Carregant...
 


Decret (Text refós per LesLleis.com)


Exposició de motius

El 30 de novembre del 2016 el Consell General va aprovar la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, que implementa al Principat d’Andorra l’estàndard comú de l’OCDE de les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers (Common Reporting Standard o CRS), amb la intenció de millorar el compliment fiscal internacional sobre la base de l’intercanvi automàtic recíproc d’informació subjecte a confidencialitat i altres proteccions, incloent-hi disposicions que limiten l’ús de la informació intercanviada i aplicant les lleis i les pràctiques respectives de protecció en el tractament de les dades personals intercanviades.

Aquest Reglament té per objecte principal el desenvolupament de la Llei, d’acord amb les habilitacions normatives contingudes al seu articulat. En particular, aquest Reglament desenvolupa determinades obligacions de diligència deguda i de comunicació d’informació a què estan sotmeses les institucions financeres andorranes.

Aquest Reglament es compon de sis articles, dos disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició final i sis annexos.

L’article 2 desenvolupa el mandat de l’article 6 de la Llei, sobre el lloc, la forma i el termini de la comunicació automàtica d’informació. Així, s’estableix que aquesta comunicació s’efectua de manera telemàtica fins al 30 de juny següent a l’any natural a què es refereix la informació, mitjançant l’enviament de missatges informàtics, d’acord amb el procediment, el format i el disseny previstos a l’annex I d’aquest Reglament, que conté el manual tècnic per a la presentació del report CRS. Aquest manual, ja publicat al web del Ministeri de Finances, s’inclou com a annex I del Reglament, i es dota de força jurídica vinculant.

L’article 3 acompleix el mandat del segon paràgraf de l’article 5.1.a.ii de la Llei. La Llei requereix a les institucions financeres andorranes obligades a comunicar informació la presentació al Ministeri de Finances d’una declaració anual en què constin les aportacions totals efectuades als comptes exclosos regulats a l’article 5.1. Amb aquesta finalitat, s’aprova el model de declaració informativa de les aportacions efectuades a comptes vinculats a contractes d’assegurança o a qualsevol altra modalitat contractual que instrumentin plans de pensions i altres instruments de previsió social.

Pel que fa a aquests comptes, i per tal de reforçar el compliment per part de les institucions financeres, la Llei requereix la presentació d’un informe d’una entitat auditora externa. L’article 4 del Reglament especifica que l’informe s’ha d’adjuntar a la declaració informativa i que ha d’expressar una opinió sobre la correcció i la integritat de les dades consignades en la declaració informativa, així com sobre el correcte compliment de les disposicions de la Llei.

L’article 5, per acomplir l’apartat 4 de la disposició final primera de la Llei, publica la llista d’estats amb els quals s’efectua intercanvi automàtic d’informació amb l’aplicació de l’estàndard comú OCDE de les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers. L’article 6, d’altra banda, publica la llista d’estats participants als efectes de l’apartat D.5 de la secció VIII de l’annex I de la Llei.

La disposició addicional primera completa el marc jurídic de l’intercanvi automàtic d’informació establint que els Comentaris de l’OCDE al CRS són font d’interpretació de les disposicions de la Llei i d’aquest Reglament.

La disposició addicional segona implementa el mandat contingut a l’article 3.3 de la Llei, i pretén donar solució als supòsits de duplicitat en la comunicació d’informació. Així, es regula el supòsit de participacions en organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà dipositades en entitats bancàries també andorranes, on podria donar-se l’obligació de comunicar la mateixa informació tant per a la societat gestora com per a l’entitat dipositària.
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

Aquest Reglament desenvolupa les obligacions de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers que estableix Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.