Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut per protegir els treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant durant qualsevol treball que impliqui la manipulació d’amiant o de materials que en continguin.


La Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball, que regula els principis generals de seguretat i salut en l’àmbit laboral, preveu en la disposició addicional primera el desenvolupament reglamentari de les activitats que ho requereixin.

En aplicació d’aquesta disposició, l’1 de desembre del 2010 el Govern va aprovar el Reglament de seguretat i de protecció de la salut en les obres de construcció, que, en l’article 27.12, ja desenvolupa les mesures preventives bàsiques que s’han de preveure quan s’han d’enderrocar edificis o altres instal·lacions on hi hagi amiant.

Tanmateix, atesa la perillositat per a la salut dels treballadors que puguin estar exposats per haver de manipular productes o residus que continguin amiant, el Govern ha considerat convenient aprovar un reglament específic que reguli amb detall, seguint les prescripcions de la Directiva europea 2009/148/CE, del 30 de novembre del 2009, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant durant la seva manipulació en el treball, totes les qüestions relacionades amb aquesta problemàtica per garantir al màxim la salut dels treballadors.

Aquest Reglament concreta les disposicions mínimes de seguretat i de salut per protegir els treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant durant el treball, i estan destinades a totes les persones, tant del sector públic com del privat.

Per a l’elaboració d’aquest Reglament, s’ha consultat les organitzacions dels treballadors i dels empresaris del sector, a l’efecte d’acomplir la disposició addicional primera de la Llei 34/2008, de 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball, en virtut de la qual es preceptua aquesta consulta per tal de desenvolupar reglamentàriament la Llei esmentada.

El capítol primer regula l’àmbit d’aplicació, les funcions i les responsabilitats dels actors participants en la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant durant el treball.

El capítol segon estableix les obligacions dels empresaris envers els seus treballadors pel que fa als riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant durant el treball. Entre altres aspectes, es regulen i es fixen els valors límit d’exposició a les fibres d’amiant, les mesures tècniques i organitzatives de prevenció, l’avaluació i el control de l’ambient de treball, els plans de treball específics per als treballs que comportin risc d’exposició per amiant, els equips de protecció individual necessaris, els dispositius de descontaminació, la formació i la informació dels treballadors, i les mesures de vigilància de la salut.

El capítol tercer regula les obligacions relatives a la metodologia per tal de salvaguardar la traçabilitat de les dades i els registres d’exposició per treballador, els registres i les dades de referència legal i l’arxiu i la custòdia de tota la documentació generada en cada actuació.

Finalment, pel que fa a l’incompliment de les prescripcions d’aquest Reglament, el capítol quart preveu una remissió al règim sancionador establert en el títol II de la Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball.

El contingut del Reglament és complementari amb les normes vigents que regulen l’àmbit de la seguretat industrial, així com amb les normes que regulen específicament altres aspectes relacionats amb la seguretat i salut laborals.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 28 de juny del 2017,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut per protegir els treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant durant qualsevol treball que impliqui la manipulació d’amiant o de materials que en continguin, que entrarà en vigor tres mesos després de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut per protegir els treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant durant qualsevol treball que impliqui la manipulació d’amiant o de materials que en continguin

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

1. L’objecte d’aquest Reglament és la protecció dels treballadors contra els riscos per a la seva salut i la seva seguretat, així com la prevenció d’aquests riscos, als quals estan o puguin estar exposats en el seu treball pel fet d’una exposició a l’amiant.
LesLleis.com

2. Aquest Reglament estableix les disposicions específiques mínimes en aquest àmbit i és complementari de les normes que regulen la seguretat industrial, així com de les normes que regulen específicament altres aspectes relacionats amb la seguretat i la salut laborals.




Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.