Carregant...
 

Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal (Text refós per LesLleis.com)


Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de novembre del 2016 ha aprovat la següent:

llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal

Exposició de motius

El 12 de febrer del 2016 el ministre de Finances va signar el Protocol modificatiu de l’Acord entre la Comunitat Europea i el Principat d’Andorra relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes en la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos.
LesLleis.com

La modificació de l’Acord comporta l’intercanvi automàtic d’informació entre els estats membres de la Unió Europea i el Principat d’Andorra amb aplicació de l’estàndard comú de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) de les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers (Common Reporting Standard OECD - CRS).

Es desitja així millorar el compliment fiscal internacional sobre la base de l’intercanvi automàtic recíproc d’informació subjecte a una certa confidencialitat i altres proteccions, incloent-hi disposicions que limiten l’ús de la informació intercanviada i aplicant les lleis i pràctiques respectives de protecció de dades en el tractament de les dades personals intercanviades i seguint el que estipula la normativa en matèria de protecció de dades personals.

En compliment de l’Acord, el Principat d’Andorra i els estats membres de la Unió Europea han de disposar (i) de salvaguardes adequades per garantir que la informació intercanviada es mantingui confidencial i s’empri únicament per a les finalitats i per les persones o autoritats implicades en la determinació, la recaptació o el cobrament dels impostos, en els procediments declaratius o executius en matèria fiscal, en la resolució de recursos en matèria fiscal, o la seva supervisió, així com per a altres finalitats autoritzades: i (ii) de la infraestructura per a un intercanvi d’informació efectiu. Aquesta Llei regula el marc jurídic necessari per acomplir aquests compromisos i deroga la Llei 11/2005, del 13 de juny, d’aplicació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell, en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos.

Amb data 5 de novembre del 2013, l’ambaixadora d’Andorra a França va signar l’adhesió al Conveni multilateral del Consell d’Europa i de l’OCDE relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal (Conveni multilateral OCDE). Aquesta adhesió va ser ratificada per unanimitat pel Consell General d’Andorra amb data 28 de juliol de 2016.

L’article 6 del Conveni multilateral OCDE estableix la possibilitat d’efectuar intercanvi automàtic d’informació amb altres estats part amb aplicació de l’estàndard comú de l’OCDE de les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers. Aquest intercanvi automàtic d’informació requereix necessàriament un acord previ de caràcter bilateral o multilateral entre autoritats competents, sobre el procediment a seguir i l’objecte de l’intercanvi.

L’Acord multilateral d’intercanvi automàtic d’informació en matèria tributària entre autoritats competents (Multilateral Competent Autorithy Agreement - MCAA), signat per la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals en data 3 de desembre del 2015, constitueix l’instrument multilateral per al possible intercanvi automàtic d’informació amb els estats part del Conveni multilateral OCDE en aplicació del seu article 6. L’intercanvi d’informació automàtica amb aquests estats requereix que els estats compleixin els requisits que preveu el mateix MCAA i que reprodueix la disposició final primera d’aquesta Llei. Es necessita igualment una valoració de les relacions bilaterals amb el Principat d’Andorra i de l’estabilitat política del país, del respecte pels drets humans i dels principis de l’Estat de dret.

Addicionalment, el Consell General pot concloure acords bilaterals amb altres estats part del Conveni multilateral OCDE, al marge de l’instrument multilateral que constitueix l’MCAA. L’intercanvi d’informació automàtica amb aplicació d’acords bilaterals requereix igualment que els estats compleixin els requisits exigits per aquesta Llei.

La Llei es compon de deu articles, una disposició transitòria, una disposició derogatòria, dues disposicions finals, l’annex I –que conté les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers– i l’annex II –que conté normes complementàries.

A fi de garantir el compliment dels compromisos assolits mitjançant la ratificació dels acords internacionals relatius a l’intercanvi automàtic d’informació, la Llei estableix que les obligacions de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers tenen la naturalesa d’obligacions tributàries. La comprovació del seu compliment està subjecta a les normes relatives al procediment d’inspecció de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari.

Es tipifica com a infracció tributària especial la conducta consistent a adoptar pràctiques dirigides a eludir els procediments de comunicació d’informació i de diligència deguda que estableix aquesta Llei. Mitjançant aquesta infracció s’acompleix la secció IX de les normes OCDE de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers, reforçant l’efecte dissuasiu de les normes que impedeixen l’adopció de pràctiques elusives al marge d’aquesta Llei.

Els terminis per a la primera comunicació automàtica d’informació relativa a comptes preexistents en aplicació de l’Acord amb la Unió Europea o en aplicació del Conveni multilateral OCDE es vinculen als terminis per a la identificació de comptes preexistents que regulen la secció III i la secció V de l’annex I d’aquesta Llei.

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

Aquesta Llei regula l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal entre el Principat d’Andorra i altres estats en el marc dels acords i convenis internacionals següents:

a) Acord entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació de comptes financers per millorar el compliment tributari internacional, signat el 12 de febrer del 2016.
b) Altres convenis o acords internacionals que estableixin un intercanvi automàtic d’informació de comptes financers entre altres estats i el Principat d’Andorra amb aplicació de l’estàndard comú OCDE de les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers.

Article 2. Definicions

Les disposicions d’aquesta Llei s’interpreten d’acord amb les definicions contingudes a la secció VIII de l’annex I. L’annex I i l’annex II formen part integral d’aquesta Llei i estableixen normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers a institucions financeres andorranes.
Article 3. Institucions financeres andorranes obligades a comunicar informació Image

1. Les institucions financeres andorranes obligades a comunicar informació estan subjectes a les obligacions de comunicació relatives a la informació sobre comptes financers, en els termes que estableixen el articles i els annexos d’aquesta Llei, quan les persones físiques o entitats titulars del compte, o les persones físiques que exerceixen el control d’ENF passives titulars del compte, són residents fiscals en:

a) Un estat membre de la Unió Europea; o
b) Un estat amb el qual és aplicable un acord o un conveni que estableix un intercanvi automàtic d’informació amb aplicació de l’estàndard comú OCDE de les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers.


2. Són institucions financeres andorranes obligades a comunicar informació les entitats residents a Andorra i les sucursals d’entitats no residents situades a Andorra, definides a l’apartat A de la secció VIII de l’annex I d’aquesta Llei, i, en particular, les entitats asseguradores i les entitats operatives del sistema financer següents, regulades per la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà, i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra:

a) Entitats bancàries;
b) Societats financeres d’inversió;
c) Agències financeres d’inversió;
d) Societats gestores de patrimonis;
e) Societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva en actius financers.


3. Es podran desenvolupar reglamentàriament els requisits de contingut i els criteris necessaris per complir aquesta obligació d’informació.

Mostra redacció anterior, vigent de l’01/01/2017 al 22/08/2018
Article 3. Institucions financeres andorranes obligades a comunicar informació

1. Les institucions financeres andorranes obligades a comunicar informació estan subjectes a les obligacions de comunicació relatives a la informació sobre comptes financers, en els termes que estableixen el articles i els annexos d’aquesta Llei, quan les persones físiques o entitats titulars del compte, o les persones físiques que exerceixen el control d’ENF passives titulars del compte, són residents fiscals en:

a) Un estat membre de la Unió Europea; o
b) Un estat amb el qual és aplicable un acord o un conveni que estableix un intercanvi automàtic d’informació amb aplicació de l’estàndard comú OCDE de les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers.


2. Són institucions financeres andorranes obligades a comunicar informació les entitats residents a Andorra i les sucursals d’entitats no residents situades a Andorra, definides a l’apartat A de la secció VIII de l’annex I d’aquesta Llei, i, en particular, les entitats asseguradores i les entitats operatives del sistema financer següents, regulades per la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà, i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra:

a) Entitats bancàries;
b) Societats financeres d’inversió;
c) Agències financeres d’inversió;
d) Societats gestores de patrimonis;
e) Societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva en actius financers.


3. El Govern, a proposta del Ministre de Finances, ha d’aprovar els criteris per evitar duplicitats en la comunicació d’informació respecte a un mateix compte financer per raó de l’actuació de més d’una institució financera andorrana obligada a comunicar informació com a dipositari, custodi o entitat d’inversió.

Modificat l’apartat 3 per l’article 2 de la Llei 19/2018, del 26 de juliol, de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal.


Article 4. Institucions financeres andorranes no obligades a comunicar informació Image

1. Són considerades institucions financeres andorranes no obligades a comunicar informació les institucions financeres definides a l’apartat B de la secció VIII de l’annex I d’aquesta Llei residents a Andorra i, en particular, les següents:

a) El Principat d’Andorra i la seva Administració pública:
- El Govern i els òrgans posats sota la seva direcció;
- Els comuns i quarts i els òrgans que en depenen;
- Els organismes autònoms o les entitats parapúbliques.

b) L’Autoritat Financera Andorrana (AFA);
c) La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS);
d) L’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB);
e) El Fons de reserva de jubilació.


2. El Govern, a proposta del Ministre de Finances, pot designar altres entitats com a institucions financeres no obligades a comunicar informació en la mesura que aquestes entitats presentin un baix risc de ser utilitzades amb la finalitat d’evadir impostos i que tinguin característiques substancialment similars a qualsevol de les entitats descrites a l’apartat B.1, lletres a) i b), de la secció VIII de l’annex I d’aquesta Llei o de l’acord o conveni internacional aplicable.

Mostra redacció anterior, vigent de l’01/01/2017 al 04/07/2018
Article 4. Institucions financeres andorranes no obligades a comunicar informació

1. Són considerades institucions financeres andorranes no obligades a comunicar informació les institucions financeres definides a l’apartat B de la secció VIII de l’annex I d’aquesta Llei residents a Andorra i, en particular, les següents:

a) El Principat d’Andorra i la seva Administració pública:
- El Govern i els òrgans posats sota la seva direcció;
- Els comuns i quarts i els òrgans que en depenen;
- Els organismes autònoms o les entitats parapúbliques.

b) L’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF);
c) La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS);
d) L’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB);
e) El Fons de reserva de jubilació.


2. El Govern, a proposta del Ministre de Finances, pot designar altres entitats com a institucions financeres no obligades a comunicar informació en la mesura que aquestes entitats presentin un baix risc de ser utilitzades amb la finalitat d’evadir impostos i que tinguin característiques substancialment similars a qualsevol de les entitats descrites a l’apartat B.1, lletres a) i b), de la secció VIII de l’annex I d’aquesta Llei o de l’acord o conveni internacional aplicable.

Modificades les referències a l’INAF per la disposició final primera de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.


Article 5. Comptes exclosos Image

1. Són comptes exclosos de les obligacions de comunicació d’informació els definits a l’apartat C.17 de la secció VIII de l’annex I d’aquesta Llei i, en particular, els següents:

a) Els comptes vinculats a contractes d’assegurança o a qualsevol altra modalitat contractual que instrumentin plans de pensions i altres instruments de previsió social amb les característiques regulades a l’article 7 del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, quan compleixin algun dels requisits següents:
(i) Les aportacions anuals no poden excedir 50.000 dòlars estatunidencs; o
(ii) L’aportació màxima al compte al llarg de tota la vida de l’aportant no pot excedir un milió de dòlars estatunidencs; en cada cas s’apliquen les normes sobre agregació de comptes i de conversió de moneda establertes a la secció VII, apartat C, de l’annex I d’aquesta Llei.
Les institucions financeres andorranes obligades a comunicar informació han de fer saber anualment al Ministeri de Finances les aportacions totals realitzades a aquests comptes i han de presentar un informe d’una entitat auditora externa en els termes que estableix l’apartat 3 de l’article 24 del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques. La forma i el termini de la comunicació es determinen mitjançant decret.

b) Els comptes vinculats a contractes d’assegurança o a qualsevol altra modalitat contractual que instrumenti productes d’estalvi per a fins diferents de la jubilació quan compleixin els requisits següents:
(i) Que el producte d’estalvi estigui vinculat a finalitats assistencials, educatives o socials, relatives a:
- Situacions d’atur o d’agreujament significatiu i perdurable en el temps de l’economia familiar per causa aliena a la voluntat del prenedor, sigui per increment de les despeses, sigui per disminució dels ingressos corrents;
- Accidents, invalidesa o malalties en general;
- La formació del titular del compte o dels seus familiars;
- L’adquisició d’un habitatge.
(ii) Els reintegraments del compte han d’estar condicionats contractualment al compliment de circumstàncies específiques relacionades amb la finalitat del producte d’estalvi o estar subjectes a penalitzacions si es realitzen abans; i
(iii) Les aportacions anuals no poden excedir 50.000 dòlars estatunidencs; a aquest efecte, s’apliquen les normes sobre agregació de comptes i de conversió de moneda establertes a la secció VII, apartat C, de l’annex I d’aquesta Llei.


Els rendiments que generin els productes d’estalvi que compleixin aquests requisits es consideren rendes de capital mobiliari exemptes de tributació, en aplicació dels articles 13 i 15 de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.

2. A l’efecte del subapartat C.17 de la secció VIII de l’annex I d’aquesta Llei, tenen la consideració d’exclosos els comptes financers següents:

a) Comptes inactius amb un saldo que no excedeixi els 1.000 dòlars estatunidencs. Un compte és inactiu quan es reuneixen les condicions següents:
(i) El titular del compte no ha realitzat cap transacció referida al compte o a un altre compte que posseeix a la mateixa institució financera en els tres anys previs;
(ii) El titular del compte no ha contactat amb la institució financera amb referència al compte o a un altre compte de la seva titularitat a la mateixa institució financera en els sis anys previs;
(iii) El compte és tractat com un compte inactiu sota els procediments operatius ordinaris de la institució financera;
(iv) En el cas d’un contracte d’assegurança amb valor de rescat, la institució financera no ha contactat amb el titular del compte amb referència al compte o a un altre compte del qual és titular a la mateixa institució financera en els sis anys previs.

b) Comptes corrents operatius destinats exclusivament a cobrir pagaments vinculats a la titularitat o l’ús d’un habitatge situat al Principat d’Andorra, en els termes següents:
(i) Que el saldo mitjà anual del compte no superi 10.000 dòlars estatunidencs;
(ii) Que el compte es faci servir per a la domiciliació de rebuts de consums (electricitat, aigua, calefacció, entre d’altres) i altres pagaments.

c) Comptes de custòdia en els quals es dipositen exclusivament títols de deute públic emès pel Govern d’Andorra o altres institucions públiques andorranes amb un saldo mitjà anual que no superi 50.000 dòlars estatunidencs.


3. El Ministeri de Finances pot designar altres comptes financers com a comptes exclosos sempre que presentin un risc baix de ser utilitzats amb la finalitat d’evadir impostos i tinguin característiques similars a qualsevol dels comptes descrits a l’apartat C.17, lletres a) a f), de la secció VIII de l’annex I d’aquesta Llei.

Mostra redacció anterior, vigent de l’01/01/2017 al 22/08/2018
Article 5. Comptes exclosos

1. Són comptes exclosos de les obligacions de comunicació d’informació els definits a l’apartat C.17 de la secció VIII de l’annex I d’aquesta Llei i, en particular, els següents:

a) Els comptes vinculats a contractes d’assegurança o a qualsevol altra modalitat contractual que instrumentin plans de pensions i altres instruments de previsió social amb les característiques regulades a l’article 7 del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, quan compleixin algun dels requisits següents:
(i) Les aportacions anuals no poden excedir 50.000 dòlars estatunidencs; o
(ii) L’aportació màxima al compte al llarg de tota la vida de l’aportant no pot excedir un milió de dòlars estatunidencs; en cada cas s’apliquen les normes sobre agregació de comptes i de conversió de moneda establertes a la secció VII, apartat C, de l’annex I d’aquesta Llei.
Les institucions financeres andorranes obligades a comunicar informació han de fer saber anualment al Ministeri de Finances les aportacions totals realitzades a aquests comptes i han de presentar un informe d’una entitat auditora externa en els termes que estableix l’apartat 3 de l’article 24 del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques. La forma i el termini de la comunicació es determinen mitjançant decret.

b) Els comptes vinculats a contractes d’assegurança o a qualsevol altra modalitat contractual que instrumenti productes d’estalvi per a fins diferents de la jubilació quan compleixin els requisits següents:
(i) Que el producte d’estalvi estigui vinculat a finalitats assistencials, educatives o socials, relatives a:
- Situacions d’atur o d’agreujament significatiu i perdurable en el temps de l’economia familiar per causa aliena a la voluntat del prenedor, sigui per increment de les despeses, sigui per disminució dels ingressos corrents;
- Accidents, invalidesa o malalties en general;
- La formació del titular del compte o dels seus familiars;
- L’adquisició d’un habitatge.
(ii) Els reintegraments del compte han d’estar condicionats contractualment al compliment de circumstàncies específiques relacionades amb la finalitat del producte d’estalvi o estar subjectes a penalitzacions si es realitzen abans; i
(iii) Les aportacions anuals no poden excedir 50.000 dòlars estatunidencs; a aquest efecte, s’apliquen les normes sobre agregació de comptes i de conversió de moneda establertes a la secció VII, apartat C, de l’annex I d’aquesta Llei.


Els rendiments que generin els productes d’estalvi que compleixin aquests requisits es consideren rendes de capital mobiliari exemptes de tributació, en aplicació dels articles 13 i 15 de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.

2. A l’efecte del subapartat C.17 de la secció VIII de l’annex I d’aquesta Llei, tenen la consideració d’exclosos els comptes financers següents:

a) Comptes inactius amb saldo que no excedeixi 1.000 dòlars estatunidencs. Un compte és inactiu si:
(i) El titular del compte no ha realitzat cap transacció referida al compte o a un altre compte que posseeix a la mateixa institució financera en els tres anys previs;
(ii) El titular del compte no ha contactat amb la institució financera amb referència al compte o a un altre compte de la seva titularitat a la mateixa institució financera en els sis anys previs;
(iii) El compte és tractat com un compte inactiu sota els procediments operatius ordinaris de la institució financera;
(iv) En el cas d’un contracte d’assegurança amb valor de rescat, la institució financera no ha contactat amb el titular del compte amb referència al compte o a un altre compte del qual és titular a la mateixa institució financera en els sis anys previs.

b) Comptes corrents operatius destinats exclusivament a cobrir pagaments vinculats a la titularitat o l’ús d’un habitatge situat al Principat d’Andorra, en els termes següents:
(i) Que el saldo mitjà anual del compte no superi 10.000 dòlars estatunidencs;
(ii) Que el compte es faci servir per a la domiciliació de rebuts de consums (electricitat, aigua, calefacció, entre d’altres) i altres pagaments.

c) Comptes de custòdia en els quals es dipositen exclusivament títols de deute públic emès pel Govern d’Andorra o altres institucions públiques andorranes amb un saldo mitjà anual que no superi 50.000 dòlars estatunidencs.


3. El Ministeri de Finances pot designar altres comptes financers com a comptes exclosos sempre que presentin un risc baix de ser utilitzats amb la finalitat d’evadir impostos i tinguin característiques similars a qualsevol dels comptes descrits a l’apartat C.17, lletres a) a f), de la secció VIII de l’annex I d’aquesta Llei.

Modificat l’apartat 2.a) per l’article 3 de la Llei 19/2018, del 26 de juliol, de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal.


Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.