Carregant...
 


Decret


L’article 32 de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, estableix quins són els criteris per considerat superat o no el barem de valoració patrimonial. Aquest barem és l’instrument que valora el patrimoni de les persones sol·licitants de prestacions socials o dels seus familiars, a fi de determinar l’accés a aquestes prestacions, modular-ne l’import i establir el copagament o la gratuïtat de determinats serveis. L’article 32 esmentat es va modificar en virtut de la disposició final cinquena de la Llei 3/2017, del 9 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2017, amb la finalitat de garantir la sostenibilitat de la despesa en relació amb les pensions de solidaritat, però sense deixar de garantir uns ingressos mínims a les persones que les necessiten. I, també, amb l’objectiu que no se satisfessin pensions de solidaritat, que són de caràcter no contributiu, a persones que disposen de recursos suficients, la qual cosa contravindria el que estableix en aquest àmbit l’apartat 1 de l’article 26 de la Llei 6/2014.
LesLleis.com

Atès que l’apartat 2 de l’article 32 vigent de la Llei 6/2014 preveu que l’abast dels elements patrimonials considerats en el barem i la determinació de la seva valoració es regulen per reglament, i que l’article 32 esmentat ja es desenvolupava mitjançant el número iii) de la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 5 del Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, del 18 de maig del 2016, esdevé necessari canviar aquesta disposició reglamentària per adaptar-la a la reforma del nou apartat 2 de l’article 32 de la Llei 6/2014, amb les precisions que escaiguin als efectes d’aplicar el barem de valoració patrimonial d’acord amb criteris d’equitat i justícia social.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 26 d’abril del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.