Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de regulació de l’activitat de generació d’energia elèctrica d’origen hidràulic en instal·lacions integrades en les xarxes de distribució d’aigua destinada al consum humà i interconnectades a la xarxa de baixa tensió


Exposició de motius

La Llei 85/2010, del 18 de novembre, de mesures provisionals en relació amb el règim de l’energia elèctrica estableix una excepció a l’exclusiva que té l’Administració en matèria de producció d’energia elèctrica, i permet la instal·lació de mitjans de producció amb energies renovables per potències inferiors a 500 kW, en instal·lacions de baixa tensió, amb possibilitat de cedir a la xarxa la seva producció. La mateixa Llei habilita el Govern a regular reglamentàriament les condicions tècniques que han de complir aquelles instal·lacions, així com el procediment per posar-les en marxa i controlar-les, i les tarifes.
LesLleis.com

En desplegament de la Llei esmentada, el Govern ha dictat, entre d’altres, el Reglament de l’activitat de producció d’energia elèctrica en minicentrals hidràuliques de potència inferior a 500 kW i connectades a la xarxa elèctrica, aprovat per Decret de l’11 de febrer del 2015, i modificat per un altre del 16 de setembre del 2015.

Algunes xarxes de distribució d’aigua destinada al consum humà ofereixen la possibilitat d’instal·lar generadors hidroelèctrics de petita potència que poden ajudar a la gestió de la xarxa i permeten, ensems, recuperar l’energia cinètica i potencial de l’aigua, que, altrament, es perdria. Aquesta tecnologia hidroelèctrica s’emmarca clarament en el model energètic descrit en el Llibre blanc de l’energia d’Andorra, però queda fora del camp d’aplicació del Reglament de minicentrals hidràuliques esmentat, per la qual cosa no és possible implantar-la sense un desenvolupament específic.

L’objectiu d’aquest Reglament és establir les prescripcions administratives i tècniques de la generació de l’energia elèctrica de les instal·lacions hidroelèctriques integrades en les xarxes d’aigua destinada al consum humà, així com el règim econòmic d’aquesta producció.

El Reglament s’estructura en 12 articles que configuren les disposicions generals, una disposició addicional i un annex que detalla els requisits tècnics de la instal·lació i els documents model que s’han d’utilitzar.

A proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió de l’11 de maig del 2016,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament de regulació de l’activitat de generació d’energia elèctrica d’origen hidràulic en instal·lacions integrades en les xarxes de distribució d’aigua destinada al consum humà i interconnectades a la xarxa de baixa tensió, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de regulació de l’activitat de generació d’energia elèctrica d’origen hidràulic en instal·lacions integrades en les xarxes de distribució d’aigua destinada al consum humà i interconnectades a la xarxa de baixa tensió

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1. Aquest Reglament té per objecte establir les prescripcions tècniques i administratives que regulen la producció d’energia elèctrica mitjançant tecnologia hidràulica en instal·lacions integrades en les xarxes de distribució d’aigua destinada al consum humà. També estableix el règim econòmic aplicable a la producció elèctrica obtinguda amb aquesta tecnologia.

2. Aquest Reglament s’aplica exclusivament a les instal·lacions hidroelèctriques de producció integrades a una xarxa de distribució d’aigua destinada al consum humà i interconnectades a la xarxa de baixa tensió d’una entitat distribuïdora, amb una potència no superior a 500 kW. Es tracta, en tot cas, d’instal·lacions hidroelèctriques no previstes per funcionar de manera autònoma.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.