Carregant...
 

Reglament Regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (Text refós per LesLleis.com)


Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquest Reglament regula el procediment per sol·licitar i obtenir les prestacions de reembossament de despeses sanitàries, hospitalàries i d’internament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat definides d’acord amb el sistema de nomenclatura de l’article 134 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social.
Article 2. Definicions

D’acord amb aquest Reglament i el reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat, es considera que:

- Tarifa de responsabilitat: és la valoració econòmica que el Govern assigna als actes sanitaris que reben els assegurats, i es refereix a un sistema de nomenclatura que aprova el Govern reglamentàriament i que serveix de base per calcular l’import de les prestacions de reembossament.
- Metge o odontòleg tractant: és el metge o odontòleg autoritzat a exercir al Principat d’Andorra o a l’estranger i que ha signat un conveni de col·laboració amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social, que tracta la persona beneficiària de la prestació de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat.
- Nucli familiar: és el que integren el pare i/o la mare, i en el seu cas el cònjuge o la parella de fet del pare o de la mare, amb els fills menors de 18 anys que conviuen en el mateix domicili, o menors de 25 anys si estudien en un centre reconegut, sempre que en siguin assegurats indirectes. També es considera nucli familiar el que integren un matrimoni o una parella de fet sense fills.


També constitueixen un nucli familiar l’avi i/o l’àvia o qualsevol altre familiar consanguini, i el seu cònjuge o parella de fet, amb els menors de 18 o 25 anys si en són assegurats indirectes.

- Ingressos: Computen com a ingressos:
a) Les rendes del treball: En aquest concepte s’hi comprenen els sous i els salaris, les primes, les dietes, i totes les altres contraprestacions, dineràries o en espècies, que derivin directament del treball personal o de la relació laboral o estatutària, un cop deduïdes les cotitzacions a la Seguretat Social, a mutualitats de funcionaris o a plans de pensions. També s’hi comprenen les pensions i els havers passius percebuts de la Seguretat Social o d’altres entitats o companyies d’assegurances per raó de malaltia, invalidesa, accident, jubilació o qualsevol altre, i els procedents de propietat intel·lectual.
b) Els rendiments de les activitats econòmiques: S’hi computa el rendiment net de les activitats agrícoles, ramaderes, de construcció, comercials, industrials o de prestació de serveis, i el derivat de l’exercici de professions lliberals, artístiques i esportives, quan no s’efectua en règim d’assalariat.
c) Els rendiments dels immobles: S’hi comprenen els rendiments procedents de l’arrendament de béns immobles, o de la constitució o la cessió de drets sobre aquests béns.
d) Els rendiments del capital: S’hi comprenen els rendiments derivats de la participació en fons propis de qualsevol entitat (dividends i primes d’assistència) i qualsevol altra utilitat percebuda per la condició de soci; els rendiments obtinguts de la cessió de capitals propis (interessos); els procedents de l’arrendament de béns mobles, i les sumes percebudes per raó d’assegurances de vida.
e) Els guanys patrimonials: S’hi comprèn qualsevol increment del valor del patrimoni procedent de donacions, subvencions, les pensions de solidaritat i qualsevol altre ingrés que no estigui comprès en els apartats precedents, o bé com a conseqüència de l’alienació de béns patrimonials. En aquest últim cas es pren en consideració la diferència entre el valor d’alienació i el cost d’adquisició.
- Ingressos del nucli familiar: són la suma dels ingressos que perceben el pare i la mare, o els avis, o el familiar consanguini dels menors de 18 o 25 anys, i el cònjuge o parella de fet que integrin el nucli familiar.
- Còmput anyal dels ingressos: és el que resulta d’addicionar els ingressos percebuts durant els dotze mesos naturals immediatament anteriors a la data de la sol·licitud. L’import resultant del càlcul precedent es divideix per dotze per obtenir els ingressos mensuals mitjans en còmput anyal.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.