Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació de les titulacions estatals de formació professional (Text refós per LesLleis.com)


Exposició de motius

La formació professional proporciona les competències i les qualificacions necessàries per a l’accés i la progressió professional dels nostres ciutadans en el món del treball. Així mateix, permet progressar en l’àmbit formatiu i laboral mitjançant l’actualització permanent dels coneixements perquè puguin donar resposta a les necessitats derivades de la competitivitat del teixit econòmic i de la cohesió social.
LesLleis.com

En una economia cada vegada més globalitzada, caracteritzada per la competitivitat, el creixement i l’ocupació, la lluita contra l’exclusió econòmica i social de la població passa per un canvi de model productiu que situï el coneixement com a eix vertebrador del creixement econòmic. Un model productiu que permeti augmentar la productivitat de les empreses fent-les més competitives i formant uns treballadors cada vegada més qualificats i amb una major capacitat d’adaptació.

Per respondre als reptes actuals i futurs del nostre context econòmic, la formació professional a Andorra ha de ser flexible i de qualitat; ha d’adaptar-se a l’evolució del mercat laboral i identificar i atendre els sectors emergents; ha de preparar les persones perquè gestionin llurs competències i s’adaptin al canvi; ha d’eliminar els obstacles a la mobilitat transnacional de professors i alumnes, i ha de garantir la sostenibilitat i l’excel·lència.

En definitiva, una formació professional més integrada al sistema productiu, que suposi un recurs formatiu disponible al llarg de la vida activa de les persones i que faciliti un millor acoblament dels resultats educatius amb les necessitats del mercat laboral.

Aquests plantejaments estan en consonància amb l’estratègia europea sobre una cooperació reforçada en matèria d’educació i formació professionals, l’anomenat Procés de Copenhaguen, destinada a millorar el rendiment, la qualitat i l’atractiu de la formació professional a Europa.

En la mateixa línia, el procés d’obertura i diversificació econòmica que impulsa el Govern d’Andorra ha posat de manifest l’ampli consens existent sobre la necessitat de millorar el model productiu del país, de manera que sigui internacionalment més competitiu i pugui generar més valor afegit.

En aquest sentit, el marc normatiu que segueix es planteja des de la perspectiva de simplificació administrativa i millorament dels procediments a través de l’establiment de mecanismes àgils i dinàmics per a la creació, validació i ordenació de les titulacions de l’ensenyament professional.

Un marc que permeti conjuminar l’oferta d’ensenyaments públics i privats a fi d’ampliar el catàleg de titulacions i que contribueixi a situar la formació professional a Andorra com a element estratègic per a millorar el nivell de qualificació professional de les persones, per a incrementar-ne l’ocupabilitat i per a impulsar la competitivitat de les empreses.

El Govern, en publicar el Reglament d’ordenació de les titulacions de formació professional, dóna compliment al que preveu l’article 14.1 de La Llei qualificada d’educació, aprovada el 3 de setembre de 1993, en relació a la validesa acadèmica i professional dels títols que expedeix l’Estat. Igualment, aquest decret permet desenvolupar alguns aspectes bàsics de la formació professional enunciats en el capítol quart de la Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà, aprovada pel Consell General el 9 de juny de 1994.

A proposta del ministre d’Educació i Ensenyament Superior, el Govern, en la sessió del 20 d’abril del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament d’ordenació de les titulacions estatals de formació professional que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament d’ordenació de les titulacions estatals de formació professional.

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

1. Aquest Reglament regula els aspectes bàsics de l’ordenació de les titulacions de formació professional de caràcter estatal així com els procediments per a la creació del títols i l’acreditació dels plans d’estudis.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.