Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

La disposició final vuitena de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar, va modificar l’article 2.2 de la Llei 7/2012, del 17 de maig, de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental, mitjançant l’addició d’un apartat c.

En concret, l’apartat c de l’article 2.2 esmentat quedava redactat tal com segueix:

“c) Les zones de joc dels casinos i bingos.
La qualitat de l’aire interior, els mitjans de ventilació i els materials utilitzats en la construcció i la decoració de les zones de joc dels casinos i bingos han de ser determinats per reglament, havent-se d’establir mitjans de detecció i prevenció dels nivells de qualitat de l’aire interior. No obstant això, els operadors poden definir sales per a no fumadors dins les zones de joc.
Les disposicions de l’article 4 no són d’aplicació a les zones de joc.”


Amb l’objecte d’acomplir aquest manament legislatiu, esdevé necessari redactar un reglament que reguli aquests aspectes i que sigui una eina que faciliti l’aplicació de les disposicions que el legislador ha introduït amb la modificació esmentada.

El Reglament s’estructura en quatre capítols, tretze articles i dos disposicions. El capítol primer, a més de concretar l’objecte i l’àmbit d’aplicació del Reglament, defineix i estableix les condicions de les sales dins les zones de joc. En el capítol segon s’estableixen els requisits i les condicions tècniques de seguretat que han de complir les sales de joc, els sistemes de ventilació, els equipaments, el manteniment i la neteja de les sales. El capítol tercer disposa els nivells de la qualitat de l’aire interior i les ventilacions de les sales ubicades a les zones de joc, així com els dispositius de mesura. El capítol quart fa referència al règim sancionador.

Finalment, el Reglament inclou dos disposicions. Una disposició transitòria que regula la situació dels establiments autoritzats a explotar el joc del bingo fins a la finalització de l’autorització vigent, i una disposició derogatòria formal, habitual en els textos normatius, per proporcionar una major seguretat jurídica als administrats.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Finances, com a president del Consell Regulador Andorrà del Joc, el Govern, en la sessió del 22 de març del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de la qualitat de l’aire interior de les zones de joc dels casinos i bingos, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de la qualitat de l’aire interior de les zones de joc dels casinos i bingos

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1. A fi d’acomplir la disposició final vuitena de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar (en endavant, “Llei 37/2014”), aquest Reglament té per objecte:
LesLleis.com

a) Delimitar les zones de joc dels casinos i bingos
b) Determinar els criteris i les condicions tècniques de seguretat que han de complir les sales de joc dels casinos i bingos
c) Establir els mitjans de detecció i prevenció dels nivells de qualitat de l’aire interior de les sales ubicades a les zones de joc dels casinos i bingos


2. Aquest Reglament serà aplicable a les sales ubicades a les zones de joc dels casinos i bingos. Quant als espais que no són considerats zones de joc, hi serà aplicable la normativa vigent en matèria de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental i la reglamentació reguladora desenvolupada per a aquests espais.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.