Carregant...
 


Decret


La Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris estableix en la secció primera del capítol quart les normes relatives a la distribució competencial entre el Govern i els comuns, i a la coordinació mitjançant la Comissió Nacional de Benestar Social i les comissions tècniques comunals de benestar social. La Comissió Nacional de Benestar Social, establerta a l’article 36 de la Llei 6/2014, es regula en virtut d’un Reglament del 16 de setembre del 2015, modificat el 9 de març del 2016. D’altra banda, la secció segona del capítol quart de la Llei 6/2014 incideix en la iniciativa privada i, des d’aquesta perspectiva, encomana al Govern la creació de la Comissió de Participació de les Entitats Cíviques en l’àmbit dels serveis socials i sociosanitaris, la qual cosa es va fer en virtut d’un Reglament del 20 de juliol del 2016. Finalment, el 23 de març del 2016 es va promoure el Reglament regulador de la Comissió Interministerial de Serveis Sociosanitaris per assessorar i col·laborar en el desenvolupament dels aspectes sociosanitaris de la Llei 6/2014.

Així mateix, la secció primera del capítol cinquè de la Llei 6/2014 regula la planificació i l’eficiència en l’àmbit dels serveis socials i sociosanitaris, a través del Pla nacional de serveis socials i sociosanitaris, el sistema integral d’informació, i les auditories d’eficàcia i eficiència del Sistema de serveis socials i sociosanitaris. A més, la secció tercera del mateix capítol fa referència a les funcions de control i inspecció.

En darrera instància, el capítol sisè de la Llei 6/2014 estableix les normes relatives al finançament de les prestacions del Sistema de serveis socials i sociosanitaris, tant pel que fa al règim del finançament públic com pel que fa a les aportacions de les persones beneficiàries i dels familiars i les altres persones obligades.

Aquest Reglament desenvolupa les disposicions que formen part de les seccions i els capítols de la Llei 6/2014 esmentats anteriorment que ho requereixen, també d’acord amb l’habilitació que es conté a les lletres a i c de la disposició final primera de la Llei esmentada, mitjançant cinc capítols que es desglossen en disset articles i una disposició final.

El capítol primer defineix l’objecte del Reglament, El capítol segon regula la distribució competencial i, en concret, incideix en les competències del Govern i dels comuns. El capítol tercer estableix les normes sobre la planificació nacional i comunal, el sistema integral d’informació i la participació. El capítol quart incideix en el seguiment, el control i la inspecció social i sociosanitària. I el capítol cinquè regula el finançament i, en especial, detalla les fonts de finançament, el concepte de preu públic, el finançament del Govern, dels comuns i de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, i les aportacions de les persones beneficiàries i dels familiars i les altres persones obligades.

Pel que fa a la disposició final, estableix que el Govern ha de fixar en el termini de tres mesos els preus públics de les prestacions tècniques i tecnològiques i els copagaments de les persones beneficiàries per a l’any 2017.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 7 de juny del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de la distribució competencial, la planificació, la inspecció i el finançament en l’àmbit dels serveis socials i sociosanitaris, que entrarà en vigor l’1 de setembre del 2017.

Reglament regulador de la distribució competencial, la planificació, la inspecció i el finançament en l’àmbit dels serveis socials i sociosanitaris

Capítol primer. Disposició general

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular la distribució competencial, la planificació, la inspecció i el finançament en l’àmbit dels serveis socials i sociosanitaris a què fan referència el capítol quart, les seccions primera i tercera del capítol cinquè, i el capítol sisè, respectivament, de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris (d’ara endavant, “la Llei 6/2014”).
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.