Carregant...
 


Decret

El 9 de juliol del 2003, el Govern va aprovar el Decret d’aprovació del Reglament de sistemes de compensació, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 57, amb data 23 de juliol del 2003, per unificar els criteris i els procediments de compensació de les circumstàncies laborals i dels conceptes no salarials del personal de l’Administració.
LesLleis.com

L’article 8 d’aquest Reglament, que regula les hores extraordinàries, disposa en l’apartat 4 que les hores extraordinàries es compensen amb l’abonament, en retribució i/o en temps de descans, a lliure elecció de l’interessat en funció del que s’estableix en l’annex 1.

No obstant això, la voluntat del Govern de racionalitzar la despesa pública fa necessària la modificació de l’apartat 4 de l’article 8 del Reglament de sistemes de compensació per tal que siguin els directors o els responsables dels departaments de l’Administració qui valori si la compensació al funcionari o agent de l’Administració de caràcter indefinit es fa amb l’abonament en retribució o en temps de descans.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta de la ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració, el Govern, en la sessió del 20 de setembre del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.