Carregant...
 


Decret


La Convenció sobre els drets de l’infant, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, i signada i ratificada pel Principat d’Andorra el 2 d’octubre de 1995 i el 2 de gener de 1996, respectivament, estableix a l’article 9, apartat 3, que els estats han de respectar el dret de l’infant separat dels seus pares o d’un d’ells a mantenir-hi, de manera regular, relacions personals i contacte directe, tret que això sigui contrari a l’interès superior de l’infant.

D’altra banda, l’article 2, lletra a, de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, defineix els serveis socials com la branca de la protecció social que s’adreça al benestar individual i social de la població, especialment de les persones, les famílies i els grups en situació de necessitat, per proporcionar l’autonomia, la inclusió i la cohesió social. Les actuacions en aquest àmbit s’han d’ajustar als principis rectors que es concreten a l’article 3 de la Llei esmentada, entre els quals cal destacar, en el camp de la infància i l’adolescència, els principis de corresponsabilitat, d’una societat activa, solidària i participativa, de l’atenció integral i centrada en la persona, de la coordinació i l’optimització dels recursos, i de la perspectiva de gènere.

Finalment, la Llei 1/2015, del 15 de gener, per a l’erradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica, defineix a l’article 2, apartat 8, el Servei Tècnic de Punt de Trobada com el servei destinat a atendre i a prevenir la conflictivitat que sorgeix en les relacions familiars i, especialment, en el compliment del règim de visites dels fills establert en els processos de separació i divorci dels progenitors i en els processos d’adopció o modificació de mesures paternofilials, així com en els supòsits d’exercici de la tutela per part de l’Administració. Segons la disposició legal esmentada, aquest servei s’ha de prestar en un lloc habilitat i amb professionals qualificats en violència de gènere i domèstica, té com a finalitat protegir els menors i prevenir conflictes familiars, i pot consistir en estades tutelades o supervisades, o en intercanvis.

Atesos els mandats normatius ressenyats i tenint en compte, a més, que en els darrers temps s’ha pogut constatar un increment de les situacions familiars conflictives, esdevé necessari crear i autoritzar el servei esmentat, que s’ha denominat Servei de Trobada Familiar, amb la finalitat de disposar d’un espai per a la trobada de l’infant o l’adolescent amb els seus progenitors, familiars o altres persones properes, que contribueixi a mantenir les relacions i a garantir els drets i la seguretat d’aquest infant o adolescent, i també el dret de visita reconegut judicialment als progenitors, familiars o altres persones properes.

El Servei de Trobada Familiar s’ha d’inserir a la Cartera de serveis socials i sociosanitaris, creada per la Llei 6/2014 i desenvolupada reglamentàriament, tot i que com a prova pilot. En efecte, d’acord amb la disposició addicional segona de la Llei esmentada, atès que es tracta d’un nou servei social, caldrà que aquest servei sigui avaluat favorablement al cap d’un any des del dia en què entri en funcionament per ser incorporat definitivament a la Cartera de serveis socials i sociosanitaris, si escau. És des d’aquesta perspectiva, i després d’haver considerat la legislació comparada i les experiències dels països de l’entorn, que es promou aquest Reglament, que es divideix en tres articles i dos annexos.

Els tres articles del Reglament defineixen la creació i el contingut del Servei de Trobada Familiar, en regulen l’avaluació com a prova pilot i fan remissió als dos annexos. Pel que fa a l’annex I, detalla el contingut del servei, i en concret l’objectiu, les funcions, la naturalesa, les aportacions econòmiques, els beneficiaris, els requisits d’accés, els recursos humans i els altres aspectes específics que el concerneixen. D’altra banda, l’annex II estableix el Reglament de règim interior del Servei, mitjançant cinc capítols que es desglossen en dinou articles i que fan referència a les disposicions generals, als drets i les obligacions de les persones usuàries i dels professionals, al procediment i l’organització de les trobades, als recursos humans i els requisits materials, i als règims d’inspecció i sancionador.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 28 de febrer del 2018, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del Servei de Trobada Familiar, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador del Servei de Trobada Familiar

Article 1. Creació i contingut

1. El Govern autoritza la creació del Servei de Trobada Familiar (d’ara endavant, “l’STF”), com a programa pilot de serveis socials, en els termes establerts a la disposició addicional segona de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris (d’ara endavant, “la Llei 6/2014”).
LesLleis.com

2. El contingut del Servei que s’autoritza, d’acord amb l’article 8, apartat 2, de la Llei 1/2015, del 15 de gener, per a l’erradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica, i l’article 16 de la Llei 6/2014, és el que s’estableix a l’annex I d’aquest Reglament.

3. L’STF és gratuït i de titularitat pública, sota la dependència del ministeri competent en matèria d’afers socials (d’ara endavant, “el Ministeri”).
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.