Carregant...
 

Reglament relatiu a normes aplicables als proveïdors de serveis de pagaments, principalment, mesures per a facilitar l’automatització de pagaments transfronterers entre el Principat d’Andorra i els estats membres de la Unió Europea, així com els requisits tècnics per a les transferències i domiciliacions de pagaments en euros en el marc de la zona única de pagaments en euros (Text refós per LesLleis.com)


Títol I. Finalitat i definicions

Article 1. Finalitat

Aquest Reglament té per finalitat desenvolupar les disposicions aplicables als pagaments transfronterers entre el Principat d’Andorra i qualsevol estat membre de la Unió Europea, així com establir les disposicions tècniques per a les transferències i les domiciliacions denominades en euros dins la Zona en la qual tant el proveïdor de serveis de pagament de l’ordenant com el del beneficiari es trobin al Principat d’Andorra o, un d’ells al Principat d’Andorra i l’altre en qualsevol estat SEPA, o en el qual l’únic proveïdor de serveis de pagament que intervingui a l’operació de pagament es trobi al Principat d’Andorra.
Article 2. Definicions

A efectes d’aquest Reglament, s’entén per:
LesLleis.com

1. BBAN: número identificador d’un compte de pagament que identifica inequívocament un compte de pagament individual mantingut amb un proveïdor de serveis de pagament i que només es pot utilitzar per a operacions de pagament d’àmbit nacional, mentre que el mateix compte de pagament s’identifica mitjançant un IBAN per a les operacions de pagament transfrontereres.

2. Beneficiari: té el significat descrit a l’apartat 2 de l’article 3 de la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic.

3. BIC: codi identificador de l’entitat que identifica inequívocament un proveïdor de serveis de pagament, els elements del qual especifica l’Organització Internacional de Normalització (ISO).

4. Cobrament: part de l’operació de domiciliació que comença amb el seu inici per part del beneficiari i que conclou amb el càrrec normal al compte de pagament de l’ordenant.

5. Compte de pagament: té el significat descrit a l’apartat 4 de l’article 3 de la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic.

6. Comissió: comissió cobrada per un proveïdor de serveis de pagament a l’usuari d’aquests serveis, i directament o indirectament relacionada amb una operació de pagament.

7. Consumidor: té el significat descrit a l’article 2, lletra f, de la Llei 13/2013, de 13 de juny, de competència efectiva i protecció de consumidors.

8. Data de liquidació: data en la qual se salden les obligacions relatives a la transferència de fons entre el proveïdor de serveis de pagament de l’ordenant i el del beneficiari.

9. Domiciliació de pagaments o domiciliació: té el significat descrit a l’apartat 9 de l’article 3 de la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic.

10. Estats SEPA: estats que formen part de SEPA.

11. Fons: té el significat descrit a l’apartat 13 de l’article 3 de la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic.

12. IBAN: identificador de número de compte de pagament internacional que identifica inequívocament un compte de pagament individual en un estat SEPA i els elements del qual són especificats per l’ISO.

13. Microempresa: a efectes d’aquest Reglament, s’entén per microempresa tota persona física o jurídica, independentment de la seva forma jurídica, que exerceixi una activitat econòmica i que ocupi a menys de 5 persones i tingui un volum d’activitat anual o amb un saldo anual no superior a 600.000 euros.

14. Norma ISO 20022 XML: norma per elaborar de missatges financers electrònics, tal com els defineix l’ISO, relativa a la representació física de les operacions de pagament en sintaxi XML, d’acord amb les disposicions mercantils i les directrius d’aplicació dels règims d’operacions de pagament comuns a tot SEPA compreses en l’àmbit d’aquest Reglament.

15. Operació de pagament: té el significat descrit a l’apartat 17 de l’article 3 de la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic.

16. Operació de pagament nacional: operació de pagament iniciada per un ordenant o per un beneficiari en què el proveïdor de serveis de pagament de l’ordenant i el proveïdor de serveis de pagament del beneficiari es troben al Principat d’Andorra.

17. Operació-R: operació de pagament que no pot executar-se degudament per un proveïdor de serveis de pagament o que dona lloc a un processament excepcional, ja sigui, per exemple, per manca de fons, revocació, import erroni o data errònia, inexistència d’ordre o compte erroni o tancat.

18. Ordenant: té el significat descrit a l’apartat 18 de l’article 3 de la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic;

19. Ordre: manifestació del consentiment i de l’autorització donats per l’ordenant al beneficiari i (directament o indirectament a través del beneficiari) al proveïdor de serveis de pagament de l’ordenant perquè el beneficiari pugui iniciar el cobrament amb el qual s’efectua un càrrec al compte de pagament especificat per l’ordenant i perquè el proveïdor de serveis de pagament de l’ordenant pugui complir aquestes instruccions.

20. Ordre de pagament: qualsevol instrucció d’un ordenant o un beneficiari al seu proveïdor de serveis de pagament per sol·licitar l’execució d’una operació de pagament.

21. Pagament transfronterer: operació de pagament iniciada per un ordenant o per un beneficiari en la qual el proveïdor de serveis de pagament de l’ordenant i el del beneficiari estan situats en diferents estats SEPA.

22. Proveïdor de serveis de pagament: té el significat descrit a l’apartat 20 de l’article 3 de la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic.

23. Règim de pagament: conjunt únic de disposicions, pràctiques, normes i/o directrius aplicables acordat entre proveïdors de serveis de pagament per a l’execució d’operacions de pagament a escala de la SEPA i els estats SEPA, i que és independent de qualsevol infraestructura o sistema de pagament en què se sustenti la seva aplicació.

24. SEPA: zona única de pagaments en euros.

25. Servei d’enviament de diners: té el significat descrit a l’apartat 22 de l’article 3 de la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic.

26. Servei de pagament: té el significat descrit a l’apartat 23 de l’article 3 de la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic.

27. Sistema de domiciliacions: un conjunt comú de regles, pràctiques i normes acordades entre els proveïdors de serveis de pagament per executar domiciliacions.

28. Sistema de pagament’: té el significat descrit a l’apartat 24 de l’article 3 de la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic.

29. Sistema de pagament per a grans imports: sistema de pagament la finalitat principal del qual és processar, compensar o liquidar operacions de pagament individuals d’alta prioritat i urgència i, fonamentalment d’imports elevats.

30. Sistema de pagaments minoristes: sistema de pagaments el principal objectiu del qual és tramitar, liquidar o saldar transferències o domiciliacions, generalment agrupades per a la seva transmissió i que siguin fonamentalment d’import menor i de baixa prioritat, i que no sigui un sistema de pagament per a grans imports.

31. Taxa d’intercanvi: taxa pagada entre el proveïdor de serveis de pagament de l’ordenant i el del beneficiari per una domiciliació.

32. Taxa d’intercanvi multilateral: taxa d’intercanvi objecte d’un acord entre més de dos proveïdors de serveis de pagament.

33. Tercer: persona física o jurídica en nom de la qual un ordenant fa un pagament o un beneficiari rep un pagament.

34. Transferència: té el significat descrit a l’apartat 25 de l’article 3 de la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic.

35. Usuari de serveis de pagament: té el significat descrit a l’apartat 26 de l’article 3 de la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic.

36. Zona: té el significat descrit a l’apartat 27 de l’article 3 de la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.