Carregant...
 


Decret


L’article 53, apartat 1, de la Llei 7/2017, del 20 d’abril, del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments preveu que els membres del Cos han de complir la jornada i l’horari de treball que es determinin per la via reglamentària. D’altra banda, l’article 53, apartats 3 i 4, de la Llei 7/2017 estableix que els paràmetres per calcular les guàrdies operatives anyals i les situacions d’emergència o de necessitat, o els serveis excepcionals que permeten mobilitzar els membres del Cos que estan fora de servei, es fixen reglamentàriament.
LesLleis.com

Per aquests motius, i d’acord amb la disposició final tercera, apartat 1, de la Llei 7/2017, segons la qual el reglament relatiu a la jornada i l’horari de treball dels membres del Cos s’ha d’aprovar en el termini màxim de sis mesos a partir de l’entrada en vigor de la Llei esmentada, es promou aquesta norma, que reprèn substancialment el règim vigent fins ara en aquesta matèria, i que es desglossa en quatre articles. Tanmateix, pel que fa a les guàrdies operatives, no se n’estableix un nombre màxim anyal, i el mínim anyal passa a ser de dotze en lloc de cinquanta, perquè el sistema de guàrdies esdevingui més flexible i el seu nombre es pugui adaptar a les tasques específiques que desenvolupa cada membre del Cos.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 24 de gener del 2018, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de la jornada i l’horari de treball dels membres del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de la jornada i l’horari de treball dels membres del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments

Article 1. Objecte del Reglament

Aquest Reglament té per objecte regular la jornada i l’horari de treball dels membres del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, de conformitat amb l’article 53, apartats 1, 3 i 4, de la Llei 7/2017, del 20 d’abril, del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (d’ara endavant, “la Llei 7/2017”).
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.