Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament regulador dels barems dels honoraris remuneradors dels serveis del saig


L’article 1 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig defineix els honoraris com els imports que la persona executant satisfà al saig, i que es fixen en els barems aprovats reglamentàriament pel Govern. D’altra banda, l’apartat 1 de l’article 7 de la Llei 43/2014 estableix que els serveis del saig són remunerats sota la forma d’honoraris, que es fixen d’acord amb un barem aprovat reglamentàriament pel Govern, a proposta no vinculant de la Cambra de Saigs. I l’apartat 2 del mateix article preveu que el saig ha de donar coneixement a la persona executant de l’import previsible de les despeses d’execució que ha de satisfer, corresponents a la totalitat del procediment d’execució previst, i que ha de ser rescabalat de les despeses que hagi pogut avançar en l’exercici de les seves funcions.
LesLleis.com

A més, l’article 43 de la Llei 43/2014 estableix que tenen la consideració de costes del procediment d’execució, a banda dels honoraris del saig, les despeses que s’originin durant la tramitació, les quals són exigides a la persona executada; que si la persona executada no paga voluntàriament aquestes despeses o no es poden satisfer amb el producte de l’alienació dels béns i drets embargats, el pagament és a càrrec de qui ha sol·licitat al saig l’execució de la resolució judicial o l’acte administratiu corresponent, i que de conformitat amb els barems aprovats reglamentàriament pel Govern, el saig pot demanar una provisió de fons a la persona executant per fer-se càrrec de les costes del procediment d’execució.

És per aquest motiu que es promou aquest Reglament, el qual, d’acord amb les premisses legals ressenyades anteriorment, pretén establir uns barems dels honoraris remuneradors dels serveis del saig fonamentats en criteris de sostenibilitat, economia, proporcionalitat i simplificació, i, al mateix temps, té com a finalitat regular les normes relatives a les despeses que s’ocasionin com a conseqüència de l’acompliment de les funcions que té encomanades.

El capítol primer del Reglament, del qual formen part els articles 1 i 2, en defineix l’objecte i relaciona les disposicions generals en relació amb les honoraris, d’una banda, i les despeses, d’altra banda.

El capítol segon estableix els drets i les obligacions del saig en matèria d’honoraris i despeses. Així, els articles 3 a 7 preveuen els supòsits en què es pot sol·licitar l’avançament d’aquestes despeses; les obligacions en matèria d’ingressos i pagaments, i pel que fa a l’emissió de pressupostos, rebuts acreditatius dels pagaments en efectiu i factures desglossades i detallades, i també la prohibició de reclamar o rebre remuneracions diferents de les que s’estableixen en els barems que són objecte d’aquesta norma, o que no s’hi ajusten.

El capítol tercer i els articles 8 a 13 que en formen part estableixen els barems dels honoraris remuneradors quant a la funció principal i obligatòria que la Llei 43/2014 confereix al saig, i que consisteix en l’execució forçosa de les resolucions judicials i els actes administratius executoris. En efecte, en el cas de les resolucions judicials es fixa una provisió de fons a càrrec de la persona executant d’un import reduït, que es determina només en funció de la suma global que estableixi l’aute d’execució, i que a més queda subsumida eventualment en cas que es percebin quantitats en el marc del procediment d’execució. En aquest cas, els honoraris que satisfà la persona executant i que s’exigeixen a la persona executada són proporcionals a aquesta quantitat, d’acord amb un percentatge decreixent, com s’esdevé en el cas de la provisió de fons. D’altra banda, en el còmput dels honoraris també s’hi afegeix el preu mínim dels béns i drets embargats que hagin estat objecte d’una adjudicació directa, amb l’objectiu de compensar les actuacions que en porten causa i que en cas contrari no es retribuirien.

No obstant això, en el supòsit d’execucions de resolucions judicials relatives a l’impagament de pensions alimentàries, l’import de la provisió de fons es redueix substancialment, mentre que si a la persona executant se li ha atorgat el benefici de la defensa i l’assistència tècnica lletrades, no se li exigeix el pagament d’aquesta provisió de fons. I, quan es tracta d’actes administratius executoris, s’habilita la Cambra de Saigs perquè pugui determinar els honoraris remuneradors mitjançant un conveni amb cada administració pública concernida.

Els articles 14 a 17, que conformen el capítol quart, incideixen en els barems dels honoraris remuneradors aplicables a les funcions accessòries i no obligatòries del saig, d’acord amb la Llei 43/2014. Així, en el cas dels requeriments extrajudicials de pagament, s’hi preveu que els honoraris es puguin pactar de forma prèvia i escrita, però lliure, mentre que pel que fa a les actes de presència, s’apliquen els honoraris dels notaris vigents en cada moment, en tractar-se d’una funció concorrent d’ambdós professionals. A més, en l’organització de subhastes públiques, s’estableixen uns honoraris per trams decreixents distints segons si es tracta de béns mobles o immobles, o de si es tracta de l’execució material o de l’assistència i supervisió, amb una reducció substancial en el supòsit que el procés finalitzi amb l’alienació per adjudicació directa.

La darrera funció atribuïda al saig per la Llei 43/2014, que també té caràcter obligatori, és a dir l’administració judicial en els procediments concursals, es remunera en funció dels honoraris dels advocats vigents en cada moment en aquest mateix àmbit, amb un mínim que es pot modular o eliminar mitjançant un conveni entre la Cambra de Saigs, el Consell Superior de la Justícia i el ministeri encarregat de la justícia.

Finalment, el capítol cinquè, que es divideix en els articles 17 a 20, regula l’actualització i la publicitat dels honoraris remuneradors, i la no-inclusió dels impostos indirectes.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, i d’acord amb la proposta prèvia de la Cambra de Saigs, el Govern, en la sessió del 3 de maig del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador dels barems dels honoraris remuneradors dels serveis del saig, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador dels barems dels honoraris remuneradors dels serveis del saig

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte del Reglament

Aquest Reglament té com a objecte regular els barems dels honoraris remuneradors dels serveis del saig, i també establir les normes relatives a les despeses que s’ocasionin en l’exercici de les funcions que té encomanades.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.