehicles elèctrics en llocs públics o privats. Aquest Reglament modifica i amplia l’àmbit d’aplicació de l’article 3 del RIEBT a vehicles automòbils elèctrics.

Aquest Reglament entra a formar part del desplegament reglamentari de la Llei de seguretat i qualitat industrial aprovada el 22 de juny del 2000, d’acord amb l’article 9 de la mateixa Llei.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.