Carregant...
 

Reglament d’emmagatzematge, subministrament, distribució i ús de gasos combustibles (Text refós per LesLleis.com)

Per la disposició derogatòria del Reglament, del 26 de maig del 2021, de les capacitacions professionals de seguretat i qualitat industrial, queden especialment derogats els articles, els paràgrafs, els annexos o les instruccions tècniques que s’oposin al que estableix el Reglament corresponents a la formació i a l’obtenció del carnet professional del present Reglament.


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Constitueix l’objecte d’aquest Reglament l’establiment de les prescripcions aplicables a les instal·lacions de gasos combustibles, en concret:
LesLleis.com

- En les instal·lacions d’emmagatzematge, distribució, ús i consum dels gasos liquats del petroli (GPL).
- En les instal·lacions d’emmagatzematge, distribució, ús i consum de gas natural (GN).
- En les instal·lacions d’emmagatzematge, distribució, ús i consum de gas natural comprimit (GNC).
- En les instal·lacions d’emmagatzematge, distribució, gasificació, ús i consum de gas natural liquat (GNL).

Article 2. Àmbit d’aplicació

Les prescripcions que emanen d’aquest Reglament s’apliquen amb caràcter general a totes les noves instal·lacions i en les existents en què s’efectuïn reformes, modificacions o ampliacions incloses en el seu camp general d’aplicació, i amb caràcter específic amb l’aplicació de les Instruccions Tècniques Complementàries (ITC) que es troben en els annexos d’aquest Reglament.
Article 3. Definicions

Als efectes d’aquest Reglament i les seves instruccions tècniques complementàries, cal definir els conceptes següents:

1. Aparells de gas: els aparells de cocció, calefacció, producció d’aigua calenta, refrigeració, il·luminació o rentat que funcionen amb combustible gasós i en els quals, si escau, la temperatura normal de l’aigua no supera els 105 °C així com els equips de seguretat, control i regulació.
2. Aparell dissenyat específicament: aparells que estan dissenyats per destinar-los exclusivament a satisfer una necessitat específica per un procés o ús específic.
3. Combustible gasós: qualsevol combustible que, a la temperatura de 15ºC i a una pressió d’1 bar, estigui en estat gasós.
4. Combustió: procediment en què el combustible gasós reacciona amb l’oxigen i produeix calor i llum.
5. Comercialitzador: persona física o jurídica que ven gas perquè en faci ús un client o usuari.
6. Distribuïdor: persona física o jurídica que distribueix gas en qualsevol dels sistemes d’emmagatzematge previstos perquè en faci ús un client o usuari.
7. Eficiència energètica: relació entre el rendiment d’un aparell i l’energia consumida.
8. Emmagatzematge de GPL, GNL i GNC: lloc on es disposa de dipòsits mòbils o fixos per a l’emmagatzematge de GLP i GN en fase líquida o bé gasosa.
9. Equipament: dispositius de seguretat, de control i altres elements que no siguin els cremadors d’aire insuflat i els cossos d’escalfament equipats d’aquests cremadors, que es poden vendre per separat per a ús professional i per incorporar-los a un aparell de gas o acoblats per constituir un aparell de gas.
10. Escomesa: conjunt de conduccions i accessoris del subministrador, des de la clau d’escomesa i la clau de l’edifici, incloent-hi comptadors, fins a la instal·lació.
11. Especialista criogènic: persona física o jurídica, autoritzada i competent en els treballs criogènics.
12. Fabricant: persona física o jurídica que fabrica una màquina o una quasi màquina en les condicions que especifica la Llei de seguretat i qualitat industrial vigent.
13. Família de gasos: grup de combustibles gasosos amb un comportament de combustió similar vinculats per un interval d’índex de Wobbe.
14. Grup de gasos: interval específic d’índex de Wobbe dins de l’interval de la família de gasos corresponent.
15. Índex de Wobbe: indicador de la intercanviabilitat de gasos combustibles per comparar l’energia de combustió produïda en un aparell per gasos combustibles de diferents composicions.
16. Inspecció periòdica: activitat per la qual s’inspecciona una instal·lació per verificar el compliment de la normativa vigent mitjançant un organisme d’inspecció i control autoritzat.
17. Instal·lació: conjunt de conduccions i accessoris destinats a conduir els gasos per al seu ús final.
18. Instal·lació industrial: qualsevol indret on la principal activitat realitzada és un procediment industrial subjecte a normes nacionals específiques de salut i seguretat.
19. Instal·lador: persona física capacitada per fer instal·lacions de gas.
20. Legislació d’harmonització de la UE: tota legislació de la UE que harmonitzi les condicions de comercialització dels productes.
21. Marcatge CE: marca amb què el fabricant indica que l’aparell o l’equip és conforme als requisits establerts en la legislació d’harmonització de la UE que disposa la seva col·locació.
22. Norma harmonitzada: norma europea adoptada arran d’una petició de la Comissió per a l’aplicació de la legislació d’harmonització de la Unió.
23. Operador de gas GPL i GN: persona física o jurídica que opera en qualsevol de les funcions de distribució, subministrament, compra, venda i emmagatzematge de combustibles gasosos.
24. Planta de gasificació de GNL: lloc on es disposa de dipòsits fixos per a l’emmagatzematge de gas natural liquat i les seves instal·lacions per transformar-lo en GN.
25. Posada en funcionament d’una instal·lació de gas: conjunt d’operacions necessàries que permeten verificar la idoneïtat tècnica d’una instal·lació de gas.
26. Procediment industrial: l’extracció, el cultiu, el refinament, el processament, la producció, la fabricació, la preparació de materials, plantes, bestiar, productes animals, aliments o altres productes per a ús comercial.
27. Revisió periòdica: activitat per la qual s’examina una instal·lació per verificar el compliment de la normativa vigent.
28. Subministrador: persona física o jurídica que subministra gas a l’usuari.
29. Titular de la instal·lació: persona física o jurídica propietària d’una instal·lació, que també en pot ser l’usuari.
30. Ús normal d’un aparell o aparell utilitzat normalment: quan l’aparell està correctament instal·lat i mantingut conforme a les instruccions del fabricant, utilitzat amb una variació acceptable de qualitat i pressió de gas i utilitzat conforme a l’ús previst pel fabricant i de manera raonable.
31. Usuari: persona física o jurídica que utilitza el gas per al seu consum amb una contraprestació econòmica. També són els abonats de les instal·lacions de gas a granel.

Article 4. Exempcions

Es poden demanar exempcions al Reglament en els casos següents:

1. Quan en un edifici existent es vol col·locar una instal·lació nova que no es pot adaptar a les normes tècniques d’aquest Reglament, abans d’executar la instal·lació cal sol·licitar al departament competent l’exempció del compliment del Reglament.

2. Quan una instal·lació existent no es pot adaptar a les normes tècniques d’aquest Reglament, cal sol·licitar al departament competent l’exempció del compliment del Reglament.
Article 5. Sol·licitud d’exempció

En tots els casos previstos en l’article anterior, la sol·licitud d’exempció ha d’anar acompanyada de l’informe d’un enginyer que compleixi els requisits de l’article 13 o un tècnic que compleixi els requisits de l’article 8, segons si la instal·lació requereix o no projecte d’acord amb la ITC que correspongui, que demostri, mitjançant la documentació i els justificants, i d’acord amb els mitjans previstos a la Llei de seguretat i qualitat industrial, que les condicions de seguretat proposades no són inferiors a les que resulten d’aplicar el Reglament. En cap cas no es poden iniciar els treballs sense l’autorització corresponent.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.