Carregant...
 


Decret


Vatel és una escola internacional reputada en l’àmbit de l’hoteleria que s’ha establert a Andorra a través de societat Formand, SL, que ha obert un centre d’ensenyament privat conegut amb el nom de Vatel Andorra. Vatel Andorra no imparteix formacions oficials, per la qual cosa la participació del Govern en l’estructura i la garantia de la qualitat dels seus ensenyaments és menor. No obstant això, Vatel Andorra ofereix una formació que requereix de fer pràctiques formatives en empreses del país, i aquestes pràctiques, d’acord amb els principis i normes de funcionament internacionals de Vatel, han de ser remunerades.
LesLleis.com

La Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals preveu a l’article 32, apartat 2, lletra a, que les pràctiques formatives no poden tenir una durada superior al 60% del total de la formació. També estableix que les pràctiques formatives no han de ser remunerades, llevat que ho estableixi la normativa reglamentària que aprovi el Govern, en funció del pla d’estudis.

El Reglament regulador del contracte en pràctiques formatives, tal com ha estat modificat en virtut del Decret del 6 de setembre del 2017, desenvolupa les disposicions de l’article 32 de la Llei 35/2008, en concret pel que fa a com ha de ser el contracte en pràctiques i a la documentació necessària per poder-lo formalitzar per a tots els estudiants que facin pràctiques formatives d’un pla d’estudis oficials al Principat d’Andorra. D’altra banda, el Reglament esmentat estableix que, perquè els estudiants que fan estades formatives puguin ser remunerats, les condicions exactes de les pràctiques i la seva gratificació s’han d’establir mitjançant un reglament específic.

És per aquesta raó, i també tenint en compte que el Govern vol potenciar la implantació al país d’empreses estrangeres de l’àmbit educatiu tot garantint la màxima seguretat per als estudiants i els empresaris, que es promou aquest Reglament, que es divideix en sis articles que regulen l’objecte del Reglament, la durada, el pla d’estudis, la remuneració de les pràctiques formatives corresponents a la formació pròpia Vatel bachelor - gestió en hoteleria internacional (Vatel bachelor - International Hotel Management) i les condicions en què s’han de desenvolupar, i les competències inspectores que se’n deriven. A més, aquest Reglament consta d’un annex que detalla el pla d’estudis esmentat.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior i del ministre d’Educació i Ensenyament Superior, el Govern, en la sessió del 6 de setembre del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de les pràctiques formatives en el centre d’ensenyament de la societat Formand, SL, conegut amb el nom de Vatel Andorra, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de les pràctiques formatives en el centre escolar de la societat Formand, SL, conegut amb el nom de Vatel Andorra

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té com a objecte regular les condicions per les quals es regeixen les pràctiques formatives corresponents a la formació pròpia Vatel bachelor - gestió en hoteleria internacional (Vatel bachelor - International Hotel Management).
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.