Carregant...
 

Reglament regulador dels barems dels honoraris remuneradors dels serveis del saig (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte del Reglament

Aquest Reglament té com a objecte regular els barems dels honoraris remuneradors dels serveis del saig, i també establir les normes relatives a les despeses que s’ocasionin en l’exercici de les funcions que té encomanades.
Article 2. Honoraris i despeses

1. Els serveis del saig en l’acompliment de les funcions que li atribueixen els articles 3 i 4 la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, es remuneren sota la forma d’honoraris, que es determinen d’acord amb els barems que fixa aquest Reglament. En el cas de l’execució forçosa de les resolucions judicials i els actes administratius executoris, aquests honoraris són satisfets per la part executant i són exigits a la part executada. En els altres casos, els honoraris són a càrrec de la persona que ha sol·licitat els serveis del saig.

2. Els honoraris del saig no inclouen les despeses que hagi pogut avançar en l’exercici de les seves funcions. En el cas de l’execució forçosa de les resolucions judicials i els actes administratius executoris, aquestes despeses són exigides a la part executada i, si la persona executada no paga voluntàriament aquestes despeses o no es poden satisfer amb el producte de l’alienació dels béns i drets embargats, el pagament és a càrrec de la persona que ha sol·licitat al saig l’execució de la resolució judicial o l’acte administratiu corresponent, sense perjudici del que estableix l’apartat 1 de l’article 12 d’aquest Reglament. En els altres casos, les despeses són a càrrec de la persona que ha sol·licitat els serveis del saig.

Capítol segon. Drets i obligacions del saig

Article 3. Avançament de despeses

El saig pot demanar a la persona que en sol·licita els serveis que li avanci les despeses necessàries per a l’exercici de les funcions que té encomanades. En concret, pot demanar l’avançament de les despeses següents:

a) Els impostos, les taxes o els preus públics i, en general, qualsevol tribut o dret de naturalesa fiscal que calgui sufragar.
b) Les despeses necessàries per enviar cartes.
c) Les despeses de manyà, de mudança, de pupil·latge de vehicles, i de lloguer i gestió de dipòsits per als béns mobles.
d) Les despeses degudes a terceres persones per portar a terme els serveis sol·licitats.
e) Les despeses associades a la recerca d’informació necessària per al bon desenvolupament de les funcions encomanades.

Article 4. Pressupost

1. El saig ha de fer conèixer a la persona que en sol·licita els serveis l’import previsible dels honoraris i les despeses que hagi de satisfer, corresponents a la totalitat del procediment o les actuacions que hagi de portar a terme.

2. Als efectes establerts a l’apartat anterior, el saig ha de presentar un pressupost a la persona que en sol·licita els serveis, abans de començar a prestar-los. Aquest pressupost ha de ser acceptat i signat per la persona que sol·licita els serveis al saig o per la persona que la representi degudament.
Article 5. Restitució i reclamació

El saig no pot reclamar o rebre remuneracions diferents de les que s’estableixen en aquest Reglament, o que no s’ajustin als barems que s’hi preveuen. En cas contrari, el saig ha de restituir la quantitat indegudament percebuda o sol·licitar el pagament de la quantitat addicional que correspongui, sense perjudici de les responsabilitats disciplinàries o penals que se’n puguin derivar.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.