Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament per a la identificació i el registre d’animals de companyia


Exposició de motius

La Llei 11/2016 de tinença i protecció dels animals, aprovada pel Consell General el 28 de juny del 2016, regula a l’article 18 la identificació i el registre d’animals de companyia. La identificació dels animals de companyia permet establir un lligam administratiu entre l’animal i el seu propietari i permet localitzar ràpidament la persona responsable de l’animal en cas de necessitat. Així, la Llei pretén una tinença responsable amb un doble objectiu: d’una banda, en cas d’abandonament d’un animal, fet tipificat com una infracció greu, poder esbrinar qui n’és el responsable i, en conseqüència, fer complir la Llei; i de l’altra, en els casos de pèrdua, poder avisar el propietari.

Els sistemes d’identificació han de ser en tot cas adaptats a la normativa vigent a la Unió Europea, no poden representar cap perjudici per a la salut dels animals i, a efectes de registre, han d’incorporar, a més de les dades de l’animal, el nom de la persona que en sigui responsable i les seves dades de contacte.

El registre centralitza les dades de tots els animals de companyia d’Andorra i permet, per tant, tenir un coneixement exacte del nombre d’animals i de la seva localització, i també facilita l’aplicació d’un programa de lluita sanitària en cas que es detecti algun risc sanitari rellevant.

El registre ha de consignar també les dades relatives a les especificitats de certs animals que poden ser utilitzats pels serveis de l’Administració per a diverses tasques de servei públic, o bé que han estat ensinistrats per utilitzar-los com a gos de teràpia o gos d’assistència i desenvolupen la seva activitat en l’àmbit privat.

L’aprovació de la Llei 11/2016, del 28 de juny del 2016, de tinença i protecció dels animals, remet a disposar reglamentàriament els terminis màxims per a la identificació i el registre dels animals de companyia i remarca la implicació necessària dels centres veterinaris privats, dels propietaris dels animals i de l’Administració per aconseguir una població d’animals de companyia degudament identificada i registrada. El Reglament, vigent fins a l’actualitat, no respon de manera precisa al mandat de la Llei i per tant és necessari modificar-lo.

Per raons de seguretat jurídica i amb l’objectiu d’adequar el Reglament per a la identificació i el registre d’animals de companyia a la nova numeració de l’articulat de la Llei 11/2016, de tinença i protecció dels animals, i tenint en compte que aquesta Llei incorpora nous conceptes que cal reglamentar, es considera adient publicar una modificació íntegra del text del Reglament i derogar el text anterior.

A proposta del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 8 de març del 2017, aprova el Reglament per a la identificació i el registre dels animals de companyia.
Article únic

S’aprova el Reglament per a la identificació i el registre dels animals de companyia, que entrarà en vigor l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Reglament per a la identificació i el registre dels animals de companyia, del 27 de novembre del 2013, i totes les disposicions anteriors de rang igual o inferior que s’oposin a aquest Reglament, el contradiguin o hi resultin incompatibles.

Reglament per a la identificació i el registre d’animals de companyia

Article 1. Definicions

A efectes d’aquest Reglament, s’entén per:
LesLleis.com

1) Animal de companyia: tots els animals domèstics que conviuen amb les persones i que habitualment no tenen congèneres de la mateixa espècie en estat salvatge. Compleixen la funció de ser útils a les persones en qualsevol aspecte que no sigui obtenir-ne productes, sinó qualsevol servei relacionat amb el lleure.

2) Gos d’assistència: gos que ha estat ensinistrat, en un centre especialitzat i legalment establert, per donar assistència a persones amb alguna discapacitat visual, auditiva o física, o que pateixen trastorns de l’espectre autista, diabetis, epilèpsia o altres malalties en què el suport d’un gos ensinistrat ha assolit resultats positius de manera demostrable.

3) Gos de teràpia: gos que ha estat ensinistrat, en un centre especialitzat i legalment establert, per intervenir en sessions d’interacció assistida amb animals, amb persones a qui aporta un benefici en el procés terapèutic o educatiu.

4) Identificar: reconèixer o provar la identitat d’un animal de companyia.

5) Identificació: senyal distintiu que permet reconèixer l’animal o provar la seva identitat.

6) Sistemes d’identificació: mitjans que s’utilitzen per a la identificació d’un animal de companyia.

7) Microxip: càpsula portadora d’un dispositiu electrònic que conté un codi alfanumèric que permet la identificació de l’animal.

8) Ressenya completa: descripció detallada de l’animal amb les seves característiques generals (espècie, raça, sexe, data de naixement, talla, color, tipus de pelatge, forma de les orelles i cua) i on s’especifiquen els accidents i les marques de l’animal amb indicació de la seva naturalesa i el lloc on es troben. Permet un complement d’identificació en suport paper.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.