Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament per a l’execució de la Llei 26/2014, del 30 d’octubre, de patents


Exposició de motius

La Llei 26/2014, del 30 d’octubre, de patents, en la disposició final segona autoritza el Govern a dictar totes les disposicions reglamentàries que exigeixi el desenvolupament d’aquesta Llei. En virtut d’aquesta autorització, es va aprovar el Decret del 15 de juliol del 2015 d’aprovació del Reglament per a l’execució de la Llei 26/2014, del 30 d’octubre, de patents.
LesLleis.com

No obstant això, després de la tramitació de les primeres sol·licituds de patents andorranes d’acord amb l’establert en el Reglament esmentat, l’Oficina de Marques i Patents ha proposat fer-hi algunes modificacions, orientades principalment a aconseguir més harmonització terminològica i a millorar determinats aspectes pràctics del procediment.

Per raons de seguretat jurídica i a fi d’oferir als administrats un accés àgil a la legislació i a la normativa en matèria de patents, es publica el text refós del Reglament per a l’execució de la Llei 26/2014, del 30 d’octubre, de patents.

A proposta del Ministre de Turisme i Comerç, el Govern, en la sessió del 7 de desembre del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova la modificació del Reglament per a l’execució de la Llei 26/2014, del 30 d’octubre, de patents, que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament per a l’execució de la Llei de patents

Títol I. Sol·licitud de patent i procediment de concessió
Capítol primer. Sol·licitud de patent
Regla 1. Sol·licitud de patent
Regla 2. Lloc i forma de presentació de la sol·licitud de patent
Regla 3. Requisits de la instància de la sol·licitud de patent
Regla 4. Contingut de la descripció de la invenció
Regla 5. Descripció d’invencions biotecnològiques
Regla 6. Accés al material biològic dipositat objecte de sol·licitud de patent
Regla 7. Condicions per a l’accés públic a cultius de microorganismes
Regla 8. Contingut de les reivindicacions
Regla 9. Forma de les reivindicacions
Regla 10. Presentació de dibuixos
Regla 11. Resum de la invenció
Regla 12. Presentació dels documents de la sol·licitud
Regla 13. Elements prohibits en la sol·licitud de patent
Regla 14. Reivindicació de prioritat de la sol·licitud de patent
Capítol segon. Procediment de concessió
Regla 15. Data de dipòsit de la sol·licitud de patent. Documentació que s’hi ha d’aportar
Regla 16. Admissió a tràmit de la sol·licitud de patent
Regla 17. Examen formal de la sol·licitud de patent
Regla 18. Defectes de la sol·licitud de patent
Regla 19. Designació de l’inventor després de la sol·licitud de patent
Regla 20. Exposició de la invenció objecte de la sol·licitud de patent
Regla 21. Modificacions en la reivindicació de prioritat de la sol·licitud de patent
Regla 22. Esmena de defectes i presentació d’al·legacions
Regla 23. Denegació de la sol·licitud de patent
Regla 24. Publicació de la denegació de la sol·licitud de patent
Regla 25. Publicació de la sol·licitud de patent
Regla 26. Concessió de la patent
Regla 27. Certificat de concessió
Regla 28. Rectificació d’errors en documents remesos a l’Oficina de Marques i Patents
Regla 29. Sol·licituds divisionàries de la sol·licitud de patent
Regla 30. Còmput dels terminis
Títol II. Registre de patents i inscripció de les transmissions, llicències i altres modificacions de drets
Capítol primer. Registre de patents
Regla 31. Dades inscriptibles
Regla 32. Altres dades inscriptibles
Regla 33. Règim de les mencions inscrites fins a la publicació de la sol·licitud
Regla 34. Consulta pública d’expedients
Capítol segon. Inscripció de les transmissions, llicències i d’altres actes i drets
Regla 35. Contingut de la sol·licitud d’inscripció de transmissions
Regla 36. Contingut de la sol·licitud d’inscripció de llicències
Regla 37. Inscripció d’altres actes o drets
Regla 38. Procediment d’inscripció
Regla 39. Cancel·lació i modificació de la inscripció de transmissions, de llicències i d’altres actes o drets
Regla 40. Canvis de nom o adreça de l’interessat o del representant
Regla 41. Retirada de la sol·licitud de patent i renúncia a la patent
Capítol tercer. Publicació dels actes i drets inscrits en el Registre de Patents
Regla 42. Periodicitat
Regla 43. Forma del Butlletí de patents
Regla 44. Idioma del Butlletí de patents
Títol tercer. Límits al dret de patents
Regla 45. Supòsits especials
Títol quart. Agents de patents i altres representants
Regla 46. Representació davant l’Oficina de Marques i Patents
Regla 47. Requisits d’inscripció en el Registre d’Agents de Patents i intransmissibilitat del títol d’agent de patents
Regla 48. Prova d’aptitud
Regla 49. Sol·licitud d’inscripció en el Registre d’Agents de Patents
Regla 50. Inscripció en el Registre d’Agents de Patents
Regla 51. Pèrdua de la condició d’agent de patents
Regla 52. Publicació del Registre d’Agents de Patents
Títol cinquè. Disposicions comunes
Regla 53. Modalitats de pagament
Regla 54. Signatures
Regla 55. Cerca en l’expedient d’una patent
Regla 56. Comunicacions amb l’Oficina de Marques i Patents
Disposició transitòria
Disposició derogatòria
Disposició final

Títol I. Sol·licitud de patent i procediment de concessió

Capítol primer. Sol·licitud de patent

Regla 1. Sol·licitud de patent

Per obtenir una patent s’ha de formular la sol·licitud a què es refereix l’article 14 de la Llei 26/2014, del 30 d’octubre, de patents (d’ara endavant, “Llei de patents”), que ha de complir els requisits indicats en l’article esmentat, i d’acord amb el que determinen els articles següents de la Llei de patents.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.