Carregant...
 

Reglament Regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (Text refós per LesLleis.com)


Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquest Reglament regula el procediment per sol·licitar i obtenir les prestacions de reembossament de despeses sanitàries, hospitalàries i d’internament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat definides d’acord amb el sistema de nomenclatura de l’article 134 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social.
Article 2. Definicions

D’acord amb aquest Reglament i el reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat, es considera que:

- Tarifa de responsabilitat: és la valoració econòmica que el Govern assigna als actes sanitaris que reben els assegurats, i es refereix a un sistema de nomenclatura que aprova el Govern reglamentàriament i que serveix de base per calcular l’import de les prestacions de reembossament.
- Metge o odontòleg tractant: és el metge o odontòleg autoritzat a exercir al Principat d’Andorra o a l’estranger i que ha signat un conveni de col·laboració amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social, que tracta la persona beneficiària de la prestació de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat.
- Nucli familiar: és el que integren el pare i/o la mare, i en el seu cas el cònjuge o la parella de fet del pare o de la mare, amb els fills menors de 18 anys que conviuen en el mateix domicili, o menors de 25 anys si estudien en un centre reconegut, sempre que en siguin assegurats indirectes. També es considera nucli familiar el que integren un matrimoni o una parella de fet sense fills.


També constitueixen un nucli familiar l’avi i/o l’àvia o qualsevol altre familiar consanguini, i el seu cònjuge o parella de fet, amb els menors de 18 o 25 anys si en són assegurats indirectes.

- Ingressos: Computen com a ingressos:
a) Les rendes del treball: En aquest concepte s’hi comprenen els sous i els salaris, les primes, les dietes, i totes les altres contraprestacions, dineràries o en espècies, que derivin directament del treball personal o de la relació laboral o estatutària, un cop deduïdes les cotitzacions a la Seguretat Social, a mutualitats de funcionaris o a plans de pensions. També s’hi comprenen les pensions i els havers passius percebuts de la Seguretat Social o d’altres entitats o companyies d’assegurances per raó de malaltia, invalidesa, accident, jubilació o qualsevol altre, i els procedents de propietat intel·lectual.
b) Els rendiments de les activitats econòmiques: S’hi computa el rendiment net de les activitats agrícoles, ramaderes, de construcció, comercials, industrials o de prestació de serveis, i el derivat de l’exercici de professions lliberals, artístiques i esportives, quan no s’efectua en règim d’assalariat.
c) Els rendiments dels immobles: S’hi comprenen els rendiments procedents de l’arrendament de béns immobles, o de la constitució o la cessió de drets sobre aquests béns.
d) Els rendiments del capital: S’hi comprenen els rendiments derivats de la participació en fons propis de qualsevol entitat (dividends i primes d’assistència) i qualsevol altra utilitat percebuda per la condició de soci; els rendiments obtinguts de la cessió de capitals propis (interessos); els procedents de l’arrendament de béns mobles, i les sumes percebudes per raó d’assegurances de vida.
e) Els guanys patrimonials: S’hi comprèn qualsevol increment del valor del patrimoni procedent de donacions, subvencions, les pensions de solidaritat i qualsevol altre ingrés que no estigui comprès en els apartats precedents, o bé com a conseqüència de l’alienació de béns patrimonials. En aquest últim cas es pren en consideració la diferència entre el valor d’alienació i el cost d’adquisició.
- Ingressos del nucli familiar: són la suma dels ingressos que perceben el pare i la mare, o els avis, o el familiar consanguini dels menors de 18 o 25 anys, i el cònjuge o parella de fet que integrin el nucli familiar.
- Còmput anyal dels ingressos: és el que resulta d’addicionar els ingressos percebuts durant els dotze mesos naturals immediatament anteriors a la data de la sol·licitud. L’import resultant del càlcul precedent es divideix per dotze per obtenir els ingressos mensuals mitjans en còmput anyal.

Article 3. Persones beneficiàries Image Image

1. Són beneficiàries de les prestacions de reembossament en el 100% de les tarifes de responsabilitat les persones que preveu l’article 133 de la Llei de la seguretat social que es troben en alguna de les situacions següents:

a) Les persones assegurades directes que hagin sofert un accident laboral o una malaltia professional, reconeguts per la Caixa Andorrana de Seguretat Social per les despeses derivades de prestacions prescrites com a conseqüència d’aquests fets.
b) Les persones indicades en l’article 142.1 de la Llei de la Seguretat Social per a les prestacions de maternitat que es defineixen a l’article 5 d’aquest Reglament.
c) Les persones que percebin una pensió d’orfenesa i siguin menors de 18 anys, o no superin els 25 anys i siguin estudiants en un establiment d’ensenyança reconegut.
d) Les persones discapacitades que rebin una pensió de solidaritat regulada a la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat.
e) Les persones que percebin la pensió d’adults minusvàlids físics, psíquics i/o mentals d’acord amb la disposició final del Reglament d’atenció social, de treball i de seguretat social de les persones discapacitades de 17 de novembre de 2004.
f) Les persones que tenen una invalidesa reconeguda derivada d’un accident no laboral o d’una malaltia comuna de la categoria A grup 3 o de la categoria B regulades a la Llei 17/2008, o que presentin un grau de menyscabament 4 d’acord amb l’article 4.1 del Reglament regulador de les prestacions d’invalidesa de la Seguretat Social i tenint en compte la disposició transitòria primera del reglament esmentat.
g) Les persones que perceben una pensió de jubilació amb ingressos mensuals mitjans en còmput anyal, iguals o inferiors al salari mínim mensual.
h) Les persones assegurades amb recursos econòmics insuficients, segons es determina a l’article 6 d’aquest Reglament.
i) Els menors que restin sota la protecció del Govern mitjançant una resolució judicial.
j) Les persones incapacitades judicialment que resten sota curatela o tutela del Govern o d’altres institucions tutelars participades o constituïdes pel Govern.
k) Les persones menors d’edat a qui s’hagi reconegut una discapacitat d’acord amb la llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat.
l) Les persones que perceben una pensió de solidaritat per a la gent gran reconeguda d’acord amb la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, i amb les normes reglamentàries que la desenvolupen.


Les persones a les quals es refereixen els apartats d), e) i f) que a partir de 65 anys passin a tenir una pensió de jubilació, continuen mantenint el dret a percebre la prestació de reembossament fins al 100% mentre continuï la situació d’invalidesa que va generar la pensió.

2. Són beneficiàries de les prestacions de reembossament en el 90% o el 100% de les tarifes de responsabilitat, en les condicions i pels supòsits previstos en aquest Reglament, les persones que preveu l’article 133 de la Llei de la Seguretat Social, següents:

a) Les persones assegurades a les quals se’ls hagi diagnosticat almenys una de les patologies contingudes a l’annex 1 d’aquest Reglament.
b) Les persones a les quals s’hagi diagnosticat una patologia per a la qual el ministeri responsable de la salut en faci pública l’organització de l’atenció en xarxes, d’acord amb el Decret del 13 d’octubre del 2010, de regulació del funcionament de l’organització en xarxa de l’atenció sanitària i sociosanitària, o bé hagi establert protocols de tractament específics i sempre que es segueixin les directrius de les xarxes o els protocols.
c) Les persones que requereixen actes sanitaris especialment costosos, segons es determinen a l’article 7 d’aquest Reglament.


Mostra redacció anterior, vigent del 14/04/2011 al 10/10/2018
Article 3. Persones beneficiàries

1. Són beneficiàries de les prestacions de reembossament en el 100% de les tarifes de responsabilitat les persones que preveu l’article 133 de la Llei de la Seguretat Social que es troben en alguna de les situacions següents:

a) Les persones assegurades directes que hagin sofert un accident laboral o una malaltia professional, reconeguts per la Caixa Andorrana de Seguretat Social per les despeses derivades de prestacions prescrites com a conseqüència d’aquests fets.
b) Les persones indicades en l’article 142.1 de la Llei de la Seguretat Social per a les prestacions de maternitat que es defineixen a l’article 5 d’aquest Reglament.
c) Les persones que percebin una pensió d’orfenesa i siguin menors de 18 anys, o no superin els 25 anys i siguin estudiants en un establiment d’ensenyança reconegut.
d) Les persones discapacitades que rebin una pensió de solidaritat regulada a la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat.
e) Les persones que percebin la pensió d’adults minusvàlids físics, psíquics i/o mentals d’acord amb la disposició final del Reglament d’atenció social, de treball i de seguretat social de les persones discapacitades de 17 de novembre de 2004.
f) Les persones que tenen una invalidesa reconeguda derivada d’un accident no laboral o d’una malaltia comuna de la categoria A grup 3 o de la categoria B regulades a la Llei 17/2008, o que presentin un grau de menyscabament 4 d’acord amb l’article 4.1 del Reglament regulador de les prestacions d’invalidesa de la Seguretat Social i tenint en compte la disposició transitòria primera del reglament esmentat.
g) Les persones que perceben una pensió de jubilació amb ingressos mensuals mitjans en còmput anyal, iguals o inferiors al salari mínim mensual.
h) Les persones assegurades amb recursos econòmics insuficients, segons es determina a l’article 6 d’aquest Reglament.
i) Els menors que restin sota la protecció del Govern mitjançant una resolució judicial.
j) Les persones incapacitades judicialment que resten sota curatela o tutela del Govern o d’altres institucions tutelars participades o constituïdes pel Govern.
k) Les persones menors d’edat a qui s’hagi reconegut una discapacitat d’acord amb la llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat


Les persones a les quals es refereixen els apartats d), e) i f) que a partir de 65 anys passin a tenir una pensió de jubilació, continuen mantenint el dret a percebre la prestació de reembossament fins al 100% mentre continuï la situació d’invalidesa que va generar la pensió.

2. Són beneficiàries de les prestacions de reembossament en el 90% o el 100% de les tarifes de responsabilitat, en les condicions i pels supòsits previstos en aquest Reglament, les persones que preveu l’article 133 de la Llei de la Seguretat Social, següents:

a) Les persones assegurades a les quals se’ls hagi diagnosticat almenys una de les patologies contingudes a l’annex 1 d’aquest Reglament.
b) Les persones a les quals s’hagi diagnosticat una patologia per a la qual el ministeri responsable de la salut en faci pública l’organització de l’atenció en xarxes, d’acord amb el Decret del 13 d’octubre del 2010, de regulació del funcionament de l’organització en xarxa de l’atenció sanitària i sociosanitària, o bé hagi establert protocols de tractament específics i sempre que es segueixin les directrius de les xarxes o els protocols.
c) Les persones que requereixen actes sanitaris especialment costosos, segons es determinen a l’article 7 d’aquest Reglament.


Addicionada una nova lletra l a l’apartat 1 per l’article únic del Decret, del 3 d’octubre del 2018, de modificació del Decret, del 16 de febrer del 2011, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.


Mostra redacció anterior, vigent de l’01/03/2011 al 13/04/2011
Article 3. Persones beneficiàries

1. Són beneficiàries de les prestacions de reembossament en el 100% de les tarifes de responsabilitat les persones que preveu l’article 133 de la Llei de la Seguretat Social que es troben en alguna de les situacions següents:

a) Les persones assegurades directes que hagin sofert un accident laboral o una malaltia professional, reconeguts per la Caixa Andorrana de Seguretat Social per les despeses derivades de prestacions prescrites com a conseqüència d’aquests fets.
b) Les persones indicades en l’article 142.1 de la Llei de la Seguretat Social per a les prestacions de maternitat que es defineixen a l’article 5 d’aquest Reglament.
c) Les persones que percebin una pensió d’orfenesa i siguin menors de 18 anys, o no superin els 25 anys i siguin estudiants en un establiment d’ensenyança reconegut.
d) Les persones discapacitades que rebin una pensió de solidaritat regulada a la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat.
e) Les persones que percebin la pensió d’adults minusvàlids físics, psíquics i/o mentals d’acord amb la disposició final del Reglament d’atenció social, de treball i de seguretat social de les persones discapacitades de 17 de novembre de 2004.
f) Les persones que tenen una invalidesa reconeguda derivada d’un accident no laboral o d’una malaltia comuna de la categoria A grup 3 o de la categoria B regulades a la Llei 17/2008, o que presentin un grau de menyscabament 4 d’acord amb l’article 4.1 del Reglament regulador de les prestacions d’invalidesa de la Seguretat Social i tenint en compte la disposició transitòria primera del reglament esmentat.
g) Les persones que perceben una pensió de jubilació amb ingressos mensuals mitjans en còmput anyal, iguals o inferiors al salari mínim mensual.
h) Les persones assegurades amb recursos econòmics insuficients, segons es determina a l’article 6 d’aquest Reglament.
i) Els menors que restin sota la protecció del Govern mitjançant una resolució judicial.
j) Les persones incapacitades judicialment que resten sota curatela o tutela del Govern o d’altres institucions tutelars participades o constituïdes pel Govern.
k) Les persones menors d’edat a qui s’hagi reconegut una discapacitat d’acord amb la llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat


Les persones a les quals es refereixen els apartats d) i e) que a partir dels 65 anys passin a tenir una pensió de jubilació continuen mantenint el dret a percebre la prestació de reembossament al 100% mentre continuï la situació d’invalidesa que va generar la pensió.

2. Són beneficiàries de les prestacions de reembossament en el 90% o el 100% de les tarifes de responsabilitat, en les condicions i pels supòsits previstos en aquest Reglament, les persones que preveu l’article 133 de la Llei de la Seguretat Social, següents:

a) Les persones assegurades a les quals se’ls hagi diagnosticat almenys una de les patologies contingudes a l’annex 1 d’aquest Reglament.
b) Les persones a les quals s’hagi diagnosticat una patologia per a la qual el ministeri responsable de la salut en faci pública l’organització de l’atenció en xarxes, d’acord amb el Decret del 13 d’octubre del 2010, de regulació del funcionament de l’organització en xarxa de l’atenció sanitària i sociosanitària, o bé hagi establert protocols de tractament específics i sempre que es segueixin les directrius de les xarxes o els protocols.
c) Les persones que requereixen actes sanitaris especialment costosos, segons es determinen a l’article 7 d’aquest Reglament.


Modificat l’apartat final de l’article 3.1 per l’article únic del Decret, del 6 d’abril del 2011, pel qual es modifica el Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat.


Article 4. Principis

1. La concessió de la prestació de reembossament en el 100% de les tarifes de responsabilitat comporta el pagament de les despeses en règim de tercer pagador fins al límit de les tarifes de responsabilitat, sempre que el prestador de serveis de salut hagi signat o s’hagi adherit a un conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social i estigui situat al Principat d’Andorra. Si el prestador de serveis està situat a l’estranger, el règim de tercer pagador dependrà de les condicions del conveni entre la Caixa Andorrana de Seguretat Social i el prestador.

2. Els prestadors de serveis i els assegurats són responsables de la utilització racional dels recursos sanitaris.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.