Carregant...
 


Decret

Decret de modificació del Decret del 19-10-2016 pel qual s’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball, i de les autoritzacions de treball fronterer, per les ocupacions professionals corresponents als grups 1, 2, 30, 31, 32, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5121001, 5130003, 5130005, 5150010, 5291001, 5330001, 7110001, 7120001, 7120003, 7130001, 7140009, 7210001, 7230001, 7240003,729010, 7293002, 7294002, 7611001, 7711005, 7801001, 7802002, 7802004, 8542005, 8620001, 9121005, 9121008 de la Classificació nacional d’ocupacions (CNO)

Tal com s’assenyala en l’exposició de motius del Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball, i de les autoritzacions de treball fronterer, que es va aprovar el 19 d’octubre del 2016, la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, disposa que el Govern determina la política general en matèria d’immigració en funció de les necessitats socials i econòmiques del país; en aquest sentit, analitza les necessitats quantitatives i qualitatives de l’economia i de la societat andorrana en matèria d’immigració, així com la situació nacional del treball i, a partir d’aquesta anàlisi i d’acord amb les prioritats establertes en la norma immigratòria, fixa periòdicament per la via reglamentària les quotes d’autoritzacions d’immigració tot privilegiant l’accés als llocs de treball dels andorrans i dels estrangers legalment residents, amb l’objectiu d’afavorir la cohesió social.

En virtut del Reglament esmentat anteriorment, el Govern va acordar un contingent de fins a 596 autoritzacions de residència treball i de treball fronterer, per a trenta-set ocupacions o grups d’ocupacions professionals qualificades o específiques que no es troben o es troben difícilment en el mercat de treball intern, fins al proper 1 de maig del 2017. Aquest contingent important es fonamentava en la millora de situació socioeconòmica experimentada en els darrers anys i en el fet que el nombre de persones inscrites al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina havia anat disminuint progressivament.

Tanmateix, des d’ençà aquest nombre de persones ha continuat disminuint amb un abast que supera les expectatives i les previsions que s’havien fet. I si bé es tracta sense cap mena de dubte d’una realitat positiva, en resulta però que les empreses tenen dificultats creixents per poder contractar i cobrir les seves necessitats en matèria de personal. Per tant, és necessari de promoure algunes modificacions del Reglament vigent per pal·liar aquesta situació, després d’haver consultat i analitzat les demandes dels interlocutors socials i els agents productius del país.

És per aquest motiu que, en primer lloc, s’amplia el contingent de les autoritzacions que fan l’objecte del Reglament a dos noves ocupacions professionals, que són les de marmitó i peó de la construcció, en què s’han evidenciat mancances de personal de forma palesa.

D’altra banda, atès que en la situació actual els requisits exigits en matèria de formació i experiència per a determinades ocupacions, quan es tracta de treballadors nacionals d’un estat que ha signat i ratificat un conveni amb el Principat d’Andorra o d’un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, suposen un fre excessiu a la contractació de treballadors forans, esdevé necessari flexibilitzar aquests requisits. Així, en cas que no es pugui acreditar una titulació de caràcter estatal relacionada amb l’ocupació que es pretén ocupar, o una experiència mínima de 365 dies treballats i cotitzats efectivament, tal com se sol·licitava de forma alternativa fins ara, s’introdueix la possibilitat de poder contractar igualment al treballador interessat, sempre que el Servei d’Ocupació conclogui la idoneïtat d’aquest treballador en relació amb el lloc de treball, un cop hagi verificat l’adequació del seu perfil professional, i que l’empresari assumeixi determinades obligacions en matèria de formació del treballador.

Finalment, mitjançant aquest Decret també s’aprofita per adequar els salaris establerts per a determinades ocupacions professionals dels sectors de l’hoteleria, la restauració i la construcció, a la realitat laboral del país, tot evitant d’aquesta manera distorsions possibles amb els salaris que perceben els treballadors que tenen aquestes ocupacions al dia d’avui.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió de l’11 de gener del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova la modificació del títol, de l’article 2, de l’apartat 1 de l’article 5 i de la taula I de l’annex del Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball, i de les autoritzacions de treball fronterer, per les ocupacions professionals corresponents als grups 1, 2, 30, 31, 32, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5121001, 5130003, 5130005, 5150010, 5291001, 5330001, 7110001, 7120001, 7120003, 7130001, 7140009, 7210001, 7230001, 7240003,729010, 7293002, 7294002, 7611001, 7711005, 7801001, 7802002, 7802004, 8542005, 8620001, 9121005, 9121008 de la Classificació nacional d’ocupacions (CNO), que entraran en vigor el mateix dia de ser publicats al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. El títol, l’article, l’apartat i la taula esmentats queden redactats com segueix:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.