Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament regulador de la prova per obtenir l’habilitació professional de la traducció i la interpretació jurades


Atesa la necessitat de regular les proves per obtenir l’habilitació professional de traductor o intèrpret jurats d’altres llengües al català i del català a altres llengües, d’acord amb el que disposa la Llei de la traducció i/o la interpretació jurades, del 20 de juny de 1996, el 30 d’octubre següent es va aprovar el Reglament regulador de les proves per obtenir l’habilitació professional de la traducció i/o la interpretació jurades al Principat d’Andorra. Aquest Reglament tenia com a objectiu establir els requisits, les condicions, els temaris i els perfils de les proves, i el calendari d’execució d’aquestes proves per obtenir l’habilitació professional de traductor o intèrpret jurat. Posteriorment, mitjançant el Decret del 12 de març de 1998, es va modificar puntualment l’article 4 del Reglament esmentat, relatiu a la convocatòria de les proves.

Tenint en compte el temps transcorregut de llavors ençà, esdevé necessari fer una revisió més àmplia i general del Reglament regulador de les proves per obtenir l’habilitació professional de la traducció i la interpretació jurades al Principat d’Andorra, a l’efecte d’adaptar-lo als canvis que s’han produït en les titulacions d’estudis superiors. A tall d’exemple, una de les titulacions que permet de ser eximit de l’examen de dret i ordenament jurídic ha de ser d’ara endavant el bàtxelor en dret en lloc de l’antiga llicenciatura en dret, mentre que ja no escau incloure-hi el diploma universitari de postgrau de traducció jurídico-administrativa d’altres llengües al català, atès que d’acord amb la Llei 12/2008, del 12 de juny, d’ordenació de l’ensenyament superior, aquest diploma és un títol propi i no està reconegut per l’Estat andorrà. D’altra banda, també calia elevar el nivell del català i fer possible així traduccions fidels del català a altres llengües, i viceversa, especialment en els textos i les actuacions relacionats amb els àmbits jurídic, administratiu i econòmic, tot plegat per consolidar el nivell qualitatiu de la traducció i la interpretació jurades.

És per aquest motiu que es promou un nou Reglament que s’estructura en tres capítols. El capítol primer, del qual formen part els articles 1 a 14, determina les disposicions generals, i en concret regula l’objecte del Reglament, l’àmbit d’aplicació, l’estructura, l’organització, la convocatòria, l’accés i els resultats de la prova, el Comitè Tècnic i l’acta d’avaluació de la prova, les normes relatives a la confidencialitat i al frau en la prova, i la consulta dels exàmens i la resolució corresponent. El capítol segon, que es desglossa en els articles 15 a 25, incideix en els exàmens de la prova, que són els de llengua catalana, dret i ordenament jurídic andorrà, traducció jurídica i administrativa, i interpretació, en relació amb els quals es defineix la finalitat, l’estructura i les normes relatives a l’exempció eventual. Finalment, el capítol tercer i els articles 26 a 28, que en formen part, fan referència al jurament i l’acreditació dels traductors i intèrprets jurats, i al Registre de Traductors i Intèrprets Jurats.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del dia 1 de febrer del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de la prova per obtenir l’habilitació professional de la traducció i la interpretació jurades, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de la prova per obtenir l’habilitació professional de la traducció i la interpretació jurades

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte del Reglament

1. Aquest Reglament té com a objecte regular la prova per obtenir l’habilitació professional, al Principat d’Andorra, de la traducció i la interpretació jurades de la llengua catalana a una altra llengua o unes altres llengües, i d’una altra llengua o unes altres llengües a la llengua catalana.
LesLleis.com

2. Tots els exàmens necessaris per esdevenir traductor o intèrpret jurat al Principat d’Andorra inclouen qüestions relatives a temes específicament andorrans, atesa la significació d’aquesta professió i la seva dimensió de servei públic.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.