Carregant...
 

Acord entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers per millorar el compliment fiscal internacionalArticle. Definicions

A efectes d’aquest Acord:

(a) “Unió Europea” designa la Unió tal com va ser establerta pel Tractat sobre la Unió Europea i inclou els territoris on s’aplica el Tractat sobre el Funcionament de la Unió Europea en les condiciones previstes en aquest darrer Tractat.
(b) “Estat membre” designa un estat membre de la Unió Europea.
(c) “Andorra” designa el Principat d’Andorra.
(d) “Autoritats competents d’Andorra” i “Autoritats competents dels estats membres” designen les autoritats enumerades a l’annex III, lletres (a) i de la (b) fins a l’(ac), respectivament. L’annex III forma part integrant d’aquest Acord. La llista d’“autoritats competents” de l’annex III pot ser modificada mitjançant una simple notificació a l’altra part contractant per a Andorra per a l’autoritat referida a l’(a) i per a la Unió Europea per a les autoritats referides a (b) fins a (ac).
(e) “Institució financera d’un estat membre” designa (i) qualsevol “institució financera” que és resident en un estat membre, excepte qualsevol sucursal d’aquesta “institució financera” que estigui situada fora d’aquest estat membre, i (ii) qualsevol sucursal d’una “institució financera” que no sigui resident en aquest estat membre si aquesta sucursal es troba en aquest estat membre.
(f) “Institució financera d’Andorra” designa (i) qualsevol “institució financera” que és resident d’Andorra, excepte qualsevol sucursal d’aquesta “institució financera” que estigui situada fora d’Andorra, i (ii) qualsevol sucursal d’una “institució financera” que no sigui resident d’Andorra si aquesta sucursal es troba a Andorra.
(g) “Institució financera obligada a comunicar informació” designa qualsevol “institució financera d’un estat membre” o una “institució financera d’Andorra”, segons el context, que no sigui una “institució financera no obligada a comunicar informació”.
(h) “Compte subjecte a comunicació d’informació” designa un “compte subjecte a comunicació d’informació d’un estat membre” o un “compte subjecte a comunicació d’informació d’Andorra”, segons el context, sempre i quan hagi estat identificat com els que estan sotmesos a procediments de diligència deguda, de conformitat amb els annexos I i II, establerts en aquest estat membre o a Andorra.
(i) “Compte subjecte a comunicació d’informació d’un estat membre” designa un “compte financer” obert en una “institució financera obligada a comunicar informació d’Andorra” i la titularitat del qual correspon a una o més persones d’un estat membre que són “persones subjectes a comunicació d’informació” o a una “ENF (Entitat No Financera) passiva” on una o més de les “persones que exerceixen el control” són “persones subjectes a comunicació d’informació d’un estat membre”.
(j) “Compte subjecte a comunicació d’informació d’Andorra” designa un “compte financer” obert en una “institució financera obligada a comunicar informació d’un estat membre” i la titularitat del qual correspon a una o més persones d’Andorra que són “persones subjectes a comunicació d’informació” o a una “ENF passiva” on una o més de les “persones que exerceixen el control” són “persones subjectes a comunicació d’informació d’Andorra”.
(k) “Persona d’un estat membre” designa una persona física o una “entitat” que és identificada per una “institució financera obligada a comunicar informació d’Andorra” com a resident d’un estat membre d’acord amb els procediments de diligència deguda de conformitat amb els annexos I i II, o el cabdal relicte d’un causant que era resident d’un estat membre.
(l) “Persona d’Andorra” designa una persona física o una “entitat” que és identificada per una “institució financera obligada a comunicar informació d’un estat membre” com a resident d’Andorra d’acord amb els procediments de diligència deguda de conformitat amb els annexos I i II, o el cabdal relicte d’un causant que era resident d’Andorra.


2. Qualsevol terme entre cometes que no tingui una altra definició en aquest Acord tindrà el significat que tingui en aquell moment, (i) per als estats membres, en virtut de la Directiva 2011/16/UE del Consell relativa a la cooperació administrativa en l’àmbit de la fiscalitat o, quan s’escaigui, la legislació nacional de l’estat membre que aplica aquest Acord, i (ii) per a Andorra, de conformitat amb la legislació nacional; aquest significat ha de ser coherent amb el significat establert als annexos I i II.

Qualsevol terme que no tingui una altra definició en aquest Acord o en els annexos I o II, excepte quan el context requereixi una altra definició, o l’“autoritat competent” d’un estat membre i l’“autoritat competent” d’Andorra acordin un significat comú tal com s’estableix a l’article 7 (d’acord amb la legislació nacional), tindrà el significat que tingui en aquell moment en el marc de la legislació de la jurisdicció concernida que aplica aquest Acord, (i) per als estats membres, en virtut de la Directiva 2011/16/UE del Consell relativa a la cooperació administrativa en l’àmbit de la fiscalitat o, quan s’escaigui, el dret intern de l’estat membre concernit, i (ii) per a Andorra, de conformitat amb la legislació nacional; qualsevol significat derivat de la legislació fiscal aplicable de la jurisdicció concernida (un estat membre o Andorra) preval sobre un significat donat al terme per altres lleis d’aquesta jurisdicció.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.