Carregant...
 


Decret (Text refós per LesLleis.com)

L’article 5.2 entrà en vigor el 31/08/2017 d’acord amb la disposició final. La resta del Decret manté la data d’entrada en vigor prevista originàriament (24/11/2017).


Exposició de motius

La Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus adopta els criteris jeràrquics europeus de gestió de residus, integrats i desenvolupats en el Pla nacional de residus (PNR). Per ordre prioritari, aquests criteris són la prevenció en la generació de residus, la reutilització, el reciclatge, la valorització energètica i l’eliminació.

La Llei també integra el principi “qui contamina, paga” i reconeix que tots els actors de la societat, públics i privats, han d’assolir progressivament una gestió més sostenible dels residus que generen les seves activitats.

En el Pla nacional de residus per al període 2017-2020, aprovat el 9 de novembre del 2016, s’estableixen objectius de prevenció i reciclatge i es desenvolupa un conjunt d’accions encaminades a la prevenció de residus. En aquest marc, una de les accions previstes tracta de la revisió de la normativa relativa al foment de l’ús de les bosses reutilitzables, cosa que permet la reducció del consum de les bosses de plàstic en el comerç, perquè aquesta norma sigui més exigent.

Les bosses de plàstic suposen un problema per al medi perquè tenen una vida útil molt curta i se’n fa un ús abusiu que incrementa la generació de residus de plàstic i implica un ús ineficaç dels recursos. A més, es dispersen fàcilment en el medi, on són especialment visibles i on agreugen el problema generalitzat de la presència d’escombraries als boscos o en les masses d’aigua, fet que suposa una amenaça per als ecosistemes aquàtics a escala mundial. La fragmentació de les bosses oxobiodegradables o oxodegradables en microplàstics que romanen al medi afecta negativament els sòls, l’aigua i la fauna.

Considerant que, actualment, hi ha alternatives a la bossa de plàstic, com ara el tèxtil i altres materials resistents i més respectuosos amb el medi ambient, se’n vol reduir l’ús i prohibir les més fines. Les bosses de plàstic molt lleugeres sense nanses, però, són necessàries per raons d’higiene, subministrades com a envàs primari per a aliments a granel, el que contribueix a prevenir el malbaratament alimentari. La prohibició s’aplica a les bosses de plàstic molt lleugeres amb nanses i les bosses de plàstic lleugeres, atès que no es poden reutilitzar.

Les bosses biodegradables estan fabricades amb materials naturals o barrejats amb derivats del petroli que es poden descompondre en condicions que es donen a la natura. La seva composició variable pot generar confusió al consumidor sobre la gestió final ja que aquestes bosses no es poden reciclar conjuntament amb el plàstic al contenidor groc. Les bosses compostables estan fabricades amb materials naturals que són degradades mitjançant el procés de compostatge i s’han de gestionar mitjançant la recollida domèstica de matèria orgànica que encara no s’ha implementat.

Tenint en compte que el Reglament per al foment de l’ús de les bosses reutilitzables, del 27 de juny del 2012, va ser pioner i va tenir una bona acceptació en la població, i vist que durant aquests anys la normativa europea ha evolucionat, aquest Reglament es modifica per alinear-se amb la Directiva (UE) 2015/720 sobre la reducció del consum de bosses de plàstic lleugeres.

La finalitat d’aquest Reglament, d’acord amb l’articulat de la Llei de residus i els objectius del Pla nacional de residus, és concretar el marc jurídic per reduir el consum de les bosses de plàstic, regular-ne la distribució i fomentar l’ús de les bosses reutilitzables.

Les mesures previstes en aquest Reglament s’aplicaran durant la Setmana europea per a la prevenció de residus, sis mesos després que es publiqui, amb l’objectiu d’informar per avançat els consumidors i permetre als grans magatzems o als supermercats d’esgotar els estocs de bosses actuals. També es preveu una disposició transitòria que permet als altres establiments comercials distribuir els estocs actuals de bosses de plàstic fins com a molt tard el 31 de desembre del 2018.

Per tot això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 17 de maig del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.