Carregant...
 

Reglament del joc del bingo


Índex

Exposició de motius
Capítol primer. Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit
Article 2. Règim jurídic
Article 3. Categoria de l’operador
Capítol segon. Règim d’atorgament de la llicència de classe B
Article 4. Requisits previs a l’obtenció o a la renovació de la llicència
Article 5. Forma d’atorgament de la llicència
Article 6. Presentació de la sol·licitud al concurs públic
Article 7. Tramitació i adjudicació del concurs públic
Article 8. Resolució d’atorgament de la llicència
Article 9. Garantia bancària
Article 10. Vigència i renovació de la llicència
Article 11. Extinció de la llicència
Capítol tercer. Exercici de l’activitat del joc del bingo
Article 12. Condicions tècniques de les sales de joc del bingo
Article 13. Horari d’obertura al públic
Article 14. Servei d’admissió
Article 15. Comunicació de les dades
Article 16. Llibre d’actes i de cartrons
Article 17. Pagament de premis
Capítol quart. Personal
Article 18. Personal al servei de les sales de bingo (llicència de classe I)
Article 19. Funcions del personal de les sales de joc
Article 20. Actes prohibits al personal
Capítol cinquè. Homologació, exportació i destrucció d’equipaments de jocs d’atzar
Article 21. Tipus de màquines i equipaments
Article 22. Homologació dels equipaments de jocs d’atzar (llicència de classe J)
Article 23. Exportació i destrucció d’equipaments de joc
Capítol sisè. Funcionament del joc del bingo tradicional
Article 24. Cartrons
Article 25. Boles, aparell d’extracció de boles i mecanismes accessoris
Article 26. Funcionament del joc
Article 27. Funcionament de la partida de bingo tradicional
Article 28. Devolucions
Article 29. Combinacions guanyadores
Article 30. Premis
Article 31. Premi de superbingo
Article 32. Premi de pot de bingo
Capítol setè. Funcionament del joc del bingo interconnectat mitjançant cartrons virtuals
Article 33. Sistema tècnic i altres elements del joc
Article 34. Desenvolupament del bingo interconnectat amb cartrons virtuals
Article 35. Premis
Article 36. Verificació i control
Article 37. Avaries del sistema
Capítol vuitè. Normes generals sobre la publicitat i el joc responsable
Article 38. Joc responsable
Capítol novè. Règim fiscal
Article 39. Obligats tributaris
Article 40. Impost
Article 41. Taxa
Capítol desè. Règim sancionador
Article 42. Sancions
Disposició transitòria primera
Disposició transitòria segona
Disposició derogatòria
Annex I. Màquines recreatives amb premi programat

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit

1. El Reglament té per objecte la regulació de l’explotació del joc del bingo, definit a l’article 4 de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar, que la llicència de classe B permet explotar als operadors de la categoria 2.
LesLleis.com

2. L’explotació del joc del bingo, de màquines de videobingo i de màquines recreatives amb premi programat està subjecta a les disposicions contingudes en la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar (d’ara endavant, la Llei), aquest Reglament i les disposicions que, amb caràcter general o complementari, siguin decretades o resultin aplicables.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.