Carregant...
 


Decret


L’article 4 del Reglament de regulació de la Comissió de Valoració Sociosanitària i d’establiment dels barems per a la valoració de la dependència i dels criteris d’assignació de recursos de suport de la Xarxa d’Atenció Sociosanitària, que es va aprovar en virtut del Decret del 25 de febrer del 2009, regula l’adscripció i la composició de la Comissió esmentada. En concret estableix que la Comissió de Valoració Sociosanitària està adscrita al ministeri competent en matèria d’atenció social i de salut, i en relaciona els membres, el seu nomenament i la seva substitució.
LesLleis.com

D’altra banda, l’article 2, lletra j) de la Llei 6/2014, de 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris preveu que el ministeri que té atribuïdes les competències en matèria de serveis socials és el competent en les matèries regulades a la Llei esmentada, entre les quals s’inclou el servei especialitzat de valoració de les situacions de dependència, d’acord amb l’article 22, apartat 1, lletra e).

Posteriorment, en virtut del Decret de reestructuració del Govern, del 3 de gener del 2016, corregit el 8 de gener següent, i del Decret de reestructuració del Govern, del 27 de gener del 2016, s’han modificat els àmbits competencials del Ministeri de Justícia i Interior i del Ministeri de Salut, Afers Socials i Ocupació, en el sentit que part de les competències atribuïdes a aquest darrer Ministeri han passat a formar part del nou Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior. En efecte, l’àmbit competencial dels afers socials ha passat a integrar-se en aquest darrer Ministeri, mentre que l’àmbit competencial de la salut forma part del nou Ministeri de Salut.

A més, el Decret d’estructuració del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, del 27 de gener del 2016, li atribueix les competències en matèria general d’atenció social i sociosanitària, i crea dins el Departament d’Afers Socials l’Àrea de Serveis Sociosanitaris, les funcions de la qual consisteixen a planificar, programar, concertar i fer el seguiment dels serveis sociosanitaris establerts a la Llei 6/2014, i a col·laborar i coordinar-se amb el Ministeri de Salut en les accions sociosanitàries, d’acord amb les directrius i les prioritats fixades per la Comissió Interministerial de Serveis Sociosanitaris, que es va crear mitjançant el Reglament aprovat el 23 de març passat.

Per tots aquests motius, esdevé necessari modificar puntualment l’adscripció i precisar els membres que formen part de la Comissió de Valoració Sociosanitària. Així mateix, atès que aquests membres han de configurar un equip multiprofessional, s’ha considerat oportú concretar-ne les funcions, o les disciplines que hi han de concórrer, perquè les valoracions i els dictàmens que portin a terme siguin tan adequats i conformes com sigui possible, d’acord amb les tasques que la Comissió de Valoració Sociosanitària té encomanades.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior i del ministre de Salut, el Govern, en la sessió de 20 d’abril del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.