Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament d’execució de la Llei sobre la utilització dels signes d’Estat, del 10 de maig del 2000


Exposició de motius

La Llei sobre la utilització dels signes d’Estat, del 20 de juny de 1996, en la disposició transitòria primera requereix l’establiment de la normativa que reglamenti el procediment d’autorització per a la utilització de signes d’Estat. En virtut d’aquesta disposició, es va aprovar el Reglament d’execució de la Llei sobre la utilització dels signes d’Estat, del 10 de maig del 2000.

No obstant això, després de tramitar nombroses sol·licituds de signes d’Estat d’acord amb el que estableix aquest Reglament i haver constatat que algunes de les seves disposicions actualment ja no s’adeqüen a les necessitats manifestades pels usuaris al Servei de Signes d’Estat, s’ha proposat fer-hi modificacions orientades a millorar el procediment i els criteris d’autorització d’ús de signes d’Estat per part del ministre competent. En primer lloc, en la regla 5 s’elimina la prohibició que empreses domiciliades fora d’Andorra puguin ser titulars d’una marca en què formi part com a element de la mateixa marca el nom “Principat d’Andorra” o una forma abreujada o una imitació seva, però es continua reservant només a les empreses domiciliades a Andorra la utilització de la bandera, l’escut o altres emblemes del país com a elements d’una marca. I en segon lloc, en les regles 5 i 6 se substitueix l’exigència d’acompanyar amb dos paraules el nom “Principat d’Andorra” o una forma abreujada o una imitació seva quan se’n sol·licita l’ús com a element d’una marca, d’un nom comercial o d’una denominació social, per l’exigència que el nom “Principat d’Andorra” o una forma abreujada o una imitació seva s’acompanyi d’un o més elements com ara paraules, lletres, números, signes ortogràfics o una combinació d’aquests elements, que tinguin caràcter distintiu.

D’altra banda, tenint en compte els esforços realitzats pel Govern en els darrers anys per atorgar visibilitat als productes alimentaris andorrans, ateses les dificultats que les empreses productores del país han de superar per situar els seus productes en el mercat nacional, s’ha considerat necessari regular de manera específica l’ús de signes d’Estat en relació amb aquests productes, en les regles 3, 5 i 6 del Reglament. En efecte, la presència de signes d’Estat que evoquen la identitat territorial andorrana en l’etiquetatge de determinats productes alimentaris que no gaudeixen d’un origen preferencial andorrà, a banda de restar competitivitat a les empreses productores del país, provoca confusió en els consumidors.

Per raons de seguretat jurídica i a fi d’oferir als administrats un accés àgil a la legislació i a la normativa en matèria de signes d’Estat, es publica el text refós del Reglament d’execució de la Llei sobre la utilització dels signes d’Estat, del 10 de maig del 2000.

A proposta del Ministre de Turisme i Comerç, el Govern, en la sessió del 26 d’octubre del 2016, ha aprovat aquest Decret.
Article únic

S’aprova la modificació del Reglament d’execució de la Llei sobre la utilització dels signes d’estat, del 10 de maig del 2000, que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d›Andorra.

Reglament d’execució de la Llei sobre la utilització dels signes d’estat


Capítol I. Sol·licitud d’autorització

Regla 1. Presentació de la sol·licitud d’autorització
Regla 2. Contingut de la sol·licitud d’autorització relativa al sol·licitant
Regla 3. Contingut de la sol·licitud relativa al nom o signe d’Estat pel qual se sol·licita l’autorització


Capítol II. Examen de la sol·licitud

Regla 4. Examen de forma de la sol·licitud
Regla 5. Examen de fons per a les autoritzacions relatives a la utilització d’un nom o un signe d’Estat com a marca
Regla 6. Examen de fons per a les autoritzacions relatives a la utilització d’un nom o un signe d’Estat en el comerç
Regla 7. Autoritzacions relatives a la fabricació o la comercialització de la bandera o dels escuts heràldics del Principat d’Andorra
Regla 8. Autoritzacions relatives a la utilització d’un nom o un signe d’Estat per tota associació o una altra entitat sense ànim de lucre


Disposició addicional

Sol·licitud simultània d’utilització d’un nom d’Estat i d’un nom comercial o denominació social

Disposició derogatòria

Capítol I. Sol·licitud d’autorització

Regla 1. Presentació de la sol·licitud d’autorització
LesLleis.com

1) La sol·licitud d’autorització d’utilització d’un dels noms o signes per als quals és autoritat competent el Govern s’ha de presentar davant del Ministeri al qual estigui afectat el servei d’autoritzacions per a la utilització de signes d’Estat (el Ministeri competent), utilitzant el formulari establert per aquest Ministeri.

2) La sol·licitud d’autorització d’utilització d’un dels noms o signes per als quals és autoritat competent el Govern està subjecte al pagament previ del preu públic establert pel Govern.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.