Carregant...
 


Decret


L’apartat 3 de l’article 2 de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig preveu que, en l’exercici de la professió, el saig està sotmès a la Constitució, a les lleis i a les normes i els usos que conformen la deontologia de la professió, com també al control dels òrgans jurisdiccionals o administratius competents i del ministeri competent en matèria de justícia, d’acord amb el que estableix la Llei esmentada. Al mateix temps, l’apartat 1 de l’article 23 estableix que els saigs estan subjectes a la responsabilitat disciplinària derivada de l’incompliment d’aquesta Llei i de les normes deontològiques adoptades per la Cambra de Saigs i aprovades pel Govern. En efecte, d’acord amb els apartats 1 i 2 de l’article 16 de la Llei esmentada, les normes deontològiques han de ser proposades per la Cambra de Saigs i estan sotmeses a l’aprovació prèvia del Govern.

És per aquest motiu que es promou aquest Reglament, que té com a finalitat establir i regular les normes deontològiques de la professió de saig, que es volen conformes a la importància de la funció pública i de les prerrogatives que té encomanades, i que es desglossa en quatre capítols i dinou articles.

El capítol primer, del qual formen part els articles 1 a 7, fixa les disposicions generals relatives a les normes deontològiques de la professió de saig, i en concret regula l’objecte del Reglament, i l’àmbit d’aplicació de les normes deontològiques, els deures i les obligacions, les incompatibilitats i compatibilitats, les prohibicions, el doble control de l’activitat i el règim de responsabilitat, tot plegat per remissió a les disposicions corresponents de la Llei 43/2014.

El capítol segon i els articles 8 a 12, que en formen part, incideixen en els principis rectors que conformen les normes deontològiques de la professió de saig, i que són l’autonomia, la independència i la lliure competència; la competència, la continuïtat i l’obligatorietat del servei; la diligència i la probitat; el deure d’informació, i el secret professional.

El capítol tercer, que es desglossa en els articles 13 i 14, fa referència als honoraris, a la comptabilitat i la publicitat en l’activitat dels saigs, sense perjudici en el primer cas de la regulació reglamentària separada en relació amb els barems dels honoraris remuneradors dels serveis del saig.

Finalment, el capítol quart, que es divideix en els articles 15 a 19, tracta de les obligacions que dimanen de les relacions dels saigs amb les administracions públiques; els altres cooperadors de l’Administració de Justícia; les persones executades, els altres saigs, i la Cambra de Saigs.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, i d’acord amb la proposta prèvia de la Cambra de Saigs, el Govern, en la sessió del 7 de juny del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de les normes deontològiques de la professió de saig, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de les normes deontològiques de la professió de saig

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte del Reglament

Aquest Reglament té com a objecte establir i regular les normes deontològiques de la professió de saig.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.