Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

El Reglament d’acreditació dels metges per signar conveni amb la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, aprovat pel Decret del 7 de juny del 2017, i que va entrar en vigor al cap de 15 dies de ser publicat al BOPA, estableix a la seva disposició addicional primera, que a partir de l’entrada en vigor del Reglament, els centres o establiments dins del Principat d’Andorra, que com el SAAS, signen conveni amb la CASS, han d’exigir als metges que contracten en règim laboral, els requisits que es detallen a l’article 3 del Reglament, però aquests metges, no estan sotmesos pròpiament al procediment d’acreditació previst en l’esmentat Reglament.
LesLleis.com

Per altra banda, cal tenir en compte que l’especialitat de Medicina d’Urgències i Emergències encara no ha estat reconeguda en tots els països del nostre entorn, països d’on provenen la gran majoria dels professionals que contracta el SAAS pel Servei d’urgències del Centre hospitalari andorrà. En aquest sentit, si bé aquests disposen d’experiència en urgències i/o emergències en serveis hospitalaris o sistemes d’emergències mèdiques, la manca de reconeixement de l’especialitat per part d’alguns països del nostre entorn, implica que no sigui possible la contractació d’aquests professionals, d’acord amb el que estableix la disposició addicional primera en relació amb l’article 3 a) de l’esmentat Reglament.

En aquestes circumstàncies es procedent modificar la disposició addicional primera del Reglament, en el sentit que els professionals que hagin de treballar en un Servei d’Urgències i que tinguin una experiència mínima de 5 anys en urgències i/o emergències en serveis hospitalaris o sistemes d’emergències mèdiques, estiguin exempts de complir el requisit relatiu a l’especialitat establert a l’article 3 a) d’aquest Reglament, mentre no es reconegui l’especialitat de Medicina d’urgències i Emergències en tots els països del nostre entorn.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 27 de desembre del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova la modificació de la disposició addicional primera del Reglament d’acreditació dels metges per signar conveni amb la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, que entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. L’esmentada disposició addicional queda redactada de la manera següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.