Carregant...
 


Decret

El 7 de juny del 2017, el Govern va aprovar el Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris. En aquest Reglament s’estableixen, entre d’altres, els requisits materials i funcionals que han de complir els centres i serveis que ofereixen prestacions tècniques de serveis socials i sociosanitaris. D’altra banda, el mateix dia es va aprovar el Reglament regulador de les distribució competencial, la planificació, la inspecció i el finançament en l’àmbit del serveis socials i sociosanitaris, que regula entre altres qüestions les competències inspectores en relació amb els centres i serveis esmentats anteriorment.
LesLleis.com

En el marc dels treballs tècnics que s’han dut a terme per organitzar i planificar les actuacions de control i inspecció dels serveis socials i sociosanitaris, d’acord amb les normes reglamentàries ressenyades amb anterioritat, s’ha evidenciat la necessitat de revisar molt puntualment algunes disposicions de caràcter tècnic del Reglament de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris, pel que fa a determinades prestacions tècniques esmentades, com ara els serveis de guarderia, de guarda d’infants a domicili o de residència assistida; en concret amb la finalitat de facilitar l’adaptació dels centres i establiments que estan en funcionament, o dels professionals que hi treballen, a les noves disposicions normatives.

La modificació que es promou en virtut d’aquest Reglament incideix principalment en els procediments administratius per a autoritzar, acreditar i registrar els centres, les condicions del personal que hi treballa, i els requeriments tècnics dels locals.

En primer lloc, es modifica l’article 9 del Reglament de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris, per precisar les modificacions dels establiments, centres i serveis que estan subjectes a autorització, i les modificacions que només han de ser comunicades al responsable del Registre Nacional de Serveis Socials i Sociosanitaris. A més, s’amplien els ministeris als quals l’àrea competent en matèria d’inspecció social i sociosanitària pot demanar informes tècnics en funció del tipus de prestació que es desenvolupa en el centre inspeccionat.

D’altra banda es reforma l’article 10 del Reglament esmentat, amb la finalitat d’incorporar el servei de dia a la relació de prestacions que tenen l’obligació de disposar d’un director amb una determinada capacitació acadèmica, i, també, per ampliar el ventall de titulacions acadèmiques que poden tenir els directors. No obstant això, en cas que la titulació no els atorgui competències en l’àmbit sanitari, social o educatiu, segons el tipus de prestació de què es tracti, hauran de comptar amb un responsable en la matèria que s’ocupi de la planificació, l’organització, la coordinació, la gestió i el seguiment dels aspectes tècnics.

L’article 11 del Reglament mencionat es modifica per establir que el servei de guarderia, el servei de guarda d’infants a domicili i els serveis sociosanitaris han de complir també amb els requisits especificats en la seva normativa sectorial, sempre que no contradiguin la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, ni el Reglament que ens ocupa.

També es reformen els articles 12 i 13 per clarificar la documentació que cal adjuntar a la sol·licitud d’obertura i funcionament, o de modificació i tancament dels centres, i adaptar encara més els articles esmentats al que estableix l’article 28 de la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i optimització dels recursos de l’Administració.

La modificació de l’article 15 té com a objectiu afegir un apartat relatiu a la possibilitat d’atorgar una acreditació provisional als centres mentre no es desenvolupin les condicions específiques d’acreditació. I, en el cas de l’article 20, es precisen les dades que han de constar en el Registre Nacional de Serveis Socials i Sociosanitaris, i s’hi incorpora expressament el Registre de guardes d’infants a domicili existent.

La disposició transitòria segona es reforma per establir que es consideren autoritzats els serveis de guarderia i de guarda d’infants a domicili que a l’entrada en vigor del Reglament es trobin en funcionament i disposin d’una autorització d’obertura atorgada segons el procediment establert en la seva normativa sectorial. Igualment, els serveis de llar residencial i de residència assistida que a l’entrada en vigor del Reglament es trobin en funcionament, es consideren autoritzats si disposen de l’autorització administrativa sanitària atorgada pel ministeri encarregat de la salut i han fet l’objecte d’un seguiment en matèria d’inspecció d’un any com a mínim, sempre que hagi inclòs una valoració dels aspectes socials de funcionament.

Al seu torn, la disposició transitòria tercera es modifica per fixar un termini de tres anys amb la finalitat que els directors que actualment exerceixen aquesta funció i que no disposen de la titulació establerta a l’article 2 del Reglament que ens ocupa, puguin aconseguir-la.

Pel que fa a la disposició final del Reglament, es canvia puntualment per excloure del compliment de la disposició transitòria tercera les prestacions tècniques que s’ofereixen directament des del ministeri competent en matèria d’afers socials, atès que s’han de regir per la normativa pròpia en matèria de contractació pública.

Finalment, es modifiquen diferents disposicions dels annexos 1 i 2 del Reglament per ajustar els requeriments tècnics a la normativa aplicable en relació amb les condicions d’accessibilitat; per limitar l’obligatorietat del servei de bugaderia als centres que ofereixen prestacions residencials, excepte el servei d’habitatges tutelats, o per excloure el servei de guarderia de les obligacions específiques que dimanen de les condicions funcionals.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 31 d’octubre del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.