Carregant...
 


Decret


El 25 de gener del 2017, el Govern va aprovar la modificació del Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, del 18 de maig del 2016, mitjançant l’addició d’un nou article 17 bis. Aquest article va incloure els ajuts per a l’habitatge de lloguer en el quadre general de prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, amb l’objectiu de dotar el sistema de prestacions de caràcter social d’una transversalitat més gran, i també per simplificar la gestió i adaptar els ajuts per a l’habitatge de lloguer a la realitat socioeconòmica actual. Des d’aquesta perspectiva, es va revisar puntualment la regulació i es van millorar les condicions d’accés a aquests ajuts, i aquesta nova regulació és la que ha emparat la darrera convocatòria per a l’atorgament dels ajuts per a l’habitatge de lloguer.

No obstant aquesta modificació reglamentària recent, l’experiència en el desenvolupament de la darrera convocatòria esmentada, i el fet que entretant s’hagin incrementat les dificultats per accedir a un habitatge de lloguer, com a conseqüència de la millora de la situació econòmica al nostre país que provoca una escassetat d’aquests habitatges, aconsellen modificar novament i de forma puntual la regulació dels ajuts que en dimanen. En concret, les dificultats esmentades fan necessari flexibilitzar encara més els requisits per tenir accés als ajuts. Per aquest motiu se suprimeix l’exigència reglamentària de no tenir deutes amb l’Administració en el moment de sol·licitar l’ajut a l’habitatge de lloguer, atès que es pretén facilitar l’accés a aquest ajut a les persones més desafavorides, les quals sovint tenen deutes contrets amb el Govern o amb altres administracions públiques. També s’elimina el topall que tenien els treballadors per compte propi a l’hora d’accedir a l’ajut i que consistia en el fet de tenir més d’un treballador a càrrec, tenint en compte que el que cal valorar és la situació financera dels autònoms, independentment del nombre de treballadors que tinguin a càrrec. I, finalment, s’ha remès a la convocatòria anual corresponent el període dels extractes bancaris que cal aportar, en lloc d’establir un període concret i massa ampli segons els casos.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió de l’11 d’octubre del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.