Carregant...
 


DecretL’article 139 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, relatiu al reembossament de les prestacions, estableix en els apartats 5 a 7 que les despeses derivades de les prestacions efectuades o prescrites com a conseqüència d’un accident laboral o d’una malaltia professional s’abonen al 100 % i, així mateix, reconeix el dret al reembossament del 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social als col·lectius següents: les persones amb discapacitat que rebin una pensió de solidaritat i les persones que, com a conseqüència d’una invalidesa, resten incapacitades per exercir qualsevol activitat professional; les persones amb recursos econòmics insuficients, d’acord amb els requisits establerts per reglament; els orfes fins als 18 anys, o fins als 25 anys en el cas que cursin estudis en un establiment d’ensenyança reconegut degudament; les persones que resten sota la tutela del Govern, i tots els altres col·lectius que, després de l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, el Govern estableixi per reglament el dret a un reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat esmentades.
LesLleis.com

D’altra banda, la Llei 6/2014, de 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, estableix a la disposició addicional primera que per tal d’optimitzar els recursos públics i millorar l’eficiència de la gestió de les prestacions, el Govern i la Caixa Andorrana de Seguretat Social poden establir acords de col·laboració per gestionar les prestacions econòmiques del Govern i de la seguretat social, en els termes i les condicions que s’estableixin en els convenis de col·laboració corresponents. Així mateix, la disposició addicional quarta de la Llei esmentada estableix que el Govern, els comuns, la Caixa Andorrana de Seguretat Social i les altres entitats de naturalesa pública, d’acord amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, i les normes que la desenvolupen, es poden comunicar les dades quan sigui necessari per complir les seves finalitats i funcions, i quan es faci en compliment d’una norma vigent.

La modificació del Reglament que ens ocupa es promou, en primer lloc, per ampliar els col·lectius que tenen el dret al reembossament del 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, i en concret per fer-lo extensiu a les persones que perceben la pensió de solidaritat per a la gent gran, les quals tot sovint han de fer front a una manca de recursos econòmics. I, d’altra banda, per fer possible que la sol·licitud per accedir a la prestació del reembossament del 100% de les tarifes de responsabilitat es pugui cursar en paral·lel i conjuntament amb la sol·licitud per tenir accés a la pensió de solidaritat, de forma que el ministeri competent en matèria d’afers socials s’encarregui de tramitar-la prop de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, facilitant d’aquesta manera als pensionistes la tramitació i la gestió administrativa que se’n deriva. Tot plegat d’acord amb una de les accions que forma part del Pla “Tu Ets Important”, promogut en els dos darrers anys pel Govern amb la col·laboració de la Federació de la Gent Gran d’Andorra.

Finalment, per millorar la gestió de la prestació de reembossament del 100% de les tarifes de responsabilitat amb caràcter general, es preveu que la Caixa Andorrana de la Seguretat Social pugui demanar al Govern o a altres entitats públiques o privades, amb l’autorització prèvia i expressa de la persona sol·licitant, les dades necessàries per tramitar i revisar la concessió de la prestació esmentada.
Article únic

S’aprova l’addició d’una nova lletra l a l’apartat 1 de l’article 3, la modificació de l’article 9 i la modificació de l’apartat 2 de l’article 10 del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, que entraran en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, i que queden redactats en els termes següents:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.